5. 3. 2024

Kulturní dům

DSCF5548

Kulturní dům se nachází na Dvořákově stezce pod zámkem Nelahozeves, proto bývá také označován jako Kulturní dům Pod zámkem. Slouží zejména k pořádání plesů a jiných společenských akcí většího rozsahu.

Hlavní částí kulturního domu je společenský sál, k němu pak náleží výčep a sociální zařízení. V prvním patře se nachází balkón, který však není veřejnosti přístupný. Dále jsou zde dvě menší místnosti – jedna z nich představuje zázemí pro správce, druhou využívají místní ochotníci. Další prostory se nacházejí za pódiem, ty jsou však dlouhodobě pronajímány.

V roce 2013 prošel kulturní dům dílčí rekonstrukcí – byly nainstalovány nové elektrické rozvody, proběhla generální rekonstrukce sociálních zařízení a byly zrenovovány podlahy v sále a na pódiu.

Do roku 2013 byl správcem kulturního domu Václav Křišťan, od roku 2013 je správcem Stanislav Kuchta.

Využívání sálu

Na zasedáních v listopadu a prosinci 2013 schválilo zastupitelstvo jednotný ceník pronájmu kulturního domu, současně byl ve všech vnitřních prostorách vyhlášen zákaz kouření.

Pravidla pro pronájem sálu kulturního domu obce Nelahozeves

 1. Pronájem sálu je možný pouze na základě písemné žádostí schválené starostou nebo místostarostou obce.
 2. Na pronájem sálu musí být uzavřena nájemní smlouva, kterou podepisuje za obec Nelahozeves starosta nebo jím pověřený zastupitel obce.
 3. Je zakázáno, na základě žádosti občana s trvalým pobytem v obci Nelahozeves nebo spolku obce Nelahozeves, pronajmout sál pro třetí osobu.
 4. Sál je před pořádáním akce protokolárně předán pověřeným obecním zastupitelem nebo správcem obecních budov nájemci společně s klíči. Po ukončení akce je opět protokolárně vrácen. Při předání a převzetí jsou obě strany povinny zaznamenat veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na prokázání bezvadného stavu.
 5. V případě, že při pořádání akce způsobí nájemce pronajímateli škodu na jeho majetku, je povinen ji bezezbytku nahradit. V případě, že se obě strany vzájemně nedohodnou na výši a způsobu úhrady, rozhodne ve sporných věcech soud. K úhradě škody do 5 000 Kč bude použita vratná kauce.
 6. Nájemce je povinen na požádání kteréhokoliv člena obecního zastupitelstva předložit ke kontrole v době pořádání akce platnou smlouvu na pronájem sálu a umožnit kontrolu dodržování těchto pravidel.
 7. Pokud dojde v době kontroly ke zjištění, že nájemce porušil ustanovení nájemní smlouvy, a to k újmě obce Nelahozeves, je povinen škodu nahradit (překročení sjednané doby nájmu – bude dopočtena sazba dle platného ceníku).
 8. Ceny za pronájem sálu jsou stanoveny následovně:

    Místní spolky  Ostatní
  (včetně politických stran a sdružení)
  Mimo topnou sezónu V topné sezóně
  Sál 1 000 Kč 250 Kč/h 350 Kč/h
  Sál + bar + výčep 1 000 Kč 350 Kč/h 450 Kč/h
  Vratná kauce 5 000 Kč

  KD se pronajímá vždy na 24 hodin (jednodenní akce = 24 h; dvoudenní akce = 48 h).

 9. Pronájem sálu se hradí zálohově před převzetím sálu před akcí s následným vyúčtováním po předání zpět v bezvadném stavu. Případné vzniklé škody je nájemce povinen uhradit do 10 dnů po ukončení akce, pokud nebude rozhodnuto obecním zastupitelstvem na základě písemné žádosti nájemce jinak.
 10. Zakazuje se přibíjení ozdob a reklam na stěny v KD. K uchycení reklam a ozdob je nutno využit stávajících možností. výzdoba sálu a předsálí, včetně osobních věcí, bude odstraněna v den, sjednaný pro ukončení akce.
 11. V celém objektu KD je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, vyjma použití nainstalovaných sporáků, pod pokutou 10 000 Kč pořadateli.
 12. V prostorách KD se nesmí pořádat žádné prodejní a předváděcí akce pod pokutou 10 000 Kč pořadateli.
 13. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, zajistit si pořadatelskou službu a požární hlídku.
 14. Nedílnou součásti pravidel pro užívání KD je Předávací protokol o pronájmu KD.
 15. Tato pravidla jsou i součástí nájemní smlouvy.