• Titulní stránka

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 01/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Zastupitelstvo obce Nelahozeves schválilo a vydává dne 4. 11. 2004 v souladu s ust. § 10, 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (dále též jen „vyhláška“):

I.
Základní ustanovení

Čl. 1

 1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Nelahozeves, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce Nelahozeves.
 2. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.
 3. Touto vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejném prostranství.
 4. Územím obce se rozumí její katastrální území.

II.
Základní pojmy

Čl. 2

 1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právě vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
 2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 3. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).
 4. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy určené k trávení volného času) ve vlastnictví obce.
 5. Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo provozovnách k tomu určených.
 6. Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábava, diskotéka a jiná podobná akce přístupná veřejnosti.

III.
Obecná ustanovení

Čl. 3

 1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.
 2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.
 3. Noční klid je nutno zachovávat v období noční doby.

IV.
Zvláštní užívání veřejného prostranství

Čl. 4

 1. Užívat veřejné prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určena, lze pouze na základě písemného povolení vydaného Obecním úřadem Nelahozeves, pokud tato vyhláška nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
 2. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, není v případě havárií a jiných mimořádných událostí, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství či jinému zvláštnímu užívání veřejného prostranství, zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně nahlášeno, aby mohly být obecním úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do původního stavu.
 3. Za zvláštní užívání se nepovažuje:
  • Nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto provést bez zvláštních nebo nepřekonatelných obtíží jinde, naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod.
  • Vylepování a umisťování plakátů, programů, volebních hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci akce nebo výrobku výhradně na místech a zařízeních k tomu určených.
  • Umisťování sběrných nádob na komunální odpad nebo odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu určených.

Čl. 5

Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy povinen:

 • užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm stanovenými,
 • užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu,
 • nepoškozovat veřejnou zeleň a veřejné prostranství, včetně zařízení na něm umístěných,
 • zabezpečit přístup k požárním hydrantům, kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a podobným zařízením,
 • všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění životního prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zajistit, musí být stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a stavební sut' a jiné odpady musí být odváženy průběžně.
 • zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky, oplocením, osvětlením, apod.,
 • po skončení účinnosti povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uvést veřejné prostranství do původního stavu,
 • při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a čistotu v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až k bližší straně vozovky. Dále je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyvážení a čistotu kolem nich.

V.
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně

Čl. 6

Na území obce je v zájmu udržování veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství, ochrany a čistoty veřejných zařízení a veřejně zeleně zakázáno na těchto prostranstvích a zařízeních:

 1. odhazovat odpady všeho druhu, a to zejména papíry, obaly, atd., vysypávat a převracet odpadkové koše, popelnice a kontejnery
 2. vylévat tekutiny, zejména splaškové vody a jiné látky, jimiž dojde k narušení čistoty
 3. provádět údržbu, seřizování a mytí motorových a nemotorových vozidel (nezbytné opravy lze na těchto místech provést pouze v případech nepojízdnosti vozidla za účelem uvolnění daného místa)
 4. vylepovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení mimo k tomu určená místa a zařízení
 5. malovat barvou nebo sprejem (to neplatí v případech údržby prováděné nebo zabezpečované vlastníkem či jím pověřenou osobou)
 6. poškozovat či ničit veřejná zařízení nebo je přemisťovat
 7. poškozovat či ničit veřejnou zeleň zejména
  • vypalováním trávy a křovin
  • rozděláváním ohně bez souhlasu Obecního úřadu Nelahozeves
  • umisťováním plakátů, různých značek a jiných předmětů na stromy a rostliny
  • zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů
  • vjížděním na veřejnou zeleň
  • odstavováním různých předmětů a mechanizmů (např. přivěsné vozíky za osobní automobily) na veřejné zeleni a jejich upevňování ke stromům a keřům
  • stanováním
  • umist'ováním stánků, reklam, sběrných nádob, kontejnerů a poutačů bez souhlasu Obecního úřadu Nelahozeves
  • prováděním svévolné výsadby okrasných dřevin a užitkových rostlin
  • prováděním svévolné údržby stromů, keřů a jiné veřejné zeleně, která ohrožuje její stav a vzhled
 8. užívat majetek obce k vlastní potřebě bez svolení jeho vlastníka.

