• Titulní stránka

Věřím, že se náhled Nelahozevsi změní, říká představitel .A.S.A. Libor Luňáček

DSCF1527
Libor Luňáček
Libor Luňáček
Se společností .A.S.A. je obec Nelahozeves spojena pupeční šňůrou. S podporou obyvatel v loňském referendu nedávno odpadová firma otevřela IV. etapu Skládky Uhy na území Nelahozevsi. Současně navíc potvrdila svou pozici i jako dodavatel služeb pro obec, když vyhrála veřejnou soutěž na sběr a svoz veškerého komunálního odpadu z obce. Mnohem více však naší obcí v poslední době rezonuje otázka rozdělení poplatků ze skládkování. Je logické, že právě poplatky se staly hlavním tématem rozhovoru s regionálním vedoucím obchodu firmy .A.S.A. Liborem Luňáčkem a vedoucím Skládky Uhy Vilémem Kvapilem.

Vracení poplatků Kladnu je už asi neprůchodné

Kolik předpokládáte, že se na IV. etapu skládky naveze ročně odpadů?

LL: Při přípravě rozpočtu jsme vycházeli z reality tržního prostředí v daném čase a v okruhu cca 40 kilometrů od skládky. Co se týče plánovaného množství celkových odpadů, a to počínaje rokem 2015, předávali jsme vedení naší společnosti rozpočet na cca 155 tisíc tun za rok. Toto množství jsme pak naplánovali i na střednědobý horizont, tedy dalších cca pět let. V době přípravy rozpočtu nám ale nebyla známa současně realizovaná velká středočeská akvizice společností MPS Kladno, Technické služby Beroun a Technické služby Kladno. Do těchto společností v polovině roku majetkově vstoupila konkurenční společnost AVE CZ. Z dnešního pohledu dnes mapujeme, co tato skutečnost může znamenat pro Skládku Uhy. Tyto tři společnosti úhrnně dovážely na Uhy a Úholičky cca 30 tisíc tun odpadů ročně.

Jak vnímáte riziko, že by teď firma AVE začala vozit odpady z Kladenska a Berounska na své vlastní skládky?

LL: Společnost AVE ve středních Čechách provozuje několik vlastních skládek nebo v podílu s příslušným městem. Vnímám, že odvoz odpadů na jiná koncová zařízení je reálnou hrozbou pro Skládku Uhy.

Když už jsme nakousli Kladno, máte nějaké nové informace ohledně kauzy, kterou před několika měsíci rozehrál primátor Kladna Dan Jiránek? (Primátor Jiránek letos na jaře vyzval obec Nelahozeves, aby mu vracela část poplatku, který musí Kladno odvádět za ukládání odpadu na skládku – pozn. red.)

LL: Po schůzce paní starostky Urbanové s panem primátorem Jiránkem jsem již nezaregistroval další požadavek města Kladna. Navíc si myslím, že dnes je to již otázka nikoli jedné obce, ale dvou obcí, takže naštěstí je to téměř neprůchodné, což si myslím, že si i na druhé straně uvědomují. Dále se domnívám, že všichni mají napilno s přípravou komunálních voleb. Takže žádné jiné informace nemám.

V současné době je skládka v zaváděcím provozu. V jakém časovém horizontu lze předpokládat plný provoz, myšleno z hlediska množství navážených odpadů?

LL: Každá nově otevřená kazeta jakékoli skládky potřebuje jeden až dva metry mocnou vrstvu vybraného, nekonfliktního, měkkého odpadu. Cílem je zabezpečit mobilitu skládkové vody v nově budovaném skládkovém tělese a dále maximálně zabezpečit neporušení ochranné těsnící vrstvy a bezpečnostní fólie. Tato období pro tzv. první fázi máme již za sebou a aktuálně se tedy nacházíme v režimu standardního skládkování. Jsme ve fázi výstavby skládkového tělesa, což znamená i větší potřebu materiálu na technologické zabezpečení skládky, ne však přes integrované povolení.

Soutěž na svoz odpadu byla zvláštní

V současné době je v parlamentu návrh novely odpadového zákona, který výrazně zpřísňuje právě pravidla pro výpočet množství technologického odpadu na zabezpečení skládky. Pro Nelahozeves je podstatné, že za tento odpad se neodvádí poplatek. Je velmi pravděpodobné, že v této podobě bude novela schválena. Jaký to bude mít dopad na Skládku Uhy a sekundárně na obec Nelahozeves jako příjemce poplatku?

