23. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 12. února 2015

pdf
Hlavní témata zasedání
Sběr a svoz odpadů v obci, zpětná kanalizační klapka v Nádražní ulici.
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef Kebrle, Jiří KratochvílJosef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Ladislav Velič (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Václav Turecký

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Schválení zřizovací listiny JSDH (oprava počtu členů) 6:03

Byl schválen nový statut jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Ta bude nyní v souladu s metodikou Ministerstva vnitra organizační složkou obce, dosud byla přímo součástí obecního úřadu. Zároveň byl ve zřizovací listině navýšen počet členů jednotky ze sedmi na devět, což vyžaduje nová vyhláška.

2 Přijetí rozpočtového opatření 1/2015 – zohlednění příjmů ze státního rozpočtu 8:56 Schválené rozpočtové opatření[606.73 KB]
3 Přijetí Obecně závazné vyhlášky obce Nelahozeves č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nelahozeves 10:36

Nová vyhláška musela být přijata z důvodu novelizace zákona o odpadech. Nahradila dosavadní vyhlášku z roku 2001. Vyhláška už zahrnuje i sběr kovů (na sběrná místa budou instalovány nové kontejnery).

Termíny svozu bioodpadu: středa 8. dubna, středa 22. dubna, středa 6. května a dále každou středu už napořád. Ceny za nájem či koupi biopopelnice zůstávají.

Diskuse se vedla zejména o možném přidání nového kontejneru na bioodpad do Nelahozevsi II.

4 Navýšení počtu termínů na svatební obřady v letních měsících 27:06 Informativní bod: Termíny svatebních obřadů na zámku se rozšířily o 13. 6., 18. 7. a 12. 9. Místo toho se zruší termín 5. 6. Doprovodná informace starosty: Občané obce mají svatby na zámku zdarma. Obec má 2x ročně zdarma Rytířský sál na své akce. Obec výměnou souhlasila s žádostí zámku o rozšíření oddávacích termínů.
5 Schválení záměru podat žádost o dotaci „zpětná klapka kanalizace Vltavská” (protipovodňové opatření) 31:12

V Nádražní ulici by měla být instalováno vřetenové šoupátko, kterým bude možné uzavřít celou dešťovou kanalizaci v ulicích Nádražní, Vltavská, Zahradní a Příčná. Tím lze při povodních zamezit tomu, aby potrubím tekla voda z Vltavy do ulic, jako se to stalo při povodních v roce 2013.

pdfProjekt instalace šoupátka[1.35 MB] vytvořil Martin Jakoubek v dubnu 2014. Středočeský kraj by měl v brzké době vyhlásit dotační výzvu, dotace by měla činit 95 %. Obec se na základě rozhodnutí zastupitelstva bude o dotaci ucházet.

Diskuse se vedla o tom, zda neměla zpětnou klapku instalovat již firma POHL cz při výstavbě kanalizace.

6 Schválení záměru podat žádost o dotaci „rekonstrukce dětského hřiště Lešany” 38:33

Obec chce požádat o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště v Resortu. Současné hřiště vybudované společností Anglický Resort je v dezolátním stavu. Podkladem pro podání dotace bude vizualizace nového hřiště. Jednou z podmínek dotace je uspořádání besedy s dětmi – starosta se proto zúčastnil besedy se žáky 4. a 5. ročníku ZŠ. Na základě besedy byly dokonce provedeny dílčí úpravy projektu. Dotace má činit 400 tisíc korun, spoluúčast obce je 200 – 250 tisíc korun.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram “Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci”. Žádost musí být podána do 16. února.

Podmínky pro získání dotace splňuje pouze hřiště v Resortu. Jiří Kratochvíl v diskusi vyzval, aby se nezapomínalo ani na ostatní části obce.

7 Schválení záměru na prodej pozemku 153/1 v k. ú. Nelahozeves 50:42 Jedná se o pozemek ve Školní ulici, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví Jana Pavlíčka. Ten již pozemek využívá jako svou zahradu a zadní přístup ke svému pozemku. Podrobnosti pdfzde[1.58 MB]. Záměr schválen.
8 Schválení věcného břemene ve prospěch ČEZ na pozemku 311/10 v k. ú. Nelahozeves 53:07 Jde o připojení nového odběrného místa pro nemovitost v ulici Pod Strání. Podrobnosti pdfzde[4.2 MB]. Záměr schválen.
9 Informace o stavu zpracování investičních priorit 2015 – 2018 55:32

O tématu jsme psali zde: Kam směřovat volné peníze z rozpočtu? Veřejná debata začala.

Aktuální informace: Sešlo se 60 námětů, z toho:

  • 16 se týká kanalizací (splašková, dešťová – různé lokality)
  • 14 se týká povrchů (silnice, chodníky)
  • 16 se týká výstavby a rekonstrukce budov (škola, školka, hasičárna)
  • 3 se týkají zastávek MHD
  • 11 jsou ostatní (osvětlení, úpravy parků, multifunkční hřiště apod.)

Ke každému námětu nyní vznikne tzv. projektový list – stránka A4 stručně popisující projekt včetně odhadu ceny, času, praktické proveditelnosti a návazností na jiné související akce. Projektové listy budou podle starosty průběžně zveřejňovány v průběhu následujících 14 dnů. Na březnovém zasedání zastupitelstva by se měly schválit projekty určené k realizaci v roce 2015.

10

Ostatní informace:

   
 

a. Informace o kulturních akcích 2015

1:01:32 Přehled kulturních akcí na rok 2015 zde. Předsedkyně kulturní komise Eliška Brázdová ocenila práci své předchůdkyně Aleny Hurychové a deklarovala snahu na její činnost navázat. Má v úmyslu více pozornosti věnovat akcím souvisejícím s Antonínem Dvořákem.
 

b. Informace o vzniku klubu seniorů

1:04:51

O tématu jsme psali v následujících článcích:

František Šimek otevřel diskusi o balíčcích pro seniory a kritizoval, že obec financuje koncerty, na které chodí málo lidí. Eliška Brázdová přislíbila, že na konci roku poskytne přehled vyhodnocení jednotlivých kulturních akcí z hlediska účasti a návratnosti.

 

c. Informace o sběru kovů v obci

Proběhlo v rámci bodu 3 Od roku 2015 musí všechny obce zajistit místo pro oddělený sběr kovů. Protože novela byla přijata až ve druhé polovině loňského roku formou poslaneckého přílepku, obec Nelahozeves (stejně jako většina obcí v ČR), zatím tuto povinnost neplní.
 

d. Informace o nově spuštěné aplikaci ZmapujTo.cz

1:13:20 Podrobnosti v článku: Aplikace ZmapujTo.cz je populární. Za měsíc přišlo devět hlášení
 

e. Informace o termínu konání veřejné debaty nad „Návrhem územního plánu ke společnému projednání”

1:20:31 Debata se uskuteční v pondělí 16. února. Více v článku: První verze návrhu nového územního plánu je na světě
11 Diskuse 1:21:29 Diskuse se věnovala jednotce SDH, dopravním opatřením v obci a vypnutému osvětlení v části Zagarolské ulice.

pdfPozvánka[200.94 KB]

pdfZápis[390.2 KB]

Zvukový záznam

{mp3}a16/62/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}