23. 2. 2024

Kam s odpady v Nelahozevsi

DSCF7586

Co je komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na správním území Nelahozevsi při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Nakládání s komunálními odpady v obci se řídí vyhláškou vydanou zastupitelstvem v roce 2015. Za porušování pravidel může obec udělit pokutu až 30 tisíc korun.

Druhy odpadů a co s nimi

Nevytříděný komunální odpad

Netříděný komunální odpad je odvážen každou středu.

Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:

 • nebezpečný odpad,
 • stavební suť a jiný podobný odpad,
 • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar, zejména větve,
 • uhynulá zvířata a jejich části,
 • horký popel,
 • tekutiny a ztekucené odpady.

Odpad se nesmí v nádobě udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu činí dle platné vyhlášky obce o poplatku za nakládání s odpady (schválena zastupitelstvem dne 13. prosince 2012) 500 Kč za osobu a rok. Děti do 15 let, senioři nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P platí 400 Kč ročně. Poplatek hradí každý obyvatel Nelahozevsi s pobytem v obci včetně cizinců a dále vlastníci nemovitostí, v nichž nikdo trvale nebydlí (typicky chataři). Od poplatku je osvobozena osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale je schopna prokázat, že se zde trvale nezdržuje.

Fyzická osoba od 15 do 70 let s pobytem v obci (včetně cizinců) 500 Kč ročně
Vlastník nemovitosti s trvalým pobytem mimo obec, pokud v nemovitosti není nikdo hlášen 500 Kč ročně
Fyzická osoba do 15 let a nad 70 let 400 Kč ročně
Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P 400 Kč ročně

Poplatek se hradí vždy do 31. března příslušného roku, a to v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem – číslo účtu naleznete zde. Pokud vznikne poplatková povinnost později (např. se poplatník nastěhuje do obce v průběhu roku), poplatek musí uhradit do 15. dne následujícího měsíce. Poplatek se pak v hradí v poměrné výši. V případě pozdního zaplacení poplatku obec účtuje penále ve výši 50 % poplatku.

Obyvatelé s trvalým pobytem v obci si mohou od obce koupit popelnici za následující ceny:

 • 300 Kč (dotovaná cena – max. jednou za pět let)
 • 800 Kč (nedotovaná cena – kdykoliv)

Stavební odpad

Odvoz stavebního odpadu (beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina, kamení, izolační materiál) si musí každý zajistit sám prostřednictvím kontejnerů, které lze objednat např. v Technických službách Kralupy nad Vltavou (jedná se o placenou službu) nebo u komerčních firem.

Stavební odpad se nesmí vyhazovat do popelnice.

Papír, plasty, sklo, nápojové kartony

V obci Nelahozeves jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad:

Odpad Do kontejneru patří: Do kontejneru nepatří:

papír

časopisy, noviny, krabice, sáčky, další obaly a balicí materiály, kartony, krabice (roztrhané na menší kusy), knihy, sešity, reklamní letáky, drobný papír, lepenka

papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. tetrapack), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír

obaly od vajíček či ruličky od toaletního papíru (jedná se o již několikrát recyklovaný papír, který již nelze znovu recyklovat)

použité papírové kapesníky, ručníky, utěrky apod.

plasty PET lahve (sešlapané), plastové nádoby a lahve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, kelímky od jogurtů, duté plasty, polystyren bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, silně znečištěné nebo mastné obaly
sklo bílé nebo barevné sklo, skleněné lahve, zavařovací sklenice, výplně oken zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné nádoby
nápojové kartony všechny nápojové kartony (tetrapack) od mléka, džusu, vína apod. kartony znečištěné např. od oleje, barev apod.

Kontejnery na nápojové kartony byly zavedeny od roku 2012.

DSCF0212

Rozmístění kontejnerů:

 • Kralupská ulice, před hasičárnou ( mapa)
 • Zagarolská ulice, u elektrárny ( mapa)
 • ulice Pod Strání, u obchodu ( mapa)
 • Nádražní ulice, u bytovek ( mapa)
 • Lešany, ulice U Dvora ( mapa)

Každý smí používat pouze kontejnery v obci, ve které bydlí. Obyvatelé Nelahozevsi tedy např. nesmějí odkládat tříděný odpad do nádob v Kralupech nad Vltavou.