DSCF1528
IV. etapa Skládky Uhy po třech měsících provozu.
IV. etapa Skládky Uhy po třech měsících provozu.
LL: Každá skládka potřebuje pro svůj bezpečný provoz cca 30 až 45 hmotnostních procent technologických materiálů – typu výkopových, jinak nevyužitelných, zemin a stavebních sutí. Pokud tyto materiály daná skládka nemá, vystavuje se velkému riziku. Bavíme se tady o zabezpečení úletů poletavých složek ze skládek a dále zejména o zabezpečení stability skládkového tělesa. Dojde-li k omezení tohoto důležitého stavebního prvku, budu se muset zabývat tím, co s lehkým polétavým odpadem. Ale vy jste asi chtěl slyšet, zda budete mít více poplatků pro obec Uhy a Nelahozeves, nemýlím se?

Přesně tak.

LL: Myslím si, že se v zásadě nic nezmění. Pomalu se začínají objevovat nové možnosti, jak odstraňovat lehké a výhřevné odpady jinde než na skládce. Takže každý provozovatel skládky bude volit ekonomicky nejvýhodnější variantu a tyto poletavé a lehké odpady, které spotřebují technologického materiálu nejvíce, se budou postupně přesměrovávat jinam.

Jiná věc by ale byla, kdyby se změnily poplatky za skládkování. Protože soutěž na svoz odpadu v Nelahozevsi byla vypsaná pro mě trošku zvláštně. V podstatě mi nedávala prostor, jako to bývá běžné, zvednout cenu pouze o poplatek. Všichni přitom již dlouho víme, že nás aktuálně, po několika dlouhých letech, čeká změna zákona o odpadech. Kromě jiného budou navýšeny poplatky za ukládku odpadů. V takovém případě se vždy mění ekonomika jakékoli svozové zakázky. Obce a města na to pamatují tím, že do svých smluvních vztahů připouštějí navyšování cen služeb v přesně definovaných případech, kam patří například i legislativní změny.

V zadání vaší soutěže ale byla možnost zvednout v budoucnu cenu, jen když se změní DPH. Několikrát jsem se na to v průběhu soutěže dotazoval, a bylo mi vždycky odpovězeno: vy jste odborná firma, vy musíte jít do toho rizika. Jenže když se zvednou poplatky, tak mně nezbývá než dát Nelahozevsi výpověď smlouvy na svoz odpadu. Když to bude řekněme o 20 Kč, tak bych to asi neřešil. Když to bude o dvě stovky, tak to řešit budu. Takže vás čeká nová soutěž a s ní spojené veškeré přípravné náklady. A nás čeká, a to opětovně, sestavit pracovní tým, který toto výběrové řízení bude zpracovávat. Položme si otázku, zda to není mrhání financemi a pracovní silou? Já v tom mám jasno. Není to akt nepřátelství, ale akt ekonomický.

Návrh rozdělení byl spravedlivý

Zmínil jste, že otázka poplatků je teď už věcí dvou obcí, a tím se dostáváme ke stěžejnímu tématu našeho rozhovoru. O tom, že Uhy by měly být příjemcem části poplatku za skládkování ve IV. etapě, se začalo mluvit až letos v létě. Proč jste s tím nepřišli dřív?

LL: V době výstavby IV. etapy skládky a v době, která předcházela této výstavbě, jsem osobně nepochyboval o tom, že kompletní poplatek náleží pouze obci Nelahozeves. Jako podporu výše uvedených slov mohu připomenout jedno z vašich zastupitelstev, kde primátor Kladna pan Jiránek prostřednictvím společnosti MPS Kladno prezentoval žádost na zpětné refundování tohoto poplatku, a to právě ve prospěch města Kladna. Mohu jednoznačně říci, že na stejné téma nikdo z nás nekomunikoval s obcí Uhy. Pokud bych tedy použil policejní žargon, dalo by se říci, že toto jednání je vlastně důkazem a potvrzením výše uvedeného.

Jak jste tedy nakonec přišel na to, že Uhy by měly část poplatku dostávat?