Čl. 7

 1. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění neodstraní, učiní tak vlastník nebo jim určený správce veřejného prostranství, veřejného zařízení nebo veřejné zeleně či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty. Tím není dotčeno právo těchto osob uplatnit nárok na úhradu takto vzniklých nákladů v souladu s platnými právními předpisy na tom, kdo znečistění způsobil.
 2. Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby jejich pes, drůbež či jiné hospodüské zvířectvo neznečišt'ovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.
 3. Obtěžování občanů nad míru přístupnou, a to zejména hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami a pachy je jednáním, na které se uplatňuje postup ve smyslu ust. § 127 občanského zákoníku.

VI.
Odpovědnost za čistotu v obci

Čl. 8

 1. Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá obec, popřípadě osoba, která je k tomu smlouvou s obcí vázána.
 2. Osoba uvedená v odst. 1 je povinna zejména:
  • zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
  • soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
  • zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně
  • opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná zařízení, vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu
  • čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajišťovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejméně obtěžováni

Čl. 9

 1. Vlastníci nebo uživatelé pozemků jsou ve smyslu platných právních předpisů povinni udržovat pozemky ve stavu nenarušujícím veřejný pořádek, zejména vzhled obce. Neplněním této povinnosti se mohou dopustit jednání naplňujícího podle zvláštních zákonů skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu.
 2. Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajišťovat čistotu v okolí svých provozoven a zařízení.

VII.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Čl. 10

 1. Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku.
 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zelené v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.
 3. Zakazuje se vstupovat se psy na následující
  • veřejná prostranství: Park Antonína Dvořáka
  • veřejná zařízení: veřejné pohřebiště - hřbitov, dětské pískoviště v MŠ, Školní ulici, hřiště Slavoje a Dynama
  • na místa označená zákazem vstupu psů
 4. Majitelé psů jsou povinni uklidit exkrementy po svých psech.

VIII.
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Čl. 11

 1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně ve městě, je pobyt drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce.
 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníků drůbeže a jiného zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo nepohybovala na veřejném prostranství v zastavéných částech obce.

Čl. 12

 1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této vyhlášky rozumí provozování veřejnosti přístupných podniků a provozování veřejné produkce hudby.
 2. Veřejnosti přístupné podniky lze na území obce provozovat pouze za následujících podmínek:
  1. Veřejnosti přístupné podniky lze provozovat:
   • v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8:00 hod. do 01:00 hod. následujícího dne
   • v ostatní dny od 8:00 hod. do 22:00 hod.
   • u příležitosti vítání Nového roku i po 01:00 hod.
  2. Veřejnosti přístupné podniky lze provozovat uvnitř stavby či budovy pouze v případě, že uvedené bytové či nebytové prostory jsou k tomuto účelu určeny rozhodnutím stavebního úřadu (kolaudačním rozhodnutím), a to za podmínek stanovených v kolaudačním rozhodnutí
 3. Veřejnou produkci hudby, není-li součástí veřejnosti přístupného podniku, lze na území obce provozovat:
  • v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8:00 hod. do 01:00 hod. následujícího dne
  • v ostatní dny od 8:00 hod. do 22:00 hod.
  • u příležitosti vítání Nového roku i po 01:00 hod.
 4. Organizátor či pořadatel, který bude provozovat veřejnosti přístupný podnik či veřejnou produkci hudby (dále jen „pořadatel“), oznámí jejich konání Obecnímu úřadu Nelahozeves, a to nejpozději 7 dnů před jejich konáním. V oznámení musí být vedeno:
  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem,
  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce,
  • druh akce, den a místo jejího konání,
  • doba zahájení a ukončení akce,
  • předpokládaný počet účastníků akce,
  • opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí a způsob jejich označení,
  • způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce,
  • způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce,
  • souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.
 5. Pořadatel veřejnosti pñstupného podniku či veřejně produkce hudby je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejich pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečit plnění povinnosti vyplývajících z příslušných právních předpisů.

IX.
Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 13

 1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
 2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestního činu.
 3. Kontrolu dodržování práv a povinností, vyplývajících z této vyhlášky, provádí obecní úřad a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
 4. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2002 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci, ze dne 18. 7. 2002.
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Jaroslav Otásek, starosta obce
Květuše Dittrichová, místostarostka obce

Vyvěšeno: 5. 11. 2004
Sejmuto: 2. 12. 2004

Ke stažení

pdf
Vyhláška ke stažení[1.3 MB]

Předpisy

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.