Nebezpečný odpad

Za nebezpečný odpad se považuje odpad, který obsahuje nebezpečné složky nebo vlastnosti (toxicita, infekčnost, žíravost, hořlavost, škodlivost zdraví).

Jedná se o následující složky odpadů:

Čistící prostředky
 • pro toalety a tekuté odpady
 • pro sanitární keramiku
 • na leštění nábytku
 • prací a bělicí prostředky
 • chemikálie pro provoz a údržbu bazénů
Automobilové prostředky
 • motorové oleje
 • autobaterie
 • čističe karburátorů
 • brzdové a převodové kapaliny
 • nemrznoucí směsi
Zahradnické potřeby
 • herbicidy
 • insekticidy
 • fungicidy
 • mořidla
Domácí pesticidy
 • prostředky pro deratizaci
 • protimolové tablety a spreje
 • repelenty a spreje proti obtížnému hmyzu
Domácí dílny
 • lepidla a tmely
 • barvy a laky
 • ředidla a rozpouštědla
 • fotochemikálie
 • odstraňovače barev a laků
Ostatní
 • přenosné baterie, monočlánky
 • rtuťové teploměry
 • akumulátory, zářivky (mimo režim zpětného odběru)
 • vyřazená elektrická a elektronická zařízení (mimo režim zpětného odběru)

Nebezpečný odpad je povinen každý vytřídit a je zakázáno se jej zbavovat vyhozením do popelnice. Obec vyhlašuje sběr nebezpečných odpadů obvykle dvakrát ročně. Na několika místech v obci je postupně umístěn kontejner, kam mohou obyvatelé Nelahozevsi nebezpečný odpad odevzdat. Harmonogram stanovišť je dopředu zveřejňován. Sběr zabezpečuje .A.S.A.

Odpadní oleje a pneumatiky jsou povinni zdarma odebírat i jejich prodejci, tj. obvykle autoservisy a pneuservisy. Povinný odběr není vázán na nákup nového oleje či pneumatiky a prodejce musí odebrat i olej a pneumatiku značky, kterou sám neprodává. Olej však nesmí být znečištěný jinou látkou.

Objemný odpad

Kontejner na velkoobjemový odpadJedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob. Tímto odpadem jsou například dřeva z obalů, pračky, nábytek, koberce, linolea, staré lyže, snowboardy, sáňky, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy, vany, matrace, dveře apod.

Za objemný odpad není považován stavební odpad, pneumatiky, lednice, televize, monitory, autobaterie a jiné nebezpečné odpady.

Svoz objemného odpadu byl zaveden od roku 2012, probíhá 4x ročně. V předem publikovaných termínech jsou postupně na několika místech v obci přistavěn kontejnery, kam mohou obyvatelé Nelahozevsi objemné odpady odkládat. Obsah odpadu je kontrolován.

Bioodpad

DSCF7199Bioodpadem je odpad, který je aerobně nebo anaerobně rozložitelný. Patří mezi ně:

 • kompostovatelný odpad z údržby zeleně (tráva, listí, dřevní štěpka, odpady z květinových záhonů apod.),
 • bioodpad z domácností (zbytky zeleniny, ovoce, potravin, kávové sedliny, čajové sáčky, vaječné a ořechové skořápky, papírové utěrky, piliny, hobliny, popel ze dřeva, peří),
 • exkrementy drobných domácích zvířat.

Od dubna 2013 obec provádí svoz bioodpadu přímo z domácností, od května 2015 jsou svozové termíny celoročně každou středu. Nádobu je třeba vystavit do 6.00 ráno. Nádoby na bioodpad je možné si pronajmout nebo koupit.

  Biopopelnice
120 litrů
Biopopelnice
240 litrů
Roční pronájem biopopelnice 200 Kč 300 Kč
Koupě biopopelnice do osobního vlastnictví 1 089 Kč 1 331 Kč

Do sběrných nádob se nesmí ukládat např. maso, kosti, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny či uhynulá zvířata.