LL: Jelikož jsem odpovědný za oblast obratů ve společnosti a do mého portfolia pracovních povinností patří i výpočet rekultivační rezervy a samotných poplatků, požádal jsem kolegy z projekčního oddělení, abych byl upozorněn cca čtyři až pět měsíců před samotným zahájením IV. etapy skládky. Chtěl jsem mít dostatečnou časovou rezervu zejména na změnu logistiky dopravních tras, tedy přesměrování našich zákazníků, ale také čas na samotný výpočet poplatku, posunutí jeho splatnosti a odpočtu té části poplatku, která odpovídá množství vámi vyprodukovaných odpadů.

V té době jsem byl upozorněn pracovníky našeho legislativního oddělení, že by příjemcem poplatků nemusela být pouze vaše obec, ale i obec Uhy. Z tohoto důvodu jsem se tímto problémem začal více zabývat a dospěl jsem k názoru, že upřednostním možnou dohodu obcí před jakýmkoli úředním rozhodnutím. Každé úřední rozhodnutí vychází pouze z legislativního základu, tím myslím z vlastního chápání mnohdy velmi složitých formulací jakéhokoli zákona.

Na základě tohoto jsem požádal obě dotčené paní starostky o osobní jednání, kde jsem jim představil svoji navrhovanou variantu. Jak jsem již někde napsal nebo řekl, paní starostka Vaigeltová souhlasila, paní starostka Urbanová navrženou dohodu nepřijala bez rozhodnutí zastupitelstva.

Musel jste to ale dělat? Nemohl jste vaše legislativce prostě ignorovat a neřešit to? Uhy už podle všeho s žádnými penězi nepočítaly, naopak Nelahozeves očekávala celý poplatek. Nikdo by si nestěžoval, protože kromě vás nikoho nenapadlo, že by Uhy ještě mohly něco dostat.

LL: Absolutně si nedovedu představit, že bych měl předstoupit před současné nebo budoucí představitele obce Uhy a sdělit jim, že jsem sice věděl o jejich možném nároku, ale upřednostnil jsem obec Nelahozeves. Navíc si myslím, že jejich právo by bylo vymahatelné tři roky zpětně.

Jsem přesvědčen, že mnou předložený návrh byl spravedlivý. Bude se jezdit převážně přes Uhy, takže malý podíl – 6 procent ku 94 procentům v tom celkovém úhrnu – je v pořádku. Řekl jsem oběma starostkám: je to pouze návrh, promyslete si to, tady máte tabulky a přijďte. Paní starostka Uh to přednesla v zastupitelstvu – tam není tak revoluční nálada, když to tak řeknu. Paní Petra Urbanová to přednesla u vás a tam ta revoluce byla daleko větší. Chápu i argumenty, že Nelahozevsi bylo slíbeno sto procent, ale nezměnil jsem názor. Stále si myslím, že dohoda by dnes znamenala jistotu.

Nemáme motivaci pomáhat Uhům

Místostarosta Nelahozevsi Josef Kukla se veřejně vyjádřil ve smyslu, že vaší možnou motivací je zajistit Uhům, aby nemusely platit poplatky za své vlastní odpady.

LL: Každý má právo na svůj názor a v podstatě si každý může říkat v dnešní společnosti, co chce. Pokud ale pan zastupitel Kukla mluví za naši stranu a tuto situaci s námi nekonzultuje a není tedy dostatečně informován, musí se smířit i s tou skutečností, že podává velmi nepřesné informace, často i nepravdivé, a tudíž jako zastupitel se pak občanům může jevit jako velmi nedůvěryhodný. Situace je ve skutečnosti jiná. Jak jsem se mohl dočíst na vašich stránkách, tak pan Kukla často cituje zákony. Stačí, když si pan zastupitel Kukla přečte poměrně jednoduchý paragraf o vybírání poplatku z území obce, kde se nachází skládka. Je to jeden z mála paragrafů v této kauze, které se nedají vysvětlovat dvojím nebo dokonce vícero způsoby. Přiznám se, že jsem tok myšlenek pana Kukly asi úplně nepochopil. Snad budu mít osobní příležitost, aby mně vysvětlil, na základě jakých argumentů a informací k těmto závěrům dospěl.

Podle zákona se poplatek nevybírá od obce, na jejímž území skládka leží. Jakmile připustíme, že část skládky leží na území Uh, lze si to vyložit tak, že Uhy nemusí odvádět ani poplatky za své odpady. Vy tvrdíte, že zákon je jednoznačný, ale samo Ministerstvo životního prostředí právě k tomuto paragrafu vydalo před třemi lety dva zcela odlišné výklady, které pak muselo vnitřně sjednocovat.

