• Titulní stránka

Vyhláška o nakládání s odpadem (2002 - 2014)

Obecně závazná vyhláška Obce Nelahozeves č. 2/2001
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území Obce Nelahozeves

Zastupitelstvo obce Nelahozeves schválilo dne 06.12.2001 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ust. § 17 odst. 2) a 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Obce Nelahozeves.

Článek I.
Základní ustanovení

1. Vyhláška stanoví práva a povinnosti

 • fyzických osob, které mají v Obci Nelahozeves trvalý pobyt nebo mají na území Obce Nelahozeves ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
 • dalších fyzických osob na území obce se zdržujících, z jejichž činnosti vzniká na území Obce Nelahozeves komunální odpad,

při nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami a se stavebním odpadem. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikající v důsledcích podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

2. Systém nakládání s komunálním a objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami je součástí komplexniho, kombinovaného systému třídění, sběru, svozu, shromažďování, dočasného skladování, využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v komunálním a objemném odpadu, přičemž:

 • zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených (zejména stanoviště sběrných nádob) do typizovaných sběrných nádob. Svoz a následné zneškodnění směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s Obcí Nelahozeves. Sběr u všech typizovaných sběrných nádob je prováděn ve frekvenci minimálně 1x týdně
 • vytříděné látkové složky z komunálního a objemného odpadu – ekonomicky zhodnotitelné, nebezpečné, elektronický šrot a stavební suť – jsou shromažďovány v lokálních sběrných dvorech a ve specializovaných prodejnách (elektro, lékárny apod) eventuálně v mobilní sběrně

3. O dalších podrobnostech případných změn v systému nakládání s komunálním odpadem a organizací svozu budou fyzické osoby ihned informovány obecním úřadem v Nelahozevsi.

4. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním odpadem upravují

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 • na území Obce Nelahozeves tato vyhláška

Článek II.
Základní pojmy

1. Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

2. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:

 • objemný odpad je druh komunálního odpadu, který se od běžného komunálního odpadu odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob. Tímto odpadem je zejména odpad dřeva z obalů, autovraky a jejich části, opotřebované pneumatiky, pračky, ledničky a jiný elektronický odpad
 • lokální sběrný dvůr je místo určené ke shromažďování a dočasnému skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpadu, včetně odpadu objemného
 • stanoviště sběrných nádob je místo vybavené sběrnými nádobami určenými ke sběru zbytkového komunálního odpadu
 • dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby, která umožňuje uložit veškerý komunální odpad
 • nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytyčený poloměrem 3 m od sběrných nebo sběrné nádoby
 • životnost sběrné nádoby je doba, po kterou je možno používat k danému účelu
 • místo, určené k odkládání zbytkového komunálního odpadu je každá typizovaná sběrná nádoba umístěna na místě, kde lze vyprázdnit obsah nádoby do sběrného vozu

Článek III.
Všeobecné povinnosti

1. Fyzická osoba je povinna:

 1. předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství
 2. ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto vyhláškou
 3. vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu a uložit nebo zneškodnit je na místech k tomu určených
 4. ukládat vytříděné látkové složky z komunálního a objemového odpadu v lokálních sběrných dvorech a ve specializovaných prodejnách
 5. ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných látkových složek komunálního odpadu pouze odpad, pro který jsou určeny
 6. vytřídit veškeré nebezpečné látkové složky komunálního odpadu a tento odpad uložit na sběrných dvorech nebo ve specializovaných prodejnách
 7. nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce, a to ode dne účinnosti této vyhlášky
 8. zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu (nádoby) nebo objem ve sběrné nádobě jiné fyzické osoby
 9. umístit sběrné nádoby na veřejném prostranství pouze se souhlasem obce
 10. zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí
 11. umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a v časech svozu
 12. udržovat nejbližší okolí a stanoviště sběrných nádob v čistotě
 13. sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít
 14. neukládat do sběrné nádoby odpad dle článku IV. této vyhlášky
 15. zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob
 16. ukládat objemný odpad na sběrných místech (sběrné dvory)

2. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umísťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodňování v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště nádob.

Článek IV.

1. Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:

 1. nebezpečný odpad
 2. stavební suť a jiný podobný odpad
 3. objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar zejména větve
 4. uhynulá zvířata a jejich části
 5. horký popel
 6. tekutiny a ztekucené odpady

2. Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

3. Zakazuje se pálit odpad.

4. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranství komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.

Článek V.
Nakládání s odpady

1. Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob na území Obce Nelahozeves zajišťuje Obec Nelahozeves prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání s komunálním odpadem.

2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s Obcí Nelahozeves.

Článek VI.
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana) na řízenou skládku, pokud si samy nezajistí odvoz tohoto odpadu a uložení na řízení skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Článek VII.
Kontrolní činnost

Ustanovení vyhlášky kontroluje Policie ČR, komise životního prostředí a členové obecního zastupitelstva Obce Nelahozeves, pověřený pracovník obecního úřadu nebo oprávněné osoby.

Článek VIII.
Sankce

Za porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30.000,-Kč.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2002

Článek X.
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/1999 ze dne 26.04.1999

Ke stažení

pdf
Vyhláška č. 2/2001 o nakládání s odpady[67.83 KB]

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence