13. 7. 2024

Obecná pravidla tvorby textu

Formátování textu

První řádek odstavce (ani žádný jiný) nikdy neodsazujte mezerami ani tabulátory. Tabulátory a více mezer za sebou nepoužívejte nikde a nikdy.

Pokud článek vyrábíte v textovém editoru, který umí dělit slova, vypněte automatické dělení slov a v žádném případě nedělte slova ručně.

Klávesu Enter používejte jen na konci odstavce – nikoliv na konci každého řádku.

Chcete-li zvýraznit část textu, používejte pro tento účel vždy kurzivu nebo tučný řez. Nikdy nepoužívejte VERZÁLKY ani  p r o l o ž e n í   z n a k ů .

Rozlišujte písmeno O a číslici 0 (nula je užší). Obdobně rozlišujte písmeno l a číslici 1.

Pokud má váš text mezititulky, označte je nějakým stylem odstavce, např. „Nadpis 1“ nebo “h1”. Neupravujte mezititulky tak, že jim zvětšíte písmo.

Kontrola pravopisu

Pokud to váš textový editor umožňuje, zapněte automatickou kontrolu pravopisu.

Interpunkce

Před interpunkčními znaménky (. , ; : ? !) se nepíše mezera. Pokud za znaménkem text pokračuje, tak se za ním mezera píše.

Výsledky sportovních utkání se píší bez mezer z obou stran, tedy např. 0:0. Naproti tomu dvojtečka ve smyslu vyjádření poměru se mezerami odděluje (ředíme v poměru 3 : 5).

Uvnitř závorek se mezery neuvádějí, před začátkem a za koncem závorky se mezery uvádějí (viz tato závorka) s jedinou výjimkou – pokud je za koncem závorky interpunkční znaménko, tak se mezerou neodděluje (viz tato závorka).

Matematické symboly

Matematické symboly (+ – · : =) se píší s mezerami po obou stranách. Tedy například: 3 + 5 · 8 = 43

Pro násobení se používá symbol · (tečka uprostřed), nikoliv * (hvězdička).

Pro dělení se používá symbol : (dvojtečka), nikoliv / (lomítko).

Procenta a teplotní stupně se od čísla oddělují mezerou (5 %, 5 °C).

Spojovník a pomlčka

Je třeba rozlišovat spojovník (-) a pomlčku (–).

Spojovník se píše vždy bez mezer a používá se ve složených výrazech, např.: je-li, Nelahozeves-Podhořany, nelahozevesko-zagarolské přátelství apod.

Pomlčka se píše s mezerou k oddělení dvou částí textu. Např. „Daleko jsme nedošli – první přestávku jsme si dali už po sto metrech.“ Běžné textové editory vám spojovník prodlouží na pomlčku automaticky, pokud napíšete po obou stranách mezeru.

Pomlčka se píše bez mezery, má-li význam spojky „až“ nebo „versus“: Trasa Nelahozeves–Kralupy, zápas Dynamo–PTZ apod. Toto je z pohledu tvorby textu nejsložitější případ, protože při běžném psaní vám vznikne Praha-Brno (se spojovníkem) a nikoliv Praha–Brno (s pomlčkou), takže pomlčku ze spojovníku musíte udělat ručně. Bohužel na běžné klávesnici je pouze spojovník a pomlčka se dá snadno vykouzlit pouze na plnohodnotných klávesnicích (nikoliv na noteboocích) prostřednictvím klávesové zkratky CTRL + minus.

Číselné údaje

Nižší hodnoty, jejichž slovní zápis není dlouhý, se píší spíše slovy. Příklad: „Víkend trvá dva dny.“ (Nikoliv: „Víkend trvá 2 dny.“)

Při spojení čísla se slovem se nepoužívají žádné spojovníky. Např. 3krát, 5násobný apod.

U čísel od 1 000 nahoru se každý třetí řád odděluje mezerou (tedy např. 25 000). Výjimkou jsou letopočty, kde se řád tisíců mezerou neodděluje.

Datum se uvádí s tečkou za dnem i měsícem. Tedy např. dnes je 18. 4. 2011, nikoliv 18.4.2011. Ale ještě lepší je napsat 18. dubna 2011.

Časové údaje se uvádějí s tečkou mezi hodinou a minutou a dvojtečkou mezi minutou a sekundou. Tedy např. teď je 23.54:18. Zkratka hod. se již podle platných pravidel nepoužívá. Buď se používá zkratka „h“ (bez tečky), nebo plný tvar „hodin“.

Telefonní čísla se rozepisují po trojicích: 602 592 862

Zkratky

Za tečkou zkracující slovo píšeme vždy mezeru. A to i v případě víceslovných zkratek, např. s. r. o., nikoliv s.r.o.

Za slovem „viz“ se nepíše tečka – není to zkratka, ale 5. pád slova vidět.

Další pravidla

Doporučujeme, abyste jména osob zmiňovaných v článku uváděli celá, tj. jméno i příjmení. Není potřeba psát pan/paní. Stejně tak se obvykle neuvádějí tituly, není-li zapotřebí v kontextu daného textu zdůraznit, že dotyčný/dotyčná má určitý titul.

Slova “vám”, “vás” atd. se píší s malými písmeny – velká písmena se používají pouze v dopisech.

Nezačínejte článek slovy “Vážení spoluobčané” apod. Není to dopis, ale článek. Našim spoluobčanům jsou určeny všechny články. Obdobně samozřejmě vynecháváme formality na konci článku („s pozdravem“ apod.) – není to dopis. Výjimkou může být maximálně redakční článek nebo článek představitele obce, kde může mít za určitých okolností osobní oslovení občanů zvláštní význam.