23. 2. 2024

Skládka Uhy

IMG 5279

Skládka Uhy je skládka tuhého komunálního odpadu v katastru obce Uhy. Založena byla v roce 1994. Provozovatelem skládky je firma Skládka Uhy, jejímž vlastníkem je rakouská společnost .A.S.A.

 

{tab=I. – III. etapa}

I., II. a III. etapa (v katastru obce Uhy)

Skládku odpadů v katastru obce Uhy vybudovala rakouská společnost Assamer and H, která zároveň těžila v přilehlém dobývacím prostoru písek.

Provoz skládky Uhy byl schválen v roce 1994 tehdejším Okresním úřadem Kladno. Skládkování bylo zahájeno v roce 1995 zavážením prostoru po těžbě štěrkopísku. Celková plocha skládky byla 5,66 ha, z toho skládkové těleso 3,43 ha.

Od samého počátku se předpokládalo postupné rozšiřování skládky na další části vytěžené plochy. K tomu došlo poprvé v roce 2001, kdy provozovatel přistoupil po získání všech povolení k rozšíření skládky o II. etapu. Druhá etapa byla realizována na ploše 2,41 ha (skládkové těleso 2,33 ha). Skládkování na území I. a II. etapy již v současné době neprobíhá a příslušné území je z větší části zrekultivováno.

V roce 2008 prodala společnost Assamer and H celou skládku společnosti .A.S.A.

V roce 2009 se skládka rozšířila o III. etapu, v rámci této etapy v současné době probíhá aktivní skládkování, kapacita skládky je však v současné době (červen 2012) již téměř vyčerpána. Vyplývá to z oficiálních údajů o zbývající kapacitě skládky – zatímco k 31. 12. 2010 měla Skládka Uhy volnou kapacitu 212 tisíc m3, na konci roku 2011 to už bylo pouze 73 tisíc m3.

{tab-2=EIA}

Dokumentace k EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro I. – III. etapu:

{tab-2=Integrované povolení}

Integrované povolení od krajského úřadu skládka získala v roce 2004 a od té doby bylo několikrát změněno.

2004 Vydání integrovaného povolení docStručné netechnické shrnutí žádosti[42.5 KB] docVyjádření odborně způsobilé osoby[509.5 KB] docRozhodnutí[354.5 KB]
2007 1. změna IP – aktualizace provozního řádu a havarijního plánu jpgStručné netechnické shrnutí žádosti[224.17 KB] pdfVyjádření odborně způsobilé osoby[210.73 KB] docRozhodnutí[151.5 KB]
2009 2. změna IP – rozšíření skládky o III. etapu, rozšíření seznamu povolených odpadů a několik dalších drobnějších změn docStručné netechnické shrnutí žádosti[72 KB] docRozhodnutí[159 KB]
2011 3. změna IP – schválení provozního řádu rekultivace pdfRozhodnutí[266.96 KB]
2011 4. změna IP – souhlas s uvolněním finanční rezervy pro rekultivaci pdfRozhodnutí[215.51 KB]
2012 5. změna IP – souhlas s uvolněním finanční rezervy pro rekultivaci pdfRozhodnutí[195.94 KB]

{/tabs-2}

{tab=IV. etapa}

IV. etapa (v katastru obce Nelahozeves)

Z důvodu zaplněnosti III. etapy se rozhodl provozovatel skládku rozšířit o další, v pořadí již IV. etapu. Tato etapa se prakticky celá nachází v katastrálním území obce Nelahozeves.

IV. etapa skládky má využívat v maximální možné míře i stávající objekty současné skládky, přívody energií a příjezdovou a vnitroareálovou komunikaci. IV. etapa má být, stejně jako v případě předchozích rozšíření, umístěna do území, ve kterém již byla ukončena těžba písku, jedná se tudíž o zpětné zaplnění zemníku pískovny.

Kromě zabezpečené plochy pro ukládání odpadů měla být v rámci záměru původně vytvořena i zabezpečená plocha pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů – kompostárna. Později investor od kompostárny ustoupil.

Na mapce je znázorněno předpokládané umístění skládky.

Povolovací proces

Povolovací proces IV. etapa Skládky Uhy trval tři roky. Skládka postupně získala EIA, územní rozhodnutí, integrované povolení a nakonec stavební povolení.

{tab-2=EIA}

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Proces posuzování vlivů na životní prostředí byl zahájen v dubnu 2010, kdy oznamovatel (společnost Skládka Uhy, spol. s r. o.) předložil Ministerstvu životního prostředí (MŽP) dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí. Obec Nelahozeves, tehdy pod vedením Jaroslava Otáska, k předloženému záměru nesdělila žádné připomínky, ani o záměru neinformovala obyvatele.

V září 2010 vypracovalo MŽP posudek k této dokumentaci. Protože právě v této době unikly na veřejnost první informace o připravované skládce, vznikající Občanské sdružení Nelahozeves (OsN) stihlo na poslední chvíli zaslat k posudku pdfsadu připomínek.

Na základě připomínek OsN vyhlásilo MŽP veřejné projednání záměru, které se konalo dne 30. listopadu v kulturním domě v Nelahozevsi. Na tomto veřejném projednání byly diskutovány zejména připomínky OsN a také obce Nelahozeves, která se do procesu po částečné změně ve vedení obce (starostkou se stala Petra Urbanová, zatímco Jaroslav Otásek se přesunul na post místostarosty) na poslední chvíli aktivně zapojila.

V prosinci 2010 vydalo MŽP pdfsouhlasné stanovisko k záměru, do nějž částečně promítlo některé připomínky OsN a obce Nelahozeves, ale většina připomínek zohledněna nebyla. Tím byl proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončen.

Dne 4. července 2011 podalo Občanské sdružení Nelahozeves podnět ke zrušení stanoviska. Dne 27. července 2011 Ministerstvo životního prostředí tento podnět zamítlo.

Dokumentace předložená žadatelem

pdfDokumentace předložená žadatelem [6.28 MB]
Příloha č. 1: pdfVyjádření o souladu stavby s územním plánem[296.51 KB]
Příloha č. 2: pdfStanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti[178.75 KB]
Příloha č. 3: pdfSituace záměru[3.14 MB]
Příloha č. 4: pdfRegistrace pomocné látky vydaná společnosti OBSED a.s. – Rozhodnutí o prodloužení platnosti[654.79 KB]
Příloha č. 5: pdfInženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum[2.17 MB]
Příloha č. 6: zipNávrh projektu sadových úprav[247.84 KB]
Příloha č. 7: pdfRozptylová studie[14.33 MB]
Příloha č. 8: pdfAkustická studie [4.06 MB]
Příloha č. 9: pdfHodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a emisí [6.62 MB]

Posudek Ministerstva životního prostředí

pdfPosudek dokumentace [640.24 KB]
Příloha č. 1: Vyjádření dotčených orgánů:

pdfPřipomínky OsN k posudku [72.89 KB]

Veřejné projednání

Zvukový záznam veřejného jednání:

{mp3}stories/articles/12/iv-etapa/eia/verejne-projednani/skladka-uhy-IV-verejne-projednani-20101130{/mp3}

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Informační systém EIA

Dokumentace v informačním systému EIA

{tab-2=První územní řízení}

První územní řízení

Dne 3. listopadu 2011 zahájil stavební odbor v Kralupech nad Vltavou územní řízení. V jeho rámci předložila obec Nelahozeves a Občanské sdružení Nelahozeves celou řadu námitek. Mezi hlavní námitky obou subjektů patřil zásadní rozpor záměru s platným územním plánem obce, možné omývání dna skládky podzemními vodami či kritická situace na podhořanské silnici. Samotný stavební úřad ústy referentky Lenky Millerové upozornil žadatele, že jeho záměr je v rozporu s územním plánem obce Nelahozeves, neboť jej protíná veřejně prospěšná stavba – účelová komunikace v průmyslové zóně, která zde má podle územního plánu vyrůst.

Dne 16. prosince 2011, krátce po veřejném ústním jednání, kde byly tyto námitky podrobně projednávány, .A.S.A. žádost o vydání územního rozhodnutí stáhla a stavební úřad následně územní řízení zastavil.

Dokumentace k prvnímu územnímu řízení:

Zvukový záznam veřejného jednání:

{mp3}stories/articles/12/iv-etapa/uzemni-rizeni-2011/zaznam{/mp3}

{tab-2=Druhé územní řízení|alias:uzemni-2}

Druhé územní řízení

V dubnu 2012 bylo územní řízení zahájeno znovu. Plocha skládky se v upravené dokumentaci zmenšila asi o čtvrtinu – žadatel tak reagoval na upozornění stavebního úřadu na překryv záměru s účelovou komunikací, která je v územním plánu označena jako veřejně prospěšná stavba. Ze záměru zároveň vypadla kompostárna. Žadatel se pro druhé kolo také vybavil odborným stanoviskem autorizovaného architekta Pavla Šemory, který tvrdí, že záměr je v souladu s územním plánem. Zároveň došlo k určitým úpravám návrhu podloží skládky.

25. května 2012 se uskutečnilo veřejné jednání k územnímu řízení. 10. července 2012 vydal stavební úřad pro skládku územní rozhodnutí. 31. července 2012 se Občanské sdružení Nelahozeves proti tomuto rozhodnutí odvolalo. 18. února 2013 vzalo sdružení odvolání zpět v reakci na výsledek místního referenda o skládce. Dne 20. února 2013 tak územní rozhodnutí nabylo právní moci.

Dokumentace ke druhému územnímu řízení

docZahájení územního řízení (Stavební úřad Kralupy nad Vltavou)[6.13 MB]

Dokumentace předložená žadatelem

Poznámka: Menší část dokumentace není k dispozici ke stažení – lze do ní nahlédnout např. na obecním úřadě v Nelahozevsi.

Předložené námitky – obec Nelahozeves

pdfNámitky obce Nelahozeves[439.26 KB]

Přílohy:

Předložené námitky – Občanská sdružení

Zvukový záznam veřejného jednání

{mp3}stories/articles/12/iv-etapa/uzemni-rizeni-2012/zaznam{/mp3}

Vyjádření žadatele k námitkám

Žadatel se k formulovaným námitkám vyjádřil písemně dne 6. června 2012.

Rozhodnutí stavebního úřadu

Odvolání Občanského sdružení Nelahozeves

{tab-2=Integrované povolení|alias:ippc}

Integrované povolení

Integrované povolení je předposledním ze série hlavních povolovacích kroků, kterými musí skládka projít, aby mohla být provozována. Smyslem integrovaného povolení je integrovat do jednoho povolení všechny podmínky provozu podle zákona o vodách, ochraně ovzduší, přírody a krajiny, odpadech apod. Smyslem integrovaného povolení je také zavádění tzv. nejlepších dostupných technik s vysokou účinností a minimálními negativními vlivy na prostředí. Podmínky a proces integrovaného povolování upravuje zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Žádost o integrované povolení byla podána v březnu 2013, krátce poté, co nabylo právní moci územní rozhodnutí. Integrované povolení bylo vydáno v srpnu 2013.

{tab-2=Stavební povolení|alias:sp}

Stavební povolení

Stavební povolení skládka získala v prosinci 2013. Řízení bylo velmi rychlé.

{/tabs-2}

Pozitiva a negativa skládky pro obec Nelahozeves

Pozivita skládky

Dle zákona o odpadech má obec, na jejímž území se nachází skládka, nárok na poplatek ve výši 500 Kč za každou tunu odpadu uloženého na skládce. Vzhledem k předpokládanému rozsahu využití skládky se jedná o potenciální příjem obce v řádu desítek milionu korun ročně.

Negativa skládky

Mezi hlavní negativa připravované skládky patří:

  1. Dopady na dopravní situaci ve Velvarské ulici.
  2. Riziko zápachu a kontaminace půdy a podzemních vod.
  3. Trvalé narušení rázu krajiny v okolí skládky.

Občanské sdružení Nelahozeves

Jako protiváha investora a budoucího provozovatele skládky vzniklo v září 2010 Občanské sdružení Nelahozeves. Jedním z jeho hlavních cílů je důsledná oponentura záměrů na rozšíření skládky v souvislosti s ochranou životního prostředí.

Názory samosprávy Nelahozevsi

Zastupitelstvo obce z volebního období 2006 – 2010 se problematikou skládky zabývalo opakovaně, k těmto zasedáním však nejsou k dispozici žádné podrobnější informace.

První viditelnou aktivitou samosprávy bylo setkání vedení obce s občany, které se konalo ve středu 6. října 2010 v restauraci Marina Vltava. Jednalo se o vůbec první přímý kontakt zástupců vedení obce s občany na téma skládky. O tomto setkání referoval ve svém článku Pavel Matoušek, reportáž z této akce odvysílala i kralupská televize:

{youtube}Xn5qY9AJ-iU{/youtube}

Starostka Nelahozevsi Petra Urbanová se k problematice skládky obsáhle vyjádřila krátce po svém zvolení do funkce starostky v Nelahozeveském zpravodaji z prosince 2010.

Skládka byla také jedním z témat zasedání zastupitelstva v dubnu 2011. Starostka Petra Urbanová na tomto zasedání mj. prohlásila, že obec skládku potřebuje, aby splatila velké dluhy zděděné po předchozím vedení obce. V srpnu 2011 se člen zastupitelstva Pavel Matoušek v rozhovoru pro Nelahozeves.info k tomuto názoru přiklonil.

V Nelahozeveském zpravodaji ze srpna 2011 bývalý starosta Jaroslav Otásek v rozhovoru uvedl, že k rozšíření skládky dojde a že “ani nějací aktivisté nezabrání tomu, aby tam skládka byla”.

V prosinci 2011 místostarosta místostarosta Josef Kukla poskytl rozhovor pro Nelahozeves.info, v němž popsal mj. snahy obce ke zklidnění dopravy ve Velvarské ulici. Zároveň upozornil, že samospráva Nelahozevsi nemůže rozšíření skládky fakticky zabránit.

Skládka se ocitla na pořadu jednání zastupitelstva znovu v květnu 2012, kdy obyvatel Velvarské ulice David Macháček kritizoval samosprávu Nelahozevsi za pasivitu při řešení dlouhotrvajících problémů s hlukem a vibracemi na této komunikaci. Místostarosta Josef Kukla jeho námitky odmítl a shrnul kroky, kterými se obec snaží tuto situaci řešit.

Na stejném zasedání zastupitelstvo schválilo strategický plán obce, v němž je záměr skládky uveden ve SWOT analýze v sekci Příležitosti jako potenciál ke zlepšení finanční situace obce. Schválení strategického plánu předcházela anketa, které se dle informací vedení obce zúčastnilo několik desítek občanů. Ve vyhodnocení ankety zveřejněném na webových stránkách obce se uvádí, že většina respondentů by akceptovala rozšíření Skládky Uhy jako prostředek k oddlužení obce.

Téma skládky bylo znovu otevřeno v závěru roku 2012 v souvislosti s referendem, jehož návrh předložilo Občanské sdružení Nelahozeves. Podrobnosti v samostatném článku.

V souvislosti s připravovaným referendem bylo skládce věnováno několik stran Nelahozeveského zpravodaje z prosince 2012. V tomto čísle mj. zastupitelé odpovídali na anketní otázku, zda si rozšíření skládky přejí či nikoliv. Výstavbu IV. etapy v anketě podpořilo sedm z devíti zastupitelů.

Další, mimořádné číslo zpravodaje, které vyšlo v únoru 2013, se již věnovalo výhradně skládce.

K místnímu referendu se dostavilo 51 % obyvatel obce. Z nich rozšíření skládky na území obce podpořilo 67 %, zbývajících 33 % bylo proti.

{tab=V. etapa}

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

30. října 2012 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí záměr realizace V. etapy, který předložila společnost .A.S.A. V. etapa se má nacházet opět na území obce Uhy a společnost .A.S.A. v dokumentaci uvádí, že od realizace IV. etapy upustila a místo toho má v úmyslu realizovat V. etapu. Poté, co 19. února 2013 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro IV. etapu, je však nepravděpodobné, že by .A.S.A. chtěla V. etapu realizovat.

Po odsouhlasení IV. etapy v referendu .A.S.A. od V. etapy upustila.

Dokumentace v informačním systému EIA

Připomínky k dokumentaci

  • pdfPřipomínky obce Nelahozeves[1.42 MB]
  • pdfPříloha č. 1[90 KB]: Informace krajského úřadu o průběhu odvolání stavby Skládka UHY IV. etapa
  • pdfPříloha č. 2[1.07 MB]: Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje – vyjádření k dotazům, souvisejícím s rozšířením skládky komunálního odpadu V. etapa
  • pdfPříloha č. 3[474.56 KB]: Odborný posudek dokumentace EIA – rozšíření skládky UHY – V. etapa, zpracovatel AQUATEST
  • pdfPříloha č. 4[6.79 MB]: Odborný posudek dokumentace EIA – rozšíření skládky UHY – V. etapa, zpracovatel VHSPROJEKT
  • pdfPříloha č. 5[1.98 MB]: Odborný dopravní posudek rozšíření komunikace I/16 u obce Nelahozeves, zpracovatel PROGEOK
  • pdfPříloha č. 6[530.06 KB]: Vyjádření občanů z částí obce Podhořany a Hleďsebe II. díl k dokumentaci (Poznámka: Z dokumentu byla z důvodu ochrany osobních údajů odstraněna druhá strana, která obsahuje podpisy místních obyvatel.)

{tab=Provozní dokumentace}

Provozní dokumentace skládky

{/tabs}

Další informace