30. 5. 2024

Zasedání zastupitelstva 12. dubna 2012

pdf
Datum
12. dubna 2012
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-6001507/8 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p. č. 195/117 a pozemek p. č. 200/3 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi 0.02:06
2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-6014049/VB/1 0.02:35
3 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 186/86 v k. ú. Nelahozeves 0.03:03
4 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 489/9 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi 0.03:32
5 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 489/10 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi 0.03:56
6 Určení zástupce obce pro zastupování na všech řádných a mimořádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. 0.04:17
7 Schválení hospodářského výsledku Mateřské školy Nelahozeves a jeho rozdělení do fondů 0.05:16
8 Schválení hospodářského výsledku Základní školy Nelahozeves a jeho rozdělení do fondů 0.05:58
9 Rozdělení dotací spolkům v obci 0.07:21
10 Splátkový kalendář závazků obce (půjčka Uhy, půjčka Pohl) 0.12:01
11 Nároky Anglického Resortu vyplývající ze Smlouvy o změně využití pozemků v územním plánu 0.14:20
12 Rozpočtové opatření č. 2/2012 (Rozpočtové opatření č. 2/2012 [32.61 KB]) 0.21:45
13 (doplněný bod) Smlouva o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o. spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupu ve prospěch paní Niny Šarbochové, ulice Pod Strání 0.24:20
14 (doplněný bod) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby: Nelahozeves stavební úpravy objektu čp. 313 na mateřskou školu 0.24:46
15 (doplněný bod) Žádost o využití rezervního fondu základní školy na dovybavení školní jídelny z důvodu navýšení kapacity jídel 0.26:37
Diskuse 0.27:48

Zpravodajské shrnutí průběhu

Zasedání se zúčastnilo všech devět členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo schválilo převedení kladného hospodářského výsledku základní a mateřské školy do rezervního fondu. Zastupiltestvo odmítlo převést část peněz z rozpočtu základní školy na fond odměn z důvodu potřeby financování dovybavení školní jídelny.

Na návrh Stanislava Kuchty zastupitelstvo rozdělilo dotace spolkům. Celková částka 210 000 Kč byla rozdělena následovně:

  • TJ Dynamo Nelahozeves: 75 000 Kč
  • TJ PTZ Viktorie Nelahozeves: 65 000 Kč
  • Sbor dobrovolných hasičů: 30 000 Kč
  • Myslivecké sdružení Kralupy-Zeměchy: 30 000 Kč
  • Miřejovický půlmaraton: 5 000 Kč
  • Hokejbal: 5 000 Kč

Starostka Petra Urbanová informovala o tom, že zastupitelstvo Uh předběžně schválilo prodloužení splátkového kalendáře úvěru, který si obec Nelahozeves vzala od obce Uhy. Po schválení dodatku k úvěrové smlouvě by se splátky snížily na 1 000 000 Kč ročně, což by obci umožnilo začít hradit další dosud nesplacené závazky.

Zastupitelstvo konstatovalo, že smlouvu o změně využití pozemků, kterou uzavřel bývalý starosta Jaroslav Otásek s Anglickým Resortem, považuje za neplatnou, a zároveň souhlasilo s podáním podnětu k prošetření orgánům činným v trestním řízení, zda v souvislosti s uzavřením smlouvy nedošlo ke spáchání trestného činu. O této kauze jsme informovali naposledy zde.

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2, jehož podstatou je rozpuštění částky 1 200 000 Kč, původně určené na nové veřejné osvětlení v obci, do jiných položek. Rozpuštění umožňuje dotace, kterou obec na výstavbu veřejného osvětlení získala od Středočeského kraje (o této dotaci jsme informovali v souvislosti s připravovaným novým veřejným osvětlením v Lešanech – více zde). Třetina této částky byla vyčleněna na právní a poradenské služby, studie a konzultace. Další část byla převedena pro účely dodatečných investic do budovy č. 313 (vícenáklady na stavbu nové mateřské školy, klub seniorů, knihovna).

Na návrh starostky zastupitelstvo souhlasilo s tím, že ve smlouvě s p. Kratochvílem na výstavbu nové mateřské školy bude zrušena pozastávka ve výši 200 000 Kč, která měla být dodavateli stavby vyplacena teprve v okamžiku uplynutí záruční doby a řádného splnění všech závazků vyplývajících z vad díla vzniklých v průběhu záruky.

Petra Urbanová a Jaroslav Otásek informovali o současném neutěšeném stavu kanalizace a povrchů ve Vltavské ulici. Obec v současné době prověřuje smlouvy s dodavatelem stavby Petrem Pohlem a zároveň zvažuje různé možnosti odkanalizování této ulice.

Dle sdělení starostky by ve čtvrtek 3. května mělo proběhnout veřejné jednání k vodohospodářské situaci v Lešanech, která byla analyzována na základě petice 97 obyvatel Lešan.

Místostarosta Josef Kukla informoval o tom, že je v současné době připravováno snížení maximální povolené rychlosti v ulici Pod Strání na 30 km/h. Podle sdělení starostky zároveň v blizké době proběhne oprava povrchů v této ulici (ta již mezitím začala – více zde).

Starostka také informovala, že na základě četných ohlasů obyvatel na anketu ke strategickému plánu bude následovat veřejné jednání, kde budou náměty obyvatel diskutovány, a poté bude vypracována finální verze strategického plánu.

Pavel Matoušek informoval, že SMS InfoKanál v současné době odebírá cca 80 obyvatel.

Ke stažení

pdfPozvánka397.52 KB

pdfZápis3.69 MB

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/462/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}