DSCF1523
Vilém Kvapil
Vilém Kvapil
LL: Já jsem to neřešil až tak do detailu, ale myslím si, že pokud navrhuji procenta na vstupu, pak přeci musím stejný matematický výpočet navrhovat i na výstupu. Mně to připadá logické a víc se nad tím nezamýšlím. Četl jsem několik vyjádření pana Kukly. V této záležitosti jsem mu volal, jestli si o tom chce promluvit, protože mi ta vyjádření připadala moc agresivní vůči Uhám, které za to v podstatě nemůžou. Uhy mě nikdy nevyzvaly: Pane Luňáčku, mluvte za nás, my se budeme soudit. Takže jsem se zabýval otázkou, jak ke svým závěrům mohl dospět? V argumentech pana Kukly mně osobně chybí motivace naší společnosti. Já osobně motivaci pro zvýhodňování obce Uhy na úkor obce Nelahozevsi nemám. To jsem se snažil panu Kuklovi telefonicky vysvětlit. Když se se mnou baví, tak mi připadá, že všemu rozumí. Následné reakce pana Kukly mě mrzí, protože se nás to negativně dotýká.

VK: Když bylo jednání ve volnočasovém centru, tak pan Kukla řekl: Jak to, že se ty Uhy nestydí? Já ale musím říct, že paní Vaigeltová si nikdy nic nenárokovala. Tyto informace dostala poprvé, když jsme se s ní sešli společně s paní Urbanovou.

LL: Když o tom dnes přemýšlím zpětně, měl jsem více času věnovat samostatným přípravným jednáním, a to s každou ze starostek zvlášť. Ale to vím až dnes, když vidím, jaký řetězec událostí to vyvolalo. To už se bohužel nedá vrátit. Jestliže soud rozhodne např. v poměru 50 : 50, není cesty zpět, budeme to muset plnit a naštvanost občanů bude ještě větší. Z toho nemám dobrý pocit.

VK: Myslím, že by se o tom s paní Vaigeltovou ještě dalo jednat a shodnout se ještě dřív, než dojde k soudnímu projednávání.

LL: Chápu paní starostku Vaigeltovou a její nestrannost a neúčast např. na zastupitelstvu Nelahozevsi. Tohle asi musí současný establishment obce Nelahozevsi pochopit. Paní Vaigeltová může mít ten pocit (určitě oprávněně), a to, aby se negace nepřenesla na ni, a přitom je v celé této kauze absolutně nevinně. Představil jsem to já, ona to pouze vyslechla a sdělila své stanovisko. Nelahozeves to ale vidí tak, že paní Vaigeltová jim bere peníze.

Stále věřím v dohodu

Kolik máte skládek, které se nacházejí na dvou či více katastrech, a jaká je na nich obvyklá praxe dělení poplatku?

LL: Začnu naší objemově největší skládkou, Ďáblicemi. Historicky došlo ve věci poplatku k trojstranné dohodě mezi magistrátem a oběma městskými částmi – Ďáblicemi a Březiněvsí. Pro naši společnost byl jediným příjemcem poplatku magistrát. Další skládka, která řeší rozdělování poplatků, jsou Úholičky. Tato skládka nebyla od počátku působení skupiny firem .A.S.A. v České republice její součástí. Tuším, že v roce 1999 jsme koupili majoritní podíl od dánské společnosti DANWASTE. Součástí přebírání obchodních aktivit byla i smluvní písemná dohoda s obcemi Úholičky a Tursko na rozdělování poplatků. Tato dohoda je platná dodnes a je uznávána i novými zastupiteli obou zmíněných obcí.

Kdy lze očekávat otevření dalšího sektoru, který by změnil poměr mezi Nelahozevsí a Uhy více ve prospěch Nelahozevsi?

LL: Časový odhad návozu odpadů do dalších sektorů skládky vždy souvisí s množstvím aktuálně ukládaného odpadu. Pokud budeme vycházet z plánovaných 155 tisíc tun za rok a dále z projektové kapacity průměrné jedné fáze, která je projektována na 250 tisíc tun odpadů, můžeme velmi hrubě odhadnout, že za rok a půl až dva roky můžeme přistoupit k návozům do další fáze IV. etapy skládky.

Jak se podle vás bude vyvíjet kauza rozdělování poplatků? Jste připraveni na to, že věc může skončit u soudu?

