26. 5. 2024

Referendum o rozšíření Skládky Uhy

xls

Referendum o rozšíření Skládky Uhy se uskutečnilo v pátek 15. února 2013. Otázka, která byla v referendu položena, zněla:

Souhlasíte s rozšířením skládky komunálního odpadu na katastrální území Nelahozeves?

67 % občanů, kteří se dostavili do hlasovacích místností, v referendu odpověděla na tuto otázku ANO. 33 % hlasujících obyvatel bylo proti rozšíření skládky.

Podrobné výsledky[40 KB]

pdfZápis místní komise[602.4 KB]

Výsledky referenda

Hlasování proběhlo na běžných místech, kde probíhají volby. Referendum se konalo pouze v pátek. Hlasovací místnosti ale byly otevřeny o dvě hodiny dříve než v případě voleb. Účast těsně přesáhla 50 %.

Obec kvůli referendu vypravila autobus, který měl mezi 16. a 18. hodinou zdarma svážet obyvatele do hlasovacích místností a pak je zase odvézt zpět. Zájem o autobus byl ale mizivý.

Referendum vyhlásilo zastupitelstvo obce na zasedání 13. prosince 2012. Tomuto vyhlášení předcházelo odmítnutí návrhu referenda s jinou otázkou, iniciovaného Občanským sdružením Nelahozeves (OsN).

důsledky referenda

Referendum je pro orgány obce závazné, protože byly splněny tři následující zákonné podmínky:

  1. k referendu musí přijít aspoň 35 % oprávněných voličů (účast byla nadpoloviční),
  2. nadpoloviční většina bude hlasovat ANO nebo NE (většina hlasovala ANO)
  3. počet voličů, kteří budou takto hlasovat, bude představovat aspoň 25 % všech oprávněných voličů, včetně těch, kteří k referendu nepřišli (toto kritérium je při účasti vyšší než 50 % automaticky splněno).

Starostka Petra Urbanová na zasedání zastupitelstva v prosinci 2012 deklarovala, že výsledek bude respektovat a že se jím vedení obce bude řídit.

Referendem bylo možné ovlivnit, zda může obec změnit územní plán ve prospěch výstavby skládky. To by bylo důležité v případě, pokud by Krajský úřad Středočeského kraje konstatoval, že záměr rozšíření skládky o IV. etapu je v rozporu s platným územním plánem obce a vyhověl by tak odvolání OsN proti územnímu rozhodnutí, které pro IV. etapu skládky vydal v červenci 2012 Stavební úřad Kralupy nad Vltavou. Pokud by krajský úřad územní rozhodnutí potvrdil, OsN již naznačilo, že v případě podpory obyvatel v referendu by se snažilo rozšíření skládky zabránit soudní cestou.

DSCF3954Předseda OsN Josef Kebrle naopak na prosincovém zasedání konstatoval, že OsN již nebude činit další kroky proti skládce, pokud se většina lidé vysloví v referendu pro její výstavbu. V případě, že bude podpora obyvatel pro skládku výrazná, vyjádřil předseda OsN připravenost vzít zpět již podané odvolání.

Členská schůze sdružení, konaná krátce po referendu, však o stažení odvolání nerozhodla. Výbor sdružení pak přesto rozhodnul, že odvolání bude staženo.

Společnost .A.S.A. jako provozovatel skládky nechala v dubnovém čísle Nelahozeveského zpravodaje otisknout placený inzerát, v němž poděkovala občanům za podporu záměru vybudování skládky.

Názory zastánců skládky

Mezi hlavní argumenty zastánců skládky patří velký finanční přínos pro obec Nelahozeves. Podle sdělení starostky Petry Urbanové v prosincovém Nelahozeveském zpravodaji by příjem obce ze skládky činil 8 milionů korun měsíčně, přičemž tyto příjmy obec potřebuje pro splacení dluhů a obnovu neudržovaného obecního majetku.

Zastánci skládky dále upozorňovali, že pokud se lidé v referendu vysloví proti rozšíření skládky na území obce Nelahozeves, .A.S.A. místo toho vybuduje skládku o několik set metrů dál na území obce Uhy, na nějž referendum nedopadá. .A.S.A. již tento záměr zveřejnila jako tzv. V. etapu.

Vedení obce také opakovaně poukazuje na svůj dosavadní tlak na společnost .A.S.A., díky němuž se podařilo výrazně zvýšit bezpečnost provozu plánované skládky.

Názory odpůrců skládky

Odpůrci skládky, reprezentovaní zejména Občanským sdružením Nelahozeves, upozorňovali na rozpor záměru skládky s územním plánem obce, kritickou dopravní situaci ve Velvarské ulici, po níž se na skládku dopravují odpady, a příliš velký dopad záměru na ráz místní krajiny.

Podle názoru odpůrců nebyla finanční situace obce natolik vážná, aby vyžadovala injekci v podobě příjmů ze skládky. Odpůrci poukazovali také na to, že deklarovaná V. etapa je projektována v rozporu s platným stavebním zákonem a tudíž lze této stavbě zabránit.

Publikované názory na referendum a na skládku

Referendu byla věnovaná i velká část Nelahozeveského zpravodaje z prosince 2012. K otázce referenda a obecně skládky byly ve zpravodaji publikovány následující články:

re volV únoru 2013 vyšlo další, mimořádné číslo zpravodaje, které bylo celé věnováno problematice referenda a skládky a v němž byl dán prostor příznivcům i odpůrcům záměru.

Starostka se k tématu referenda vrátila naposledy v dubnovém zpravodaji. Ve svém článku vysvětlovala, proč nebylo referendum o rozšíření skládky vyhlášeno dříve.

Občanské sdružení Nelahozeves shrnulo svá stanoviska k referendu a ke skládce do následujících článků:

Diskusní fóra o skládce:

Průběh přípravy referenda

Referendum iniciované Občanským sdružením Nelahozeves

Místní referendum začalo v obci připravovat Občanské sdružení Nelahozeves (OsN), které se dlouhodobě vymezuje proti rozšiřování Skládky Uhy, provozované společností .A.S.A. Sběr potřebných podpisů pro podporu referenda proběhl na přelomu září a října 2012, sdružení se v obci podařilo posbírat podpisy 573 podporovatelů referenda s otázkou: Souhlasíte s tím, aby orgány obce Nelahozeves nepodnikaly již žádné kroky směřující k výstavbě skládky odpadů v územním obvodu obce Nelahozeves? Minimální zákonný limit činil 408 podpisů.

pdfNávrh na konání referenda byl obecnímu úřadu předložen 11. října 2012 a pdfdoplněn dne 12. listopadu 2012. OsN navrhovalo, aby se referendum uskutečnilo současně s prvním kolem prezidentských voleb 11.–12. ledna 2013, s cílem úspory nákladů za činnost komisí a zvýšení voličské účasti. Potřebu referenda OsN odůvodňovalo zejména skutečností, že rozšíření Skládky Uhy je nevratný proces s trvalými následky pro životní prostředí.

Vzápětí po předložení návrhu se obyvatelům Nelahozevsi objevily ve schránkách pdfletáky Občanského sdružení za trvale zelenou Prahu, které iniciátory referenda obvinilo z manipulace veřejností.

Vedení obce požádalo o posouzení otázky navrhované do referenda advokátní kancelář Bébr/Seidlová/Petrů. Ta ve svém pdfvyjádření konstatovala, že otázka je položena v rozporu se zákonem a referendum o dané otázce tedy nelze konat. Proti tomu se OsN pdfohradilo s odkazem na platnou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Advokátní kancelář v reakci na vyjádření OsN jeho argumenty částečně uznala a konstatovala, že pokud zastupitelstvo referendum nevyhlásí, OsN si jeho konání pravděpodobně dokáže vymoci soudní cestou.

Na zasedání zastupitelstva 27. listopadu 2012 však pro vyhlášení referenda hlasovali pouze čtyři zastupitelé ze devíti, takže referendum vyhlášeno nebylo. Část zastupitelů i přítomných zástupců veřejnosti v diskusi kritizovala zejména nevhodnou a komplikovanou formulaci otázky a obviňovala OsN z nekalého jednání při sběru podpisů a ze skrytých zájmů.

OsN se na soud s návrhem na vyhlášení referenda nakonec neobrátilo, protože na svém prosincovém zasedání, krátce před vypršením lhůty pro podání návrhu k soudu, zastupitelstvo referendum vyhlásilo, byť s jinou otázkou.

O průběhu příprav referenda informoval v několika článcích portál Nelahozeves.info:

Referendum iniciované zastupitelstvem

Na zasedání zastupitelstva 13. prosince 2012 vyhlásilo zastupitelstvo obce na návrh starostky Petry Urbanové vlastní referendum s otázkou: Souhlasíte s rozšířením skládky komunálního odpadu na katastrální území Nelahozeves?

Starostka svůj návrh, který byl předložen až přímo na zasedání nad rámec původního programu, odůvodnila respektem k množství lidí, kteří referendum svým podpisem podpořili, byť zároveň konstatovala, že část obyvatel zřejmě podepisovala archy v domnění, že tím podepisují “souhlas se skládkou”.

Vyhlášení referenda podpořilo osm z devíti zastupitelů. Referendum bylo vyhlášeno na 15. února 2013. Spojení referenda s prezidentskými volbami už dle vyjádření starostky nebylo v té době možné stihnout. Náklady na zorganizování referenda odhadla obec na 30 tisíc korun, skutečné náklady činily údajně 40 tisíc korun.

O vyhlášení tohoto referenda informoval a dalších přípravách referenda informoval portál Nelahozeves.info v následujících článcích:

{jcomments off}