• Titulní stránka

Výbory a komise ve volebním období 2010 - 2014

Rozdíl mezi výborem a komisí

Výbory zřizuje zastupitelstvo, jedná se o iniciativní, kontrolní a poradní orgány zastupitelstva, jejich členové jsou voleni zastupitelstvem a předsedou musí být člen zastupitelstva.

Komise jsou iniciativní a poradní orgány starostky, jejichž členové jsou jmenováni starostkou.

V praxi lze říci, že činnost komise může být operativnější, neboť není vázána na zasedání zastupitelstva jako výbor. Naproti tomu komise se ze své činnosti zodpovídá pouze starostce a zastupitelstvo nemá aktivity komise pod kontrolou.

Odměny členů výborů a komisí

Odměny členů výborů a komisí stanovilo zastupitelstvo na zasedání 26. listopadu 2010.

Měsíční odměny jsou stanoveny takto:

  Zastupitel Nezastupitel
Předseda 1 480 Kč 500 Kč
Člen 1 240 Kč 500 Kč

Členové některých výborů a komisí se odměn vzdali (viz níže).

Finanční výbor

Finanční výbor musí povinně existovat podle zákona o obcích. Byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva 11. listopadu 2010. Plní především tyto úkoly:

 1. podílí se na přípravě rozpočtu,
 2. sleduje plnění rozpočtu a předkládá návrhy rozpočtových změn tak, aby byl rozpočet obce vyrovnaný,
 3. vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu obce,
 4. provádí kontroly hospodaření s finančními prostředky obce z hlediska dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem obce a i z hlediska hospodárnosti a účelnosti využívání majetku,
 5. projednává zprávu o auditu a závěrečný účet obce za uplynulý rok,
 6. vyjadřuje se k návratným finančním půjčkám a úvěrům,
 7. sleduje hospodaření s peněžními fondy obce.

Složení

Eliška Brázdová do 30. listopadu 2012 řadová členka, od 1. prosince 2012 předsedkyně
Jaroslav Král do 30. listopadu 2012 předseda, od 1. prosince 2012 řadový člen
Helena Duláková od 1. prosince 2012
Ludmila Moravcová do 31. října 2012

Zápisy

(přehled není úplný)

pdf
Zápis z 1. jednání[161.92 KB]
7. 2. 2011 Návrh rozpočtu na rok 2011
pdf
Zápis z 2. jednání[166.1 KB]
7. 3. 2011 Závazky obce
pdf
Zápis z kontroly v ZŠ Nelahozeves[127.29 KB]
29. 3. 2011  
pdf
Zápis z kontroly v MŠ Nelahozeves[73.72 KB]
29. 3. 2011  
pdf
Zápis z kontroly v obecním úřadě[73.17 KB]
29. 3. 2011  
Zápisy za rok 2014 budou doplněny    

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor musí povinně existovat podle zákona o obcích. Byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva 11. listopadu 2010. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Na základě zjištěných skutečností kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu návrhy a stanoviska k odstranění zjištěných nedostatků, zejména v oblasti účelnosti vynakládání finančních prostředků, plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Činnost kontrolního výboru je zaměřena na vnitřní chod, činnost a hospodaření obecního úřadu v oblasti samosprávy. Kontrolní výbor se dále podílí na šetření stížností a oznámení fyzických a právnických osob.

Kontrolní výbor má také právo delegovat svého člena do hodnotící komise v rámci výběrových řízení na veřejné zakázky dle Směrnice 21/2010 a v rámci personálních výběrových řízení.

Složení

Pavel Matoušek do 1. června 2011 řadový člen, od 2. června 2011 předseda
Radek Modes od listopadu 2013
Petr Jirků od 2. června 2011
Ivana Novotná od 8. září 2011
Ivo Kubica od 1. ledna 2013
Josef Kukla předseda, členství mu zaniklo 28. dubna 2011 zvolením do funkce místostarosty
Miloš Mojžiš odstoupil 1. července 2011
František Bukač od 2. června 2011 do února 2012
Jaroslav Otásek od 2. června 2011 do listopadu 2013 (odstoupil poté, co mu zanikl mandát zastupitele)

Zápisy

pdf
Výroční zpráva za rok 2011[132.85 KB]
25. 1. 2012 Zahrnuje veškeré písemné výstupy kontrolního výboru za rok 2011
pdf
Zápisy z jednání kontrolního výboru v roce 2012[1.87 MB]
   
pdf
Zápis z jednání výboru
20. 8. 2013  
pdf
Zápis z jednání výboru
31. 10. 2013  
pdf
Zápis z jednání výboru
23. 12. 2013  
pdf
Zápis z jednání výboru
3. 7. 2014  
pdf
Zápis z provedené kontroly
25. 8. 2014 Kontrola evidence právních předpisů - Ivana Novotná
pdf
Zápis z provedené kontroly
3. 9. 2014 Kontrola usnesení zastupitelstva
pdf
Zápis z provedené kontroly
20. 8. 2014 Kontrola činnosti výborů a komisí

Výbor životního prostředí

Výbor životního prostředí byl zřízen na zasedání zastupitelstva 26. listopadu 2010.