LL: Na ekonomiku skládky nebude mít soudní rozhodnutí žádný vliv. Obecně můžeme říci, že výsledek soudního rozhodnutí nám pouze potvrdí jednu z mnoha variant rozdělování poplatků a tu budeme okamžitě realizovat a ctít. Jak jsem několikrát sděloval tazatelům na toto téma – naše společnost má povinnost celou výši poplatků odvést. Tento zákonný požadavek plníme bezezbytku a celý poplatek odvádíme. Asi je dobré k této otázce sdělit zásadní informaci, že se nebude soudit společnost .A.S.A. s obcí Nelahozeves, ale obec Nelahozeves bude prostřednictvím soudu nárokovat celou výši vypočtených poplatků. V případě, že soud rozhodne ve prospěch obec Nelahozeves, obratem budou finanční prostředky ze soudní úschovy převedeny na její účet. Bohužel je třeba informovat o druhé straně mince. V případě, že soud rozhodně jinak, společnost .A.S.A. se bude striktně řídit jeho rozhodnutím – nemůže jinak. Po soudním rozhodnutí již tedy není cesta k žádným dohodám. Jak se říká – není cesty zpět.

Pokud věc dospěje až k soudu, budeme na rozsudek čekat několik let. Pražský městský soud v tuto chvíli vyřizuje teprve případy z roku 2011, a to nepočítám možnost, že se věcí bude nakonec zabývat i Nejvyšší správní soud.

LL: Ano, v takovém případě máme před sebou cca pět až šest let na diskusi o tom, zda pravda je černobílá, nebo jiné barvy, jak o tom zpívá pan Vojtek.

Co když Uhům mezitím dojde trpělivost a budou chtít peníze z úschovy vyplatit?

Doufám, že se mezitím změní náhled Nelahozevsi. Teď je to čerstvé pro spoustu lidí. Věřím, že se začne trošku počítat, že v uvažování odpovědných představitelů nebudou jen emoce. V každém vašem článku čtu, že je potřeba něco opravit – školu, komunikace atd. Jako člověku, který odpovídá ve firmě za cca jednu miliardu obratu ročně, mi přijde velmi líto, že peníze nebudou pracovat, a to jak pro občany obce Uhy, tak pro občany Nelahozevsi. O této situaci jsem mluvil s několika občany z vaší obce, ale zřejmě již není čas ve vašem předvolebním klání naslouchat.

Své závazky plníme

Podle integrovaného povolení krajského úřadu byste po zahájení provozu skládky měli provést hluková měření ve Velvarské ulici a na jejich základě případně realizovat protihluková opatření na problematických místech. Chystáte se k tomu?

P1020242
Velvarská ulice v Podhořanech
Velvarská ulice v Podhořanech
LL: Integrované povolení a jeho závěry jsou pro nás vždy závazné. Aktuálně je vybraná společnost, dále pak jsou vybraná místa, budovy a lokality, kde by se toto mělo realizovat. Nevím přesné detaily, ale zřejmě to bude představeno i vaší obci. Protože asi budete lépe vědět, ve kterém domě, ve které lokalitě je vhodné měřit. Asi pak začne debata, proč není měřeno tam nebo tam, ale to jsme nechali čistě na vybrané odborné firmě.

Jedním z členů komise životního prostředí, která má provádět kontrolu skládky, je i vodohospodář Martin Jakoubek, s nímž nemáte zrovna dobré vztahy. V kuloárech jsem zachytil informaci, že máte s jeho členstvím v komisi problém. Je to pravda?

LL: Já pana Jakoubka respektuju. Trošku mi jen někdy připadá, že jsme na válečné půdě. Že nejsme schopni si sednout s panem Jakoubkem ke stolu a říci si, moje představa je taková, tady je to takhle, takhle by se to mohlo dělat. Je to vždycky hnané do extrému, do nějakého střetu, kdy se potom obě strany nějakým způsobem blokují. Tohle bych chtěl napravit. Jestli formou komise pro životní prostředí nebo formou nějakého dialogu, to se uvidí. Myslím ale, že čas úporného boje je za námi.

VK: Paní Urbanové jsem říkal, že mě docela mrzelo, že si vzala pana Jakoubka, odborníka přes vodu, na vysvětlování poplatků. Proč si radši nevzala jakéhokoliv právníka nebo odborníka ze Středočeského kraje, který tomu aspoň trošku rozumí?

