26. 5. 2024

Zasedání zastupitelstva 14. května 2012

pdf
Datum
14. května 2012
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
7 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Václav Turecký)
Nepřítomni
Jaroslav Král, Jaroslav Otásek

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Změna zřizovací listiny mateřské školy 0.02:40
2 Rozpočtové opatření č. 3 0.03:20
3 Žádost o čerpání rezervního fondu a investičního fondu mateřské školy 0.05:08
4 Přijetí daru mateřskou školou od společnosti MERO ČR, a. s. 0.06:20
5 Přijetí daru základní školou od společnosti MAKRA s. r. o. 0.06:47
6 Žádost o prodej pozemku st. č. 15, 27/1 v k. ú. Nelahozeves 0.07:14
7 Žádost o prodej pozemku parc. č. 186/91 a 187/78 v k. ú. Nelahozeves 0.10:31
8 (doplněný bod) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet 0.11:38
9 (doplněný bod) Dohoda o zajištění předškolního vzdělávání a výchovy dětí mezi obcí Nelahozeves a obcí Zlončice 0.13:41
10 (doplněný bod) Závěrečný účet obce 0.18:17
11 (doplněný bod) Neoprávněné uložení kanalizace na pozemek 0.19:07
12 (doplněný bod) Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu – aktualizace 0.27:58
13 (doplněný bod) Strategický plán obce 0.32:34
14 (doplněný bod) Pověření zastupitelky provedením dozoru výstavby veřejného osvětlení v Lešanech 0.33:47
15 (doplněný bod) Projednání žádosti o pronájem či odkoupení pozemku p. č. 195/351 v katastrálním území Lešany u Nelahozevsi a žádosti o provozování ohniště 0.35:25
16 (doplněný bod) Souhlas zastupitelstva obce s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje na veřejné osvětlení a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 0.47:39
Diskuse 0.48:05

Zpravodajské shrnutí průběhu

Zastupitelstvo schválilo novou zřizovací listinu mateřské školy, která musela být změněna v souvislosti s připravovaným navýšením kapacity o 38 míst (v nových prostorách v Zagarolské ulici). Pro vybavení nové budovy mateřské školy zastupitelstvo uvolnilo částku 450 000 Kč a dále souhlasilo s využitím rezervy v rozpočtu školky ve výši 52 tisíc Kč na rekonstrukci sociálních zařízení pro zaměstnance mateřské školy ve staré budově. Rekonstrukce má být provedena v průběhu letních prázdnin. Zastupitelé též souhlasili s přijetím daru od společnosti MERO ve výši 50 tisíc Kč určeného pro nákup učebních pomůcek v mateřské škole.

Obdobně zastupitelstvo souhlasilo s přijetím daru ve výši 15 tisíc Kč od společnosti MAKRA, který má být využit na školu v přírodě.

Zastupitelstvo odsouhlasilo dohodu s obcí Zlončice o zajištění předškolního vzdělávání, na základě které budou v případě volných míst v MŠ Nelahozeves na tato místa přijímány přednostně děti ze Zlončic. Samospráva Zlončic bude v takovém případě hradit všechny neinvestiční náklady za své děti. Tato dohoda bude v praxi znamenat, že do MŠ Nelahozeves budou přijímány pouze děti z Nelahozevsi a Zlončic.

Byl schválen závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2011.

Starostka Petra Urbanová informovala o stížnosti L. J. – podle něj byla na jeho pozemku v Lešanech bez jeho vědomí umístěna část kanalizačního potrubí, které bylo v Lešanech budováno firmou POHL CZ v roce 2009. L. J. požaduje, aby byla údajná černá stavba odstraněna nebo aby byl za její umístění finančně kompenzován. Podle Pavla Matouška zvažuje L. J. dokonce podání trestního oznámení. Starostka upozornila, že podobných problémů bude v Lešanech více a upozornila na sousední parcelu paní M., kde jde o stejný problém. Žádné rozhodnutí v této věci přijato nebylo.

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách, aby byla v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. dubna 2012 (schválená verze zde).

Na návrh starostky zastupitelstvo schválilo strategický plán obce.

Zastupitelstvo pověřilo zastupitelku Elišku Brázdovou prováděním stavebního dozoru veřejného osvětlení v Lešanech.

Rozsáhlá diskuse se vedla o žádosti Petra Ježka o pronájem nebo prodej pozemku u Resortu, na němž se nachází veřejné ohniště, které je zde údajně provozováno po ústní dohodě s tehdejším starostou Jaroslavem Otáskem. Někteří zastupitelé požadovali posunutí ohniště dále od obydlí, zastupitelstvo nakonec pronájem ani prodej neodsouhlasilo.

Většina diskuse byla věnována dopravní situaci ve Velvarské ulici. Místostarosta Josef Kukla informoval o aktivitách, které obec v této věci vyvíjí – obec si nechala vypracovat odborný posudek, z nějž vyplývá, že komunikace je pro účely provozu nákladních vozidel nevyhovující. S tímto posudkem se nyní začne obracet na kompetentní úřady s požadavkem na realizaci odpovídajících dopravních opatření.

Starostka informovala o probíhajícím územním řízení a mimo jiné potvrdila, že má k dispozici pracovní verzi stanoviska projektantky územního plánu Nelahozevsi Kateřiny Sovinové, v němž se uvádí, že skládka je v rozporu s územním plánem.

Emotivní diskusi, kterou inicoval obyvatel Velvarské ulice David Macháček, ukončil zastupitel Pavel Matoušek – Davida Macháčka upozornil, že porušuje jednací řád zastupitelstva a pohrozil mu vykázáním ze sálu.

Ke stažení

Pozvánka[388.19 KB]

pdfZápis[2.79 MB]

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/522/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}