Předpisy

Vyhláška o nakládání s odpadem (2015)

Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nelahozeves

Zastupitelstvo obce Nelahozeves se na svém zasedání dne 12. 2. 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Nelahozeves, včetně nakládání se stavebním odpadem 1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  1. Biologické odpady rostlinného původu,
  2. Papír,
  3. Plasty včetně PET lahví,
  4. Nápojové kartony,
  5. Sklo,
  6. Kovy,
  7. Nebezpečné odpady,
  8. Objemný odpad,
  9. Směsný komunální odpad,
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: ul. Zagarolská (u elektrárny), u hasičské zbrojnice, ul. Nádražní (u bytovek), ul. Pod Strání (prodejna), Lešany (náves), Lešany (Resort).
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Papír, barva modrá,
  2. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
  3. Sklo, barva zelená,
  4. Nápojové kartony, barva černá, oranžové víko,
  5. Kovy - nádoba označena nápisem kovové obaly
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišt'ován minimálně čtyřikrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti (u hasičské zbrojnice) přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, na internetu.
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu a biologického odpadu rostlinného původu (větších rozměrů)

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ...).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu a biologického odpadu rostlinného původu je zajišt'ován jeho odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti (u hasičské zbrojnice) přímo do zvláštních sběrných nádob ktomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, na internetu.
 3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby: popelnice kovové 110 l, popelnice plastové 120 l a 240 l, kontejnery 1100 l a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvich v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště sběrných nádob je misto, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu

 1. Biologicky rozložitelný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí plastové popelnice hnědé barvy.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální. Tento odpad je vyvážen celoročně jedenkrát týdně.

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner svozově firmy, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2001, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území obce Nelahozeves.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Josef Kebrle, starosta
Mgr. Josef Kukla, místostarosta

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpecnych odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


pdf
Vyhláška ke stažení[699.61 KB]

Předpisy

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.