LL: Na obranu pana Jakoubka – dnes máme asi šest odborníků, kteří se tím zabývají, a to např. na ministerstvu nebo na kraji, a jejich posudky jsou nejednoznačné. Je to hodně složitá kauza.

Loni jste se ústy provozního ředitele Pavla Tomáška zavázali, že naší obci darujete půl milionu a zároveň se budete finančně podílet na revitalizaci prameniště v Hleďsebi. První část závazku jste splnili, druhou nikoliv. Z jakého důvodu?

LL: Pan inženýr Tomášek slíbil, že ty peníze dá, ale podmínil to jednou věcí: že chce být účasten výběru firmy a odborného posudku. Dohoda měla jasná pravidla. My poskytneme stanovenou výši finančních prostředků a obec bude společně s námi vybírat odbornou firmu na realizaci a spotřebování této částky.

Velice nás pak překvapilo, když paní Urbanová najednou poslala žádost o peníze a hned pod tím napsala: mám vybranou firmu, všechno máme zajištěné, děkuju. Nezlobte se, ale takto dohody opravdu nefungují. A musím říci, že se nejedná o jediný případ v celé kauze skládky.

Kromě uvedené skutečnosti jsou druhým faktorem současné hospodářské výsledky společnosti. V odpadovém hospodářství je dnes abnormálně vysoké konkurenční prostředí. Za dvacet let mé praxe jsem takové nezažil. Ekonomické výsledky padají všem firmám, nejen nám. Hlavní je ale to, že pokud se udělá dohoda, tak se musí přeci oboustranně ctít, nemýlím-li se?

Platí nadále váš záměr vybudovat v areálu skládky Uhy v budoucnu komplexní centrum pro nakládání s odpady? Co by se v takovém centru nacházelo a jak by to pocítili občané obou blízkých obcí?

Omlouvám se, ale jedná se o strategické plány naší společnosti pro střednědobý a dlouhodobý horizont. Pokud se tedy neurazíte, nechal bych tuto otázku zatím nezodpovězenou. A samozřejmě vše závisí také na vývoji legislativy v České republice.

A jaký ten vývoj podle vás bude?

Tak to kdybych věděl, asi bych již touto dobou přesvědčoval spolu s naším českým vedením naše majitele ve Španělsku o uskutečnění investic do vybrané technologie. Teď ale zase trochu vážně. V České republice bohužel chybí jasná koncepce nakládání s odpady, podle které by podnikatelská obec mohla vytvářet své obchodní plány. Vzpomeňte si, jak dlouho se mluví o nové legislativě a stále nic zásadního. Kolik tisíců hodin proseděli odborníci na tzv. pracovních skupinách a žádné významné světlo na konci tunelu nesvítí. Ale třeba to vidím moc černě a nemám dostatečné informace.

Existuje ještě možnost, že byste otevřeli V. etapu na území Uh, kterou jste začali projektově připravovat v roce 2012? Z ministerstva mám zprávy, že jste od záměru upustili.

Může to být jedna z variant, která by přicházela v krajním případě na pořad dne. Ale zatím není důvod se touto variantou zabývat hlouběji. Je mnoho jiných a problematičtějších témat, která je třeba řešit.

Mezititulky: Nela.cz

Skládka Uhy

Komentáře   

+2 #2 Pavel Novák 2014-09-24 09:31
Vzhledem k tomu, že byl schválen nový zákon o odpadech, kde je psáno, že na skládkách bude od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné odpady, vyžaduje situace rychlé řešení. Pokud se budem deset let soudit o 6-15 procent poplatků, nemusíme nakonec dostat nic, protože množství odpadu a tím množství peněz prudce klesne. Ze slíbených milionů zůstane jen skládka za humny...
Citovat
+1 #1 Jan Ryšavý 2014-09-23 17:41
Domnívám se, že by bylo vhodné hned na prvním zasedání nového zastupitelstva zásadně přehodnotit "bojovné" a dle mého neuvážené rozhodnutí srpnového zastupitelstva o skládce ve znění "chceme všechno a budeme se o to soudit". A následně Nelahozeves vyvolat, nikoliv čekat až to někdo vyvolá, jednání o uzavření dohody mezi obcemi Nelahozeves - Úhy - A.S.A., o rozdělení poplatků za skládkování odpadů v místě IV. etapy skládky. Nevezmeme-li těch 94:6 (v srpnu na jednání bylo tuším řečeno 85:15) , tak dopadneme jak "sedláci u Chlumce".
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.