5. 3. 2024

Terénní úpravy Strachov

Toto je pracovní verze popisu kauzy. Bude dále doplňována a rozšiřována podle toho, jak se bude dařit získávat příslušné informace.

Firmy

V kauze figurují dvě firmy:

  • GES-T – vlastník pozemku
  • TEZZAV – stavebník

Firmy jsou vlastnicky úzce propojené.

Zavážení pískovny

V 90. letech probíhala v místě těžba štěrkopísku. Po skončení těžby v roce 2003 kraj nařídil provedení rekultivace – zarovnání jámy na původní úroveň a vrácení pozemků zpět do zemědělského půdního fondu. V rozhodnutí je přímo uvedeno, že úroveň nivelety okolního terénu “nesmí být v žádném případě překročena”. Firma podle tohoto nařízení postupovala až do roku 2008, kdy bylo zjištěno, že úroveň původního terénu byla překročena asi o 3 metry, čímž byla porušena podmínka povolení krajského úřadu.

Řízení o odstranění stavby

Dne 29. 2. 2008 zahájil Stavební úřad Veltrusy řízení o odstranění stavby. Řízení trvalo více než dva roky, není přitom jasné, co se v té době přesně dělo. Jsou k dispozici pouze následující kusé informace, které však samy o sobě nedokážou obhájit, proč řízení trvalo tak dlouho:

  • V červenci 2009 provedl na místě kontrolu MěÚ Kralupy, odbor životního prostředí (OŽP), a na základě kontroly vyzval vlastníka k odstranění materiálu nad úrovní terénu.
  • V září 2009 sdělilo Povodí Vltavy, že nesouhlasí s navyšováním terénu v daném území z důvodu, že jde o záplavové území.
  • V prosinci 2009 ale tatáž organizace vydala souhlas s projektovou dokumentací Sportovního centra Pískovna a tedy i s významným navyšováním terénu, které projekt předpokládal. Stanovisko nebylo zasláno OŽP MěÚ Kralupy.
  • V téže době OŽP MěÚ Kralupy znovu konstatoval, že s terénními úpravami zásadně nesouhlasí, a předložený záměr Sportovního centra Pískovna označil za účelovou snahu zpětně legalizovat nepovolené terénní úpravy.

Vlastník stavby však v dubnu 2010 požádal o dodatečné povolení terénních úprav a to o dva měsíce později získal.

  • {skydrivefile file.8f2a23edee475937.8F2A23EDEE475937!115}

Povolení terénních úprav

Terénní úpravy povolil Stavební úřad Veltrusy firmě TEZZAV v červnu 2010. Ignoroval negativní stanovisko OŽP MěÚ Kralupy, který s terénními úpravami nesouhlasil a trval na dokončení řízení o odstranění stavby.

V roce 2012 stavební úřad prodloužil firmě povolení do roku 2014.

  • {skydrivefile file.8f2a23edee475937.8F2A23EDEE475937!113}
  • {skydrivefile file.8f2a23edee475937.8F2A23EDEE475937!114}

Napadení řízení

OŽP MěÚ Kralupy se s rozhodnutím nesmířil a v lednu 2011 (tedy půl roku po vydání povolení) podal krajskému úřadu podnět k přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu. Krajský úřad sice přezkumné řízení zahájil, ale později jej zastavil s odůvodněním, že pokud by rozhodnutí stavebního úřadu zrušil, vznikla by firmě TEZZAV, která údajně jednala v dobré víře, nepřiměřená újma.

OŽP MěÚ Kralupy se následně obrátil na ombudsmana. Ten v březnu 2012 vyzval Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), aby se věcí zabývalo. Ministerstvo pak v červenci 2012 zrušilo rozhodnutí krajského úřadu o zastavení přezkumného řízení. V rozhodnutí se konstatuje, že firma dobře věděla, že OŽP MěÚ Kralupy s navážkou zeminy nesouhlasí a že jeho stanovisko je nepominutelné. Nemohla být tedy v dobré víře.

Firmy TEZZAV a GES-T se ale odvolaly s odůvodněním, že již vypršela lhůta pro dokončení přezkumného řízení, která podle zákona činí jeden rok. Odvolacím orgánem ministerstva je ministr, tehdy byl ministrem Kamil Jankovský (Věci veřejné). Ten námitku uznal a rozhodnutí ministerstva zrušil a přezkumné řízení definitivně zastavil.

Dopad na krajinný ráz

Posouzení dopadu na krajinný ráz firma nemá. Zákon o ochraně přírody a krajiny přitom stanoví, že bez takového posouzení nelze podobné stavby provádět.

Řízení České inspekce životního prostředí