Vedle svozu bioodpadu obec od roku 2012 organizuje ve čtvrtletních periodách sběr, a to ve stejných termínech jako sběr objemného odpadu. V obci je vždy umístěn kontejner, kam je možné bioodpad z domácnosti přivézt.

Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno. Ale i při spalování suchého rostlinného materiálu je třeba dbát maximální ohledy na sousedy.

Elektroodpad

Kontejner na elektroodpad ve volnočasovém centruZa elektroodpad se považují velké i malé domácí elektrospotřebiče, počítače, monitory, telefony, elektrické akumulátory (včetně automobilových), galvanické články, baterie (včetně automobilových), výbojky, zářivky а úsporné žárovky.

Elektroodpad jsou v prvé řadě povinni přebírat samotní prodejci, a to:

 • zdarma,
 • i když výrobek spotřebiteli sám neprodal,
 • bez ohledu na značku (prodejce nemůže odmítnout převzít výrobek s odůvodněním, že tuto značku sám neprodává),
 • v libovolném množství – prodejce také nesmí podmiňovat odběr výrobku nákupem nového zboží. Výjimkou jsou elektrospotřebiče a úsporné žárovky, u kterých platí princip “kus za kus” (starý přístroj můžete vrátit, pokud si současně koupíte nový, stejného typu).

Drobný elektroodpad včetně tonerů z laserových tiskáren lze odevzdat i na Obecním úřadě Nelahozeves. Další nádoba na elektroodpad se nachází v Centru volnočasových aktivit.

Nádoby pro elektroodpad v Kralupech nad Vltavou smějí využívat jen obyvatelé Kralup.

Za nelegální odložení elektroodpadu mimo prostory obecního úřadu může obec udělit pokutu až 20 tisíc korun. Baterie, akumulátory a elektrická zařízení s nebezpečnými složkami (např. úsporné žárovky obsahující rtuť) nesmějí být vyhazovány do popelnic.

Kovy

Vytříděné kovy (železo, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsné kovy) vykupují např. České sběrné suroviny, pobočka Kralupy nad Vltavou. Od dubna 2015 jsou v obci rozmístěny nádoby na kovové obaly.

asa kov 800x600

Textil

DSCF0208

Od roku 2014 je u hasičárny umístěn kontejner na textil. Kontejner provozuje firma Dimatex ve spolupráci s kralupským střediskem Arcidiecezní charity Praha. Svoz probíhá 1-2x týdně.

DSCF0207 001

Prošlé léky a obaly od léků

Zdarma převezme kterákoliv lékárna v Kralupech nad Vltavou.

Autovraky

Autovrak je třeba předat osobě, která je k jeho převzetí oprávněna. Nejbližším oprávněným likvidátorem autovraku jsou České sběrné suroviny, pobočka Kralupy nad Vltavou. Likvidátor převezme zdarma pouze kompletní vozidlo.

Za nelegální odložení autovraku může obec udělit pokutu až 20 tisíc korun.

Podrobnější informace o problematice autovraků naleznete například na stránkách Třídění odpadu.cz.

Odpady produkované živnostníky a podnikatelskými subjekty

Podnikatelské subjekty (včetně žnivnostníků), které produkují odpad podobný komunálnímu, mohou využívat systém nakládání s odpady (odvoz, sběr apod.) pouze na základě písemné smlouvy s obcí. Pokud nemají s obcí uzavřenu smlouvu, musejí se odpadu zbavit jiným legálním způsobem. V takovém případě nesmějí využívat ani kontejnery na tříděný odpad a pravidelný sběr nebezpečného či objemného odpadu.

V případě uzavření smlouvy s obcí činí poplatek 2 000 Kč na osobu, popelnici a rok.

Pokud podnikatel není schopen prokázat, jakým způsobem se zbavuje odpadu, může mu být obcí na základě zákona udělena pokuta až 300 tisíc korun. Pokuta může být udělena i za to, že podnikatel neoprávněně využije systém sběru komunálního odpadu bez smlouvy s obcí.

Pořadatelé akcí

Pořadatelé kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni v místech jejich konání umísťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodňování v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště nádob.