Územní řízení pro skládku Uhy bylo zahájeno

skladka-iv-mapa
Schematický plánek skládky Uhy IV. etapa. V levé části mapy stávající III. etapa.
Schematický plánek skládky Uhy IV. etapa. V levé části mapy stávající III. etapa.
Skládka tuhého komunálního odpadu Uhy se symbolicky opět o něco přiblížila Nelahozevsi. Kralupský stavební úřad totiž ve čtvrtek 3. listopadu zahájil územní řízení IV. etapy skládky, která má společně s kompostárnou vyrůst v prostoru vytěžené pískovny v severozápadní části územního obvodu obce.

IV. etapa skládky má navazovat na současnou III. etapu, jejíž kapacita má být brzy vyčerpána. Skládka se v případě úspěšného absolvování všech schvalovacích procedur posune o několik set metrů východním směrem blíže k naší obci.

Územní řízení navazuje na již dokončený proces EIA prováděný Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Zatímco EIA se soustřeďovala na posuzování vlivů na životní prostředí, hodnotila jejich přiměřenost a stanovovala omezující podmínky, aby zátěž na životní prostředí byla co možná nejmenší, územní řízení sleduje zejména soulad záměru s územním plánem a další územně-plánovací dokumentací. V rámci územního řízení se posuzují též požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu, což v případě Skládky Uhy dává do určité míry možnost znovu otevřít otázku dopravního zatížení, vysoké hlučnosti a vibrací v Podhořanech.

Stavební úřad však v územním řízení posuzuje žádost i z hlediska péče o životní prostředí. Například vyhodnocuje, zda stavba vyhovuje zákonným podmínkám ochrany přírody, přičemž vychází zejména ze stanovisek dalších k tomu specializovaných orgánů, které se k záměru v průběhu územního řízení vyjadřují.

Protože některé úřady sdělily své požadavky a podmínky již v rámci procesu EIA a řada z těchto podmínek se objevila v závěrečném stanovisku MŽP, územní řízení by mělo též zajistit kontrolu, jak investor skládky, společnost .A.S.A., s připomínkami naložil.

Veřejné jednání

Důležitým prvkem územního řízení je jeho veřejný charakter. Na rozdíl od navazujícího stavebního řízení, které je neveřejné, může v rámci územního řízení vznášet připomínky kdokoliv, a to buď písemně nebo ústně.

Povinnou součástí územního řízení je také veřejné jednání. Veřejné jednání ke Skládce Uhy bylo vyhlášeno na úterý 13. prosince 2011 od 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou (ul. U Cukrovaru). Veřejné jednání je zároveň poslední příležitostí pro podávání připomínek.

Silnější postavení než veřejnost však mají účastníci řízení, neboť ti mohou vedle připomínek vznášet i tzv. námitky. Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je zjednodušeně v tom, že s námitkou se musí stavební úřad vypořádat pečlivěji – na rozdíl od připomínky musí podrobně popsat, zda k nim přihlédl či nikoliv, a toto své rozhodnutí řádně odůvodnit. Pokud účastník řízení není spokojen s rozhodnutím o námitce, může jej pak napadnout v odvolání nebo návazně i u soudu.

Proto je vhodné, aby se občané, kteří chtějí územní řízení aktivně ovlivnit, obrátili na některého účastníka řízení a své podněty se snažili prosadit jeho prostřednictvím. V Nelahozevsi jsou účastníky řízení Obec Nelahozeves a Občanské sdružení Nelahozeves jako místní sdružení sloužící k ochraně přírody a krajiny v obci.

Územní rozhodnutí

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Pokud jím záměr skládky úspěšně projde, následovat bude proces tzv. integrovaného povolení završený stavebním řízením.

Celý proces územního řízení obvykle trvá několik málo měsíců. Například územní rozhodnutí pro II. etapu Skládky Ďáblice bylo vydáno pouhé dva měsíce od jeho zahájení. Lze tedy očekávat, že územní rozhodnutí pro Skládku Uhy, nenastanou-li během něj nějaké neočekávané komplikace, bude vydáno někdy v průběhu ledna 2012.

(mm)

Skládka Uhy

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.