26. 5. 2024

Nelahozeves svým občanům

obcan soldanova

Nelahozeves svým občanům je sdružení nezávislých kandidátů kandidující v komunálních volbách v roce 2018. Lídrem kandidátky je Lucie Soldánová.

Volební číslo: 2

Složení kandidátky

1-filled-mLucie Soldánová, 23 let, admin. pracovník, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

 

muz2-filled-mBc. Pavel Matoušek, 37 let, státní zaměstnanec, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

 

obcan zadova3-filled-mMarta Zádová, 54 let, podnikatel OSVČ, Hleďsebe 1. díl, bez politické příslušnosti

 

 

zena4-filled-mMarcela Chmelová, 63 let, důchodce, Hleďsebe 1. díl, bez politické příslušnosti

 

 

muz5-filled-mDavid Lazarov, 38 let, technik, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

obcan jadud6-filled-mIng. Peter Jaďuď, 60 let, ekonom, lektor, kouč, Lešany, bez politické příslušnosti

obcan broz7-filled-mVáclav Brož, 40 let, zámečník, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

muz8-filled-mMarta Zádová, 35 let, servírka, Hleďsebe 1. díl, bez politické příslušnosti

 

zena9-filled-mJitka Matoušková, DiS., 34 let, zdravotní sestra, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

Program

Vážení spoluobčané,

jsme skupina lidí, kteří nejsou lhostejní k dění v naši obci. Ale současná situace nás podnítila k tomu, abychom se rozhodli přiložit ruku k dílu a to, co náš všechny trápí a často i zlobí, se pokusili změnit. Někteří z nás ještě před pár týdny neuvažovali zapojit se do veřejného života, ale mnoho problémů, které naši obec trápí jsme se rozhodli řešit ke spokojenosti všech jejich obyvatel. Nejsou to problémy nové, všichni je známe, ale dosavadní vedení obce buďto nechtělo, nebo neumělo naše společné problémy řešit.

Naše sdruženi jsme nazvali „Nelahozeves svým občanům“. Tento název nejlépe vyjadřuje to, čeho chceme dosáhnout: aby se v Nelahozevsi žilo lépe. Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou a naše myšlenky jsou otevřené všem našim obyvatelům, kteří si přejí změnu nejen ve vedení obce, ale především ve způsobu jejího řízeni. Máme mezi sebou odborníky z nejrůznějších oblastí a jsme proto přesvědčeni, že dokážeme zajistit občanům podmínky pro spokojenější a klidnější život.

Jsme připraveni hájit vaše zájmy ve všech oblastech veřejného života a nepodléhat žádnému osobnímu ani politickému tlaku. Budeme naslouchat vašim názorům, protože víme, že jedině když s vámi budeme mluvit, dozvíme se, co opravdu potřebujete. Chceme vás předem otevřeně informovat o všech důležitých rozhodnutích nového zastupitelstva. Nedopustíme, aby kdokoliv z vás měl pocit, že se na radnici rozhoduje bez vyslechnutí jeho názoru, nekompetentně nebo dokonce v ústraní a tajně.

Náš program obsahuje přehled nejdůležitějších témat, na která se v případě zvoleni do zastupitelstva chceme zaměřit. Zveme vás ke společnému posouzeni tohoto programu. Budeme se pečlivě zabývat každou připomínkou či námětem kohokoliv z občanů celé obce a všech jejich částí, a to bez ohledu na to, ze které části obce bude podnět podán.

1. Řízení a informovanost

Předpokladem pro úspěšnou realizaci našich záměrů je otevřená a včasná informovanost všech občanů, která současnému vedení obce chybí. Kromě pravidelné aktualizace webových stránek chceme vydávat obsahově lepší a kvalitnější tištěný zpravodaj. Plánujeme zřízení obecního televizního okruhu pro účely informovanosti, propagování kulturních akcí a poskytování sociálních služeb. Současně bychom rádi zavedli oficiální „kopie“ úředních desky obecního úřadu v jednotlivých částech obce, aby všechny potřebné, a hlavně aktuální informace byly dostupné všem občanům. Za naši úvahu stojí i alternativa provozování obecního rozhlasu.

2. Hospodaření a investice

Je třeba, aby občané byli s dostatečným předstihem, srozumitelně a průběžně informováni o hospodařeni s penězi obce. Proto jim dáme možnost se vyjádřit ke všem významným hospodářským záměrům, např. k veřejným zakázkám. Chceme posílit příjmy obce získáním grantů z projektů vypisovaných Evropskou unií, získáním dotaci poskytovaných státními i soukromými organizacemi. Budeme usilovat o maximalizaci příjmů z provozu nedaleké skládky komunálního odpadu.

3. Komunikace, doprava a bezpečnost

Všechny nás trápí nedostatečný až žádný signál mobilních operátorů. Tuto skutečnost chceme změnit tak, aby mobilní signál byl v naši obci dostatečný. Taky bychom rádi věnovali pozornost našim silnicím a v návaznosti na disponibilní zdroje přistupovali k nutným opravám. Dalším našim úkolem je pěší propojení jednotlivých částí obce v jeden celek, a to mezi starou Nelahozevsí a Hleďsebí, starou Nelahozevsí a Lešany.
Za důležitý úkol považujeme vyřešeni dopravy do Anglického rezortu na konci Lešan. Hlavním cílem je především zvýšeni bezpečnosti občanů. Budeme prosazovat zklidněni silničního provozu výstavbou zpomalovacích lavic na hlavních silnicích, úsekovým měřením rychlosti a bezpečných přechodů pro chodce. Za nezbytné považujeme dokončení kanalizační sítě celé obce.

4. Školství, kultura a sport

Ve sportu hodláme podporovat místní spolky a sdružení v jejich činnosti a zahájit jednání o možnostech výstavby dětských hřišť v exponovaných částech obce. Rovněž budeme podporovat rozvoj předškolního a školního sektoru včetně poskytování obecných prostor pro účely školy.

5. Životní prostředí a zdraví

Je nutné přistoupit k revitalizaci znečištěných míst a starých obecných skládek a v relevantních případech iniciovat přemístění kontejnerových stanovišť v obci na vhodnější místa. Jelikož jsme zachytili signály o hluku v obci ve volných dnech, rádi bychom požádali občany o jejich názor v obecním referendu. Rovněž plánujeme zkvalitnit úklid v naši obci.

6. Družební spolupráce

Pro rozšíření obzorů našich obyvatel plánujeme vytvořit nové a také obnovit původní družební vztahy s městy a obcemi v okolních státech a umožnit tak poznávaní nových míst a nových zvyklostí.

Vážení spoluobčané,

našim cílem je dozvědět se vše, co vás trápí a co v obci postrádáte. Těšíme se na vaše náměty k volebnímu programu, které můžete každému kandidátovi sdělit osobně anebo písemně.
Hlavně Vás žádáme, abyste se ve dnech 5.10. a 6.10. 2018 přišli k volebním urnám a dali svůj hlas tomu „Vašemu“ kandidátovi. Protože změna může nastat jenom tehdy, budete-li tu změnu chtít.

Kontakt

email: pmatousek2006@volny.cz, peter@jadud.eu

Facebook: https://www.facebook.com/NelahozevesSvymObcanum/

Předvolební rozhovor

Sdružení rozhovor odmítlo.

Předvolební setkání s voliči

Není plánováno.