• Titulní stránka

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

končí další volební období a nastává čas zúčtování toho, co se provedlo, a toho, co ještě zbývá dokončit.

Toto volební období mělo jako prioritu budování splaškové kanalizace, která je v naší obci atypická, rozsáhlá a finančně velice náročná. Ale směrnice Evropské unie tlačí i naši republiku k plnění jednotlivých usnesení výborů Evropského parlamentu a tam je magické datum 31. 12. 2013, kdy musí být odkanalizovány i malé obce, mezi které patříme i my. Je pravda, že je již polovina obce odkanalizována, a to je myslím veliké plus. Zbývá ještě druhá část, kterou je nutno řešit tlakovou kanalizací. To s sebou přináší řadu problémů s připojením jednotlivých objektů.

Další prioritou je řešení nedostatečné kapacity mateřské školky. V červenci jsme získali budovu čp. 313 v Zagarolské ulici, která dříve sloužila jako ubytovna, kanceláře a naposledy jako šatna pro pracovníky firmy Unilever. Na její rekonstrukci jsou potřeba finanční prostředky, které je nutno získat z dotací. Letos jsou již všechny dotace vyčerpány a zastupitelstvo obce bude muset o dotace požádat po vyhlášení nových dotačních titulů.

Z dostupných finančních prostředků je nutné rovněž zajistit běžný chod obce, základní školy, mateřské školy, veřejného osvětlení, úklidu komunikací a mnoho dalších povinností, které obci vyplývají z platných zákonů.

Vezměme základní školu, která byla již na zavření. A dnes? Máme jednu z nejlepších škol v kraji. Vybavením se naší škole může rovnat málokterá. Tomu odpovídají i výsledky našich žáků, kteří jsou v následujících školách hodnoceni většinou velice dobře. V loňském roce se provedla rekonstrukce střechy, která byla v dost špatném stavu.

V současné době „hýbe“ s obcí rozšíření skládky tuhého komunálního odpadu (TKO), které získalo řadu odpůrců z řad našich občanů. Je jen s podivem, že do dnešního dne si nikdo nestěžoval na skládku Uhy, přestože je v těsné blízkosti naší obce. Je to asi normální vývoj, protože když jsem jednal se starosty jednotlivých dotčených obcí v našem blízkém okolí, všude se nejprve záměr vybudování skládky TKO setkal s negativním postojem občanů dotčených obcí různými peticemi. Dnes tyto obce za peníze, které ze skládky plynou, vybavili obce všemi možnými výdobytky. V Praze-Ďáblicích bylo dokonce vyhlášeno referendum, kterého se zúčastnilo pouze 31 % občanů a skončilo tedy patovým výsledkem, takže zřejmě bude rozhodovat soud. V dnešní době jsou firmy provozující skládky kontrolovány velice důkladně a musí dodržovat platné zákony a normy. Tato skládka není ještě povolena, tak jak to proklamují sběratelé podpisů. Zastupitelstvo dalo pouze souhlas k vypracování zprávy EIA, což je zpráva, která ukáže všechny kladné i záporné stránky této činnosti. Ve středu 6. 10. 2010 na informativní schůzce s občany o plánované skládce TKO byli přítomni i zástupci obcí, kteří mají se skládkami své zkušenosti. Přítomen byl místostarosta městské části Ďáblice JUDr. Engel, místostarosta městské části Březiněves Ing. Jisl, starosta obce Tursko p. Vlk, zastupitel obce Úholičky p. Šula, který je rovněž členem komise životního prostředí Svazu měst a obcí, starostka obce Uhy JUDr. Vaigeltová a expert přes skládky, soudní znalec Ing. Jinoch. Myslím, že přítomní odpověděli na všechny dotazy ze strany našich občanů a osvětlili jim všechna pro a proti.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům obce za práci, při níž se museli vypořádat s mnoha problémy.

V naší obci je ještě hodně co zlepšovat, ale na vše je potřeba sehnat finanční prostředky, kterých je čím dál tím méně. S tím vším a mnoha dalšími problémy se budou muset vypořádat nově zvolení zastupitelé.

Chci obci popřát, aby i nadále vykvétala, aby se dosáhlo takového stavu, kdy již obec nebude nic potřebovat a vše bude v tom nejlepším stavu.

Jaroslav Otásek
starosta obce

Zpravodaj 2010 – září

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.