• Titulní stránka

Vyhláška o místním poplatku za nakládání s odpady (platná do roku 2015)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Nelahozeves se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 5/12/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek I.
Úvodní ustanovení

(1) Obec Nelahozeves touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1)

Článek 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 2):

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujicího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečnosti zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a přijmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k indíviduální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinností v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 3)

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4)

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.034.883,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 1.034.883,- Kč děleno 1873 (1755 počet osob s pobytem na území obce + 118 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 553,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 5)

Článek 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají v obci Nelahozeves trvalý pobyt.

b) fyzické osoby, které mají na území obce Nelahozeves trvalý pobyt, avšak v obci Nelahozeves se prokazatelně nezdržují.

c) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu, kterou nemohou v současné době zcela užívat z důvodů přestavby, rekonstrukce (nutné platné stavební povolení, souhlas se stavbou od příslušného staveb. úřadu).

(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:

a) poplatníkům starším 70 let ve výši 100,- Kč

b) poplatníkům mladším 15 let ve výši 100,- Kč

c) poplatníkům, kteří jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P ve výši 100,- Kč.

Článek 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 6)

(2) Včas nezapíacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků budou navýšeny o 50 %; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 7)

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdilně; zákonný zástupce má v takovém případě stejně procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměři obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se oddíl Vll. obecně závazně vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích (Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) ze dne 2. 6. 2011.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytim účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.

Mgr. Kukla Josef, místostarosta
Mgr. Urbanová Petra, starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2012

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Ke stažení

pdf
Vyhláška o místním poplatku za nakládání s odpady[1.41 MB]

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence