23. 6. 2024

Strategický plán obce Nelahozeves

pdf

Strategický plán obce Nelahozeves je dokument, který má definovat hlavní priority rozvoje obce pro následující období.

Vytvoření strategického plánu schválilo zastupitelstvo Nelahozevsi na svém zasedání 31. ledna 2012. Strategický plán pro obec vypracovala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy, do jejíž územní působnosti spadá i Nelahozeves. Náklady na vytvoření strategického plánu činily 20 tisíc korun.

Strategický plán po veřejném projednání schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. května 2012. Na zasedání dne 16. prosince 2013 zastupitelstvo schválilo drobnou aktualizaci strategického plánu.

Strategický plán – verze 1 [1.88 MB] – původní verze schválená v roce 2012
pdfStrategický plán – verze 2[4.44 MB] – aktualizace z roku 2013 (doplněny čtyři projektové karty)

Struktura strategického plánu

V první části strategického plánu jsou shrnuty základní charakteristiky obce Nelahozeves, doprovázené řadou statistik.

Druhá část obsahuje SWOT analýzu, která shrnuje základní silné a slabé stránky, příležitosti, rizika a hrozby pro obec Nelahozeves.

Poslední, strategická část plánu, obsahuje hlavní strategický cíl, aby byla obec Nelahozeves “v horizontu deseti let prosperující obcí s kvalitní infrastrukturou a občanskou vybaveností a bohatým kulturním, sportovním a společenským životem”.

Dále následuje výčet projektů, které by obec měla v následujícím období realizovat.

Na výrobě strategického plánu za zastupitelstvo obce spolupracovali Pavel Matoušek, Eliška Brázdová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek a Petra Urbanová.

SWOT analýza

Pomocné dosažení cíle

Škodlivé dosažení cíle

Vnitřní původ (atributy obce)

Silné stránky

 • Historie obce, Dvořákovo muzeum, zámek
 • Technická památka (elektrárna a česla Miřejovice)
 • Blízkost Prahy
 • Dobrá dopravní dostupnost
 • Vltava, lodní doprava, Marina
 • Solidní občanská vybavenost
 • Dokončená plynofikace a vodovod
 • Možnosti sportovního vyžití
 • Nárůst počtu obyvatel
 • Fungující spolky v obci
 • SMS infokanál
 • Digitálně zpracovaný generel sítí v obci

Slabé stránky

 • Špatný stav komunikací
 • Nejsou chodníky
 • Není zastávka autobusu v Lešanech (u nové zástavby)
 • Chybí kanalizace v některých částech obce
 • Špatný stav odvádění dešťových vod
 • Ekologické zátěže (skládka Kaučuku) a další černá skládka soukromé osoby
 • Vysoká zadluženost obce
 • Produktovody a načerno postavené VT plynovody v zástavbě
 • Nevyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům
 • Obec nevlastní pozemky
 • Nechráněný železniční koridor
 • Malá nabídka pracovních míst v obci
 • Silná nákladní doprava

Vnější původ (atributy prostředí)

Příležitosti

 • Průmyslová zóna
 • Skládka – spolupráce s firmou a posílení rozpočtu obce
 • Nový územní plán
 • Vytvoření kulturního centra obce
 • Cestovní ruch, kulturní pamětihodnosti obce a osobnost A. Dvořáka
 • Prodloužení cyklistické stezky
 • Dokončení kanalizace v celé obci
 • Vyřešení černých skládek
 • Uložení el. vedení do země v celé obci
 • Partnerství s obcemi z jiných zemí

Rizika/hrozby

 • Dluhy obce
 • Prohra v soudním sporu s developerem (zástavba)
 • Ekologické škody ze skládky Kaučuku
 • Nevyřešené odvodnění částí obce
 • Nedokončení kanalizace
 • Nedostatek financí v obci
 • Zvyšující se intenzita těžké nákladní dopravy (skládka)

Databáze projektů

 1. Územní plán obce
 2. Rekonstrukce – chodník “Pod hájem”
 3. Kanalizace v obci
 4. Vodohospodářské projekty a realizace vodohospodářských opatření
 5. Oprava a rekonstrukce místních komunikací
 6. Školní jídelna
 7. Rekonstrukce základní školy
 8. Rekonstrukce obecního úřadu
 9. Rekonstrukce hasičárny
 10. Rekonstrukce kulturního domu
 11. Rekonstrukce knihovny v Lešanech
 12. Rekonstrukce – dětská hřiště
 13. Chodníky v obci
 14. Akce “Rybníček”
 15. Rekonstrukce hřbitova – rekonstrukce dlažebních kostek a terénu
 16. Domov důchodců – situace
 17. Rozšíření základní školy na 2. stupeň
 18. Autobusová zastávka – Lešany
 19. Pasportizace dopravního značení
 20. Odstranění černé skládky
 21. Zateplení tělocvičny TJ Dynamo Nelahozeves
 22. Zateplení MŠ Zagarolská
 23. Rekonstrukce hřbitova – oprava hřbitovní zdi
 24. Oprava hradební štoly po povodních

V původní verzi z roku 2012 byl uveden ještě projekt “Rekonstrukce přízemí objektu č. 313 (víceúčelový projekt – kulturní centrum)”. V aktuální verzi z roku 2013 už tento projekt uveden není, protože rekonstrukce přízemí byla mezitím dokončena.

Proces projednávání

V březnu 2012 proběhla v obci anketa, v jejímž rámci měli občané možnost se vyjádřit k jednotlivým oblastem, kterými by se měl strategický plán zabývat. Počátkem května bylo publikováno stručné shrnutí výsledků ankety.

Z ankety vyplynulo, že občany Nelahozevsi nejvíce trápí špatný stav komunikací a chodníků a nedostatky v dopravní obslužnosti. Většina respondentů si také v obci nepřála další developerskou výstavbu. Občané také zmiňovali potřebu splatit dluhy – většina respondentů by to akceptovala i za cenu rozšíření Skládky Uhy.

V květnu 2012 byla uvolněna první pracovní verze strategického plánu.

9. května se uskutečnilo veřejné projednání strategického plánu.