Výbor životního prostředí by měl plnit především tyto úkoly:

 1. předkládá návrhy na zlepšování životního prostředí v obci,
 2. vyjadřuje se k návrhům rozpočtu v kapitole životní prostředí,
 3. vyhodnocuje plnění rozpočtu této kapitoly,
 4. podílí se na zlepšování životního prostředí,
 5. sleduje kvalitu pitné vody, likvidaci odpadů, likvidaci odpadních vod a předkládá návrhy na nutná opatření,
 6. spolupracuje s povodňovou komisí při řešení protipovodňových opatření.

Výbor dlouhodobě nevykonává žádnou činnost.

Složení

Eliška Brázdová předsedkyně
Zdeněk Schneider člen
Josef Kebrle člen
Jiří Kratochvíl odstoupil v dubnu 2011
Veronika Zemanová odstoupila v dubnu 2011

Členové výboru se vzdali nároku na odměnu za činnost ve výboru.

Kulturní, školský a sociální výbor - zrušen

Výbor kulturní, školský a sociální byl založen na zasedání zastupitelstva dne 26. listopadu 2011. Výbor měl plnit především tyto úkoly:

 1. zajišťovat kulturní akce obce Nelahozeves,
 2. zajišťovat zájezdy za kulturou a rekreace občanů obce Nelahozeves,
 3. spolupracovat se Základní a Mateřskou školou Nelahozeves,
 4. zajišťovat podporu Sboru pro občanské záležitosti obce Nelahozeves,
 5. pomáhat řešit sociální problémy v obci Nelahozeves.

Výbor byl zrušen 31. ledna 2012 na návrh zastupitele Pavla Matouška, který zjistil, že výbor dlouhodobě nevykonává žádnou činnost.

Složení

Stanislav Kuchta předseda od 7. února 2011 do zániku výboru 31. ledna 2012
Květuše Dittrichová předsedkyně od založení výboru do 7. února 2011, kdy se funkce vzdala a zůstala řadovou členkou až do zániku výboru 31. ledna 2012
Václav Turecký člen
Lenka Moravcová členka
Zuzana Štědrá členka

Stavební výbor - zrušen

Stavební výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva 11. listopadu 2010. Již o dva týdny později, 26. listopadu 2010, jej však zastupitelstvo opět zrušilo. Výbor byl opětovně zřízen na popud starostky Petry Urbanové na zasedání zastupitelstva 7. února 2011. Starostka návrh odůvodnila “velkým počtem nedokončených stavebních akcí” a současně poukázala na problémy stavebního rázu, které v obci stále narůstají. Výbor znovu zanikl na návrh Pavla Matouška a Elišky Brázdové dne 31. ledna 2012.

Složení

Eliška Brázdová předsedkyně
Jindřich Klein člen
Jiří Kratochvíl člen

Předsedkyně výboru Eliška Brázdová se po dobu existence výboru vzdala odměny za činnost v tomto výboru.

Zápisy

pdf
Zápis z 1. jednání - 8. 3. 2011[297.94 KB]
Jednací řád, plán činnosti, kanalizace Lešany, MŠ Nelahozeves
pdf
Zápis z 2. jednání - 17. 5. 2011[202.33 KB]
Posouzení stavu bývalé prodejny v Kralupské ulici

Kulturní, školská a sociální komise

Kulturní, školská a sociální komise se zabývá organizací kulturního života v obci. Pod komisi spadá také provoz Klubu seniorů. Komise zajišťuje kulturní akce pořádané obcí, jako jsou Nelahozeveské máje, Nelahozeveské burčákování, výročí narození Antonína Dvořáka apod. Komise vznikla v lednu 2012 jako náhrada za zrušený stejnojmenný výbor.

Složení

Alena Hurychová předsedkyně
Eva Vintrová členka
Stanislav Kuchta člen
Květuše Dittrichová členka
Václav Turecký člen
Kateřina Melicharová členka, od ledna 2014
Milada Bednářová členka, od ledna 2014
Hana Langmajerová členka, do prosince 2013

Povodňová komise

Složení

Petra Urbanová předsedkyně
Josef Kukla místopředseda
Stanislav Kuchta člen
Pavel Matoušek člen
František Bukač člen
Jan Dvořák člen (od roku 2013)
Jaroslav Otásek člen (do roku 2013)

Komise životního prostředí

Komise byla zřízena v roce 2010 a zrušena v roce 2012. Od roku 2014 je komise znovu zřízena v novém složení

Složení

Josef Kukla předseda (od 2014)
Martin Jakoubek člen (od 2014)
Petr Novotný člen (od 2014)
Veronika Zemanová předsedkyně (2010 - 2012)
Jiří Rous člen (2010 - 2012)
Josef Kebrle člen (2010 - 2012)

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence