21. 4. 2024

Zasedání zastupitelstva 31. července 2012

pdf
Datum
31. července 2012
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
5 zastupitelů (Josef Kukla, Jaroslav Král, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová)
Nepřítomni
Petra Urbanová, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Václav Turecký

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Žádost o odkup části pozemku č. 153/1 k.ú. Nelahozeves – p. Hájek 0.07:57
2 Žádost o odkup části pozemku č. 153/1 k.ú. Nelahozeves – p. Hurtík 0.10:48 
3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka – nový splátkový kalendář 0.12:03
4 Žádost na odkoupení části pozemku č. 175/27 k.ú. Lešany u Nelahozevsi – paní Zelenková 0.15:06
 5 Žádost na odkoupení části pozemku č. 296/11 k.ú. Nelahozeves – Kejmarovi 0.17:49
 6 Záměr na prodej pozemku č. 186/37 a st. č. 449 v k.ú. Nelahozeves  0.22:28
 7 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 186/37 a stavební parc. č. 449 v k.ú. Nelahozeves – Sarikovi 0.25:35
 8 Smlouva o zřízení věcného břemene – Kůtkovi 0.27:32
 9 Smlouva o zřízení věcného břemene – Humlovi 0.29:14
 10 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002528 mezí obcí Nelahozeves a ČEZ Distribuce 0.30:40
 11 Rozpočet a výpočet nabídkové ceny na tlakovou kanalizaci Nelahozeves 0.33:18
 12 Rozpočtové opatření č. 4/2012 0.52:05
 13 Převedení majetku obce do správy příspěvkové organizace – Mateřská škola 0.53:48
 14 Schválení dotace na Centrum volnočasových aktivit – přízemí čp. 313 Nelahozeves 0.58:24
 15 Výměna pozemků s Unipetrolem 1.10:24
16 (doplněný bod) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6006343/1 1.16:04
17 (doplněný bod) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014788/VB003 1.17:36
 18 Diskuse 1.19:20

Zpravodajské shrnutí průběhu

Zasedání řídil místostarosta Josef Kukla. Z důvodu dovolených bylo přítomno pouze pět zastupitelů, což je minimální počet na to, aby se zasedání vůbec mohlo konat.

Podstatnou část zasedání představovalo schvalování různých drobných záměrů, žádostí a smluv souvisejících s pozemky obce.

Zastupitelstvo odsouhlasilo dodatek k úvěrové smlouvě s obcí Uhy, kterým se mění splátkový kalendář. Nelahozeves dosud splácela ročně 2 miliony korun, dodatek umožňuje splácení ve výši 1 milion korun ročně. Odpovídajícím způsobem se prodlužuje doba splatnosti do 31. 12. 2020.

Místostarosta seznámil zastupitele a veřejnost s rozpočtem na tlakovou kanalizaci v ulicích Lososnice, U PTZ, U Trati, M. Turka, Letecká, Moravská, Růžová a Na Hřišti – celkové náklady na vybudování kanalizace v těchto částech obce by představovaly 20 milionů korun. Ekonomka obce Sylva Veličová upozornila, že jde jen o vizi, nikoliv o reálný záměr. Vybudování této kanalizace by zároveň umožnilo vyřešit problém v ulicích Vltavská, Zahradní a Příčná, kde je kanalizace už sice vybudována, ale není svedena do čističky odpadních vod.

Občané si v diskusi stěžovali na stále nevyřešený problém s kanalizací v těchto ulicích a zároveň na nekvalitní povrchy vozovek, které byly poničeny právě výstavbou dosud nefunkční kanalizace. Josef Kukla připomněl, že reklamaci povrchů u firmy POHL cz má na starosti Jaroslav Otásek (k jednáním s firmou POHL cz o reklamacích povrchů na byl pověřen na zasedání zastupitelstva 22. listopadu 2011). Jak ale konstatoval Pavel Matoušek, bývalý starosta zatím zastupitele o stavu řešení této reklamace neinformoval. Sám Jaroslav Otásek na zasedání nebyl přítomen. Josef Kukla dále připomněl, že v současné době probíhá audit závazků vůči firmě POHL cz.

Zastupitelstvo převedlo na mateřskou školu prostory 1. patra budovy č. 313 včetně přilehlé zahrady v Zagarolské ulici, kde má být od 1. 9. 2012 otevřena nová školka. Zastupitelstvo dále souhlasilo s přijetím dotace z programu LEADER na vybudování centra volnočasových aktivit v přízemí téže budovy (viz také článek zde). Jak informovala Sylva Veličová, v této části budovy má vzniknout nová zasedací místnost a obřadní síň.

V diskusi občané vznášeli požadavky na instalaci retardéru na Dvořákově stezce (o tomto požadavku jsme již dříve psali zde). Místostarosta v reakci vyjádřil určitou skepsi nad účinností takového opatření, Stanislav Kuchta připomněl možné problémy při úklidu sněhu.

Josef Kukla obyvatele informoval o posunu otevření železničního nadjezdu v Nelahozevsi (o problému jsme psali zde).

Závěr diskuse byl věnován Skládce Uhy. Místostarosta informoval, že obec se neodvolala vůči územnímu rozhodnutí (jak jsme informovali zde), protože dle jeho slov projekt předložený firmou .A.S.A. splňuje všechny požadavky obce na bezpečnost provozu skládky. Zároveň vyjádřil názor, že obec od skládky „nic neochrání“ a že se jedná o „nutné zlo“.

Ke stažení

Pozvánka[400.28 KB]

pdfZápis[3.29 MB]

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/607/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}