23. 2. 2024

Nelahozeveský zpravodaj

Nelahozeveský zpravodaj je periodikum vydávané obcí Nelahozeves. Vychází obvykle čtyřikrát ročně a v obyvatelům obce je distribuován zdarma. Náklad je 800 výtisků.

Do roku 2010 připravovala zpravodaj tehdejší místostarostka Květuše Dittrichová. V letech 2011–2014 zastával pozici redaktora Václav Michovský ml. V současné době zpravodaj připravuje Soňa Brunnerová.

Grafickou úprava a sazbu zpravodaje provádí grafička Marie Štruncová.

Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Telefon: 315 785 003. Fax: 315 785 059. E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz.

Zpravodaj je od 29. 5. 2014 evidován v registru periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem E 21695.

Inzerce v Nelahozeveském zpravodaji

formát A4 1 100 Kč
formát A5 600 Kč
formát A6 400 Kč
řádková inzerce 150 Kč