Zpravodaj -

Ze života mateřské školy

Přehouply se vánoční a novoroční svátky a opět jsme se setkali ve školce. Nový rok 2013 začal pro obě naše školičky návštěvou Tří králů. Děti tak měly možnost seznámit se s krásnou českou tradicí, zazpívat si lidové písničky a rozloučit se s vánočním časem.

Zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání obec znevýhodňuje. Zakázat však nelze

V poslední době se na mě obrací lidé s dotazem, zda si třetí osoba může pořizovat zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva a zveřejňovat ho na webových stránkách. Důvodem těchto častých dotazů je rozhořčení nad zveřejněním zvukových záznamů z našich zasedání na webových stránkách www.nelahozeves.info. Někteří pravidelní účastníci zasedání nesouhlasí s tím, že jsou jejich osobní projevy zveřejňovány bez jejich souhlasu.

OsN po referendu

Děkujeme všem občanům Nelahozevsi, kteří v únoru přišli k místnímu referendu. Velmi si vážíme vašeho zájmu o dění v obci. Samotné konání referenda o tak důležité věci, jako je skládka, je významným posunem oproti stavu, který v Nelahozevsi panoval před několika lety.

Co ještě nepadlo o skládce...

Jak jistě víte, dne 15. února 2013 proběhlo v naší obci referendum na téma rozšíření skládky komunálního odpadu. Dostavili jste se ve velkém počtu (přes 50 %), a tak vám všem ještě jednou děkuji za účast. Počet platných hlasů pro odpověď ANO – 465, což je 67,2 %. Počet platných hlasů pro odpověď NE – 227, což je 32,8 %.  V referendu jste se rozhodli pro rozšíření skládky. Přestože máme po referendu, objevily se ještě zásadní otázky, na které musím zareagovat.

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

s příchodem jara, které do našich životů vrací pozitivní energii, mohu i já konečně přispět k radosti mnohých z vás příznivějším úvodním slovem. Zdlouhavá a komplikovaná situace ohledně skládky má již díky referendu jasné východisko. V referendu jsme se rozhodli pro skládku, kterou můžeme očekávat již na podzim tohoto roku. A tak se mé úvodní slovo čítající akce v obci a připravené projekty k realizaci bude rozšiřovat.

Vyjádření společnosti .A.S.A. k referendu o rozšíření komunální Skládky Uhy

Vedení společnosti .A.S.A. plně respektuje právo místních obyvatel vyjádřit se v připravovaném referendu k rozšíření Skládky Uhy. Současně si dovoluje informovat obyvatele obce Nelahozeves, že pokud bude rozšíření skládky umožněno, bude společnost .A.S.A. postupovat s maximální ohleduplností vůči zdejším obyvatelům, obci i životnímu prostředí.  .A.S.A. provozuje řadu skládek nejen na území ČR, ale i v Rakousku a v řadě dalších evropských zemí. Vždy a všude respektuje i ty nejpřísnější zákony a vyhlášky a dbá i na dodržování dobrých sousedských vztahů. I díky těmto zásadám je držitelem řady certifikací včetně ISO 14001 garantující maximálně ohleduplný přístup k životnímu prostředí. 

V referendu nerozhodujeme o V. etapě

Ať už se jednalo o záměr či o náhodu, načasování V. etapy bylo ze strany .A.S.A. dokonalé. Firma tím krátce před referendem o IV. etapě v Nelahozevsi vyvolala dojem, že veškeré snažení odpůrců skládky je marné, že občané nemohou skládce zabránit a že referendum bude vlastně jen o tom, zda budeme mít IV. etapu s penězi anebo V. etapu, která bude sice o pár set metrů dál, ale bez peněz.

Peníze – to je, oč tu běží

Nejdůležitějším, a vlastně jediným argumentem pro podporu skládky jsou peníze. Vedení obce v této souvislosti předložilo občanům v minulém zpravodaji dva hlavní argumenty: potenciál příjmů ze skládky ve výši 8 milionů měsíčně a proti tomu velké dluhy obce.

Jiné desatero… aneb jednoduché argumenty k desateru pro skládku z minulého zpravodaje

1. Pozemky, na kterých má být skládka, jsou vlastnictvím soukromé společnosti, nikoliv obce. (starostka)

I pro soukromé pozemky platí nutnost dodržovat územní plán a jiné zákonné normy. I když kácíte strom, tak vám to někdo musí povolit. (OsN)

2. Lokalita je průmyslovou oblastí a vlastník bude vždy vyhledávat její ziskové využití. Domnívám se, že jakékoliv využití tohoto území bude zatěžovat naši obec.

Co se týká dopravy, tak se domníváme, že ne tolik jako skládka, kde je jedinou činností přeprava odpadu z bodu A do bodu Nelahozeves. Běžná průmyslová zóna s drobnými nerušícími průmyslovými a skladovými prostory, jako je například na výjezdu z Kralup na Prahu, by obec nijak nezatěžovala, a navíc by (na rozdíl od skládky) přinesla i pracovní příležitosti.

3. Pokud by vznikla IV. etapa skládky na území naší obce, získali bychom za každou tunu uloženého odpadu poplatek 500 Kč. Při projektovaných předpokladech jde zhruba o 8 milionů Kč měsíčně. Příjmová část rozpočtu činí pro rok 2013 18 milionů Kč. Příjmy obce by se tedy každoročně navýšily několikanásobně.

Údaj 8 milionů Kč měsíčně pro obec je zcela nereálný. Takové příjmy pro sousední obec negenerovala skládka ani nikdy v minulosti.

Peníze nejsou zdaleka jisté. Připravuje se nová legislativa okolo poplatku 500 Kč.

Díky nové daňové legislativě dochází k navýšení příjmů obce. Cca do 5—7 let je možné závazky obce zaplatit, pokud se ovšem nevynoří další kostlivec.

Ano, uznáváme, že dojde k dočasnému zpomalení či zastavení investic z důvodů neuváženého života na dluh z minulého období.

4. V současné době se připravuje V. etapa skládky v obci Uhy. Předpokládá se, že zatížení naší obce bude identické. Příjmy ze skládkovného však v takovém případě poplynou do obce Uhy. Bude-li tedy IV. etapa skládky blokována (…), přesune společnost .A.S.A. spol. s r. o. svůj záměr na katastr obce Uhy.

Z desatera asi nejlepší bod. Zbývá dodat, že Uhy nemají územní plán, a existuje dobře zdůvodněná pochybnost o tom, jestli rozšíření této skládky je anebo není v definici zákona ve veřejném zájmu. Tudíž ani etapa V. nemá nutně na růžích ustláno a taky by se při úsilí všech postižených konat nemusela.

5. Tato lokalita má již historické ekologické zatížení. Jde o vytěženou pískovnu, ve které se nachází skládka Uhy I.—III. etapa, nedaleko od plánované skládky se nachází popílkoviště, skládka styrenových sudů a skládka inertních odpadů. Důsledným dohledem nad skládkou dostaneme území pod kontrolu.

Opravdu je stará ekologická zátěž argumentem pro novou?

Opravdu věříme, že je to tentokrát napotřetí na 100 %?

6. Skládka bude ve vytěžené pískovně schovaná, území naší obce nebude nijak viditelně obtěžovat.

Toto je jednoduše jinak. Těleso bude vystupovat nad terén natolik, že bude vidět i z Lešan. Těleso skládky bude vyčnívat nad původní terén (před zahájením těžby písku) odhadem jako sedmipatrový dům.

7. Projekt byl díky připomínkám obce zásadně upraven. V lokalitě se nebude stavět kompostárna a těleso skládky je zhruba o polovinu menší. Předpokládaná délka ukládání odpadu do IV. etapy skládky je zkrácena na 10 let.

Důvod, proč nebude kompostárna a těleso skládky bude menší, je nesoulad s územním plánem, který původně přehlédla .A.S.A., stavební úřad i obec Nelahozeves.

To, že nebude kompostárna, znamená, že kamionů přes Podhořany bude pravděpodobně víc, protože se navíc bude vozit zemina na rekultivaci skládky.

10 let je velmi nepravděpodobných s ohledem na klesající objem odpadu ve Středočeském kraji. Anebo nám něco uniklo a bude sem jezdit odpad z Prahy a Ústeckého kraje? A o to hůř pro Podhořany?

A těleso není menší o polovinu, ale jen o čtvrtinu.

8. Obec svými připomínkami dosáhla nadstandardního zabezpečení stavby, které spočívá v upraveném založení skládky, těsnění dna apod. Velmi důsledně sledujeme ochranu vod. Blíže se můžete o připomínkách obce dočíst v článku Ing. Jakoubka.

Děkujeme. Myslíme, že tady obec a pan Jakoubek odvedli velmi dobrou práci.

9. Společnost .A.S.A. bude pro případné další rozšíření tělesa IV. etapy potřebovat změnu územního plánu. Takovou změnu schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo se může rozhodnout, že změnu územního plánu ve prospěch rozšíření skládky schválí až za několik let. (…) Za několik let se obec může rozhodovat v závislosti na tom, zda má ze skládky stále užitek a zda je skládka provozována řádně.

Kdo bude za deset či patnáct let starostou? Kdo bude v zastupitelstvu? Nebude to ten, kdo slíbí všem nejvíc peněz? Není už teď jasné, jaké toto rozhodnutí o etapách 6... 7... bude?

10. Obec v současné době trpí finančním zatížením z výstavby kanalizací. Obec tíží zanedbaná dopravní a technická infrastruktura i špatný stav obecních budov (…) S těmito problémy se obec bude těžko vypořádávat. Bude-li mít obec příjmy ze skládky, bude možné realizovat i takové akce, na které by čekala další generace.

Obec není „v bankrotu“.  Ano, utrácelo se víc, než byly příjmy. Je to opravdu důvod, proč tu mít napořád novou horu odpadu?

Tento text vyjadřuje stanovisko Občanského sdružení Nelahozeves

Shrnutí postojů Občanského sdružení Nelahozeves ke skládce

Milí spoluobčané, známí, přátelé, odpůrci…,

v minulém zpravodaji jsme jako Občanské sdružení Nelahozeves (OsN) vydali vysvětlení svých postojů ke skládce. Doplnili a aktualizovali jsme toto stanovisko a znovu vám ho nabízíme.

Aktuální stav rozšíření Skládky Uhy z technicko-ekonomického hlediska

Dovolte mi shrnout aktuální stav plánovaného rozšíření Skládky Uhy, výsledky expertního týmu zřízeného obcí Nelahozeves od října 2011 do současnosti i důležité technicko-ekonomické informace jako podklad pro hlasování v referendu. Vedení obce nám zadalo kontrolu předkládaných projektových dokumentací a probíhajících povolovacích řízení, včetně jednání s dotčenými orgány státní správy. Expertní tým provedl pod dozorem a za pomoci místostarosty obce také řadu fyzických úkonů v areálu provozované skládky. Vydali jsme celkem deset posudků a zpráv, mj. s konstruktivními doporučeními pro zvýšení spolehlivosti a zabezpečení provozu skládky I.—III. etapy i projektované IV. etapy.

K místnímu referendu

Místní referendum je jednou ze základních forem přímé demokracie. Je všelidovým hlasováním, ve kterém voliči vyjadřují svůj souhlas nebo nesouhlas s předloženým řešením konkrétního problému.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.