Územní plán, díl třetí: Vedle nádraží vyroste nová čtvrť

DSC 4131 001
Obyvatelé bytovek v Nádražní ulici budou mít časem nové sousedy.
Obyvatelé bytovek v Nádražní ulici budou mít časem nové sousedy.
Závěrečný třetí díl miniseriálu o připravovaném územním plánu Nelahozevsi věnujeme severní části obce. Nejvýznamnější změny se plánují v lokalitě okolo nádraží, územní plán ale přináší i několik dalších zajímavých novinek v ulicích Zagarolské a Pod Strání – například jejich propojení.

Zatímco dosavadní územní plán z roku 2005 předpokládal novou výstavbu domů zejména v údolí mezi Nelahozevsí a Lešany, v novém územním plánu je jako hlavní rozvojová lokalita označena plocha lemovaná nádražím a bytovkami v Nádražní ulici. Podle projektantů ze sdružení DGGG by se tento prostor měl v budoucnu stát novým lokálním centrem obce s vlastní občanskou vybaveností.

DSCF4096
Celý prostor pole podél Nádražní ulice je určen k zastavění.
Celý prostor pole podél Nádražní ulice je určen k zastavění.
Největší radost z toho budou mít zřejmě dvě ženy z Prahy 6, kterým patří pole za bytovkami v Nádražní ulici. Pokud zastupitelstvo nový územní plán dle očekávání v pondělí 11. března vydá, na jejich rozsáhlém pozemku bude moci časem vyrůst až 56 nových rodinných domů a několik dalších budov občanské vybavenosti a podnikání, včetně nové pětitřídní základní školy s kapacitou až 150 dětí.

Dlužno dodat, že pole je částečně zastavitelné už v současném územním plánu, ten nový ale území pro výstavbu rozšiřuje zhruba na dvojnásobek, až téměř k čerpací stanici v Podhořanech.

nadrazni
Lokalita Nádražní očima projektanta.
Lokalita Nádražní očima projektanta.
Projektanti se pro tuto lokalitu rozhodli zejména z důvodu její dobré dopravní obslužnosti. Kromě nedalekého nádraží je v blízkosti autobusová zastávka a lokalita nabízí snadné napojení na hlavní silnici č. 608. V územním plánu se počítá i s menším parkovištěm P+R v sousedství nádraží. Podrobné členění území má stanovit regulační plán, který musí obec vydat, podobně jako u centrální návsi, do roku 2025. V něm bude zakresleno přesné rozmístění všech ploch včetně potřebných veřejných prostranství, jako jsou silnice, veřejná zeleň či dětské hřiště. Vzhledem k blízkosti železniční trati se plánuje i vybudování potřebných protihlukových opatření.

V novém územním plánu již na rozdíl od toho dosavadního není zakresleno umístění jednotlivých budov, které se často značně lišilo od potřeb majitelů pozemků a také od způsobu, jakým byly pozemky rozparcelovány. Místo toho je pro každou lokalitu stanoven procentní podíl zastavitelné plochy, takže například bude určeno, že na stavebním pozemku o ploše 1000 m2 bude možné postavit dům o maximální výměře 130 m2. Současně se pro jednotlivé lokality stanovuje maximální počet nadzemních podlaží – obvykle dvě až tři. Stanovují se také minimální plochy jednotlivých pozemků – například pro lokalitu okolo nádraží to je 900 m2, v Lešanech 800 m2, pro historické jádro Nelahozevsi bude platit 500 m2. Územní plán také pro jednotlivé lokality specifikuje požadavky na tvar budovy a střechy či vzdálenost stavby od silnice.

DSC 4115
Ulice Pod Strání. V těchto místech by měla být svedena pěší cesta do podchodu pod tratí.
Ulice Pod Strání. V těchto místech by měla být svedena pěší cesta do podchodu pod tratí.
V ostatních částech severní Nelahozevsi se nadále počítá s pokračováním výstavby v prolukách podél ulic Zagarolská a Pod Strání, s výjimkou dvou pozemků, na nichž chce obec vybudovat retenční nádrže. Obě ulice by se měly též v budoucnu propojit podchodem pod železniční tratí, který bude na straně ulice Pod Strání ústit v lokalitě nazývané „U vrbiček“ a na druhé straně do ulic Moravská a Růžová.

DSC 4133
V těchto místech by mělo být vedeno propojení ulic Růžová a Na Hřišti.
V těchto místech by mělo být vedeno propojení ulic Růžová a Na Hřišti.
Právě vytváření chybějících propojení je jedním z hlavních cílů územního plánu, které mu v zadání stanovilo zastupitelstvo v roce 2014 ještě za starostky Petry Urbanové. Do budoucna se tedy počítá například se zadním propojením ulic Na Hřišti a Růžová, které by ukrojilo pás z jedenácti zahrad za domy v Zagarolské ulici. Podobně by se měly podél trati propojit ulice Vltavská, Příčná a U Podjezdu. I toto navrhované propojení však vede přes soukromé pozemky, zpravidla využívané jako zahrady u rodinných domů, a naráží tak na nesouhlas příslušných vlastníků. Ti se kromě snahy ochránit své pozemky obávají též toho, že přijdou o klidné bydlení na konci slepých ulic.

DSC 4110
Dosud slepá ulice Vltavská by měla v budoucnu pokračovat až k trati a zde se napojit na podjezd vedoucí do ulice U Podjezdu. Místním obyvatelům se ale tento záměr nelíbí. Podobné záměry má obec se sousední Příčnou ulicí.
Dosud slepá ulice Vltavská by měla v budoucnu pokračovat až k trati a zde se napojit na podjezd vedoucí do ulice U Podjezdu. Místním obyvatelům se ale tento záměr nelíbí. Podobné záměry má obec se sousední Příčnou ulicí.
Dnes už bývalý starosta Josef Kebrle tak podobně jako v jiných sporných případech vzal zpět svůj původní záměr, aby byly tyto nově plánované komunikace označeny jako veřejně prospěšné stavby. Obec tak nebude moci příslušné pozemky vyvlastnit a ulice tedy zůstanou slepé, dokud je majitelé pozemků nebudou ochotni obci dobrovolně prodat.

DSC 4113
Na tyto dvě budovy si obec vyhradila předkupní právo, ráda by místo nich vybudovala parkoviště.
Na tyto dvě budovy si obec vyhradila předkupní právo, ráda by místo nich vybudovala parkoviště.
K prodeji nebude nikdo nutit ani oddíl TJ Dynamo Nelahozeves, který je majitelem domu a garáže naproti restaurace U Marty, v územním plánu je ale pro oba objekty stanoveno předkupní právo pro obec Nelahozeves. Ta by zde výhledově ráda vybudovala menší parkoviště. Prostor totiž trpí nedostatkem parkovacích ploch zejména v době konání fotbalových zápasů na blízkém hřišti Dynama či při pořádání sportovních a kulturních akcí v přilehlé sokolovně.

DSC 4136
Cyklistická stezka podél Vltavy by měla ústit do přístavu RORO. Nápad projektantů, že by se zdejší potrubní most rozšířil o lávku pro pěší a pro cyklisty a zlepšil tak dopravní spojení s protějším Strachovem, ale narazil na odpor firmy Synthos.
Cyklistická stezka podél Vltavy by měla ústit do přístavu RORO. Nápad projektantů, že by se zdejší potrubní most rozšířil o lávku pro pěší a pro cyklisty a zlepšil tak dopravní spojení s protějším Strachovem, ale narazil na odpor firmy Synthos.
Podél Vltavy by v severní části Nelahozevsi měla pokračovat trasa cyklistické stezky, navazující na Dvořákovu stezku v centru obce. Nový úsek by měl končit až u přístavu RORO. Tím by se pěší a cyklistická doprava mohla zcela vyhnout Kralupské ulici a nadjezdu přes železniční trať. Do Zagarolské ulice by chodci a cyklisté byli svedeni až příjezdovou cestou ke starému přístavu. V návrhu územního plánu bylo původně zakresleno i nové pěší a cyklistické propojení přes Vltavu do Strachova, které mělo vzniknout rozšířením současného potrubního mostu firmy Synthos. Firma ale s návrhem „z technických a bezpečnostních důvodů“ nesouhlasila.

P 20180930 125744 vHDR Auto
S dalším rozšiřováním Skládky Uhy už územní plán nepočítá. V jejím sousedství by ale mohlo vzniknout zařízení pro zpracování odpadu.
S dalším rozšiřováním Skládky Uhy už územní plán nepočítá. V jejím sousedství by ale mohlo vzniknout zařízení pro zpracování odpadu.
V novém územním plánu je zakreslena i plocha IV. etapy Skládky Uhy, která v roce 2013 získala potřebná povolení po vleklých bojích s místním ekologickým spolkem Občanské sdružení Nelahozeves (sdružení je provozovatelem portálu Nela.cz, pozn. red.). Další případné budoucí rozšiřování skládky už nový územní plán neumožňuje, severně od skládky nedaleko silnice do Uh ale připouští výstavbu jiných průmyslových objektů. Ty by mohly v budoucnu sloužit například k dalšímu zpracování odpadů přivážených na skládku.

S novými menšími průmyslovými objekty se počítá také v Podhořanech před nájezdem na silnici č. 608, v blízkosti průmyslové zóny firmy IVAR CS.

(mm)

Územní plán

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.