Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2014, aktualizace 2015)

Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2014
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Nelahozeves, (dále jen „zadavatel"), se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČ 00237094, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Kebrlem, vydává podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vnitřní směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Článek 1: Působnost

1.1. Vnitřní směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se vztahuje na všechny veřejné zakázky realizované mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejichž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedeni stavebních prací, které jsou zabezpečeny z finančních prostředků zadavatele.

1.2. Je-li veřejná zakázka zcela nebo z části financována prostřednictvím dotace, mají před použitím této směrnice přednost závazná pravidla pro zadávání zakázek stanovená poskytovatelem dotace.

Článek 2: Veřejná zakázka malého rozsahu

2.1. Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu jsou uvedeny v § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V době přijetí této směrnice se za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH nedosahuje:

 • v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částku 2.000.000,- Kč
 • v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 6.000.000,- Kč

2.2. Zadavatel je povinen stanovit předpokládanou hodnoty veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejména dle § 13 a násl. Mj. nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně.

Článek 3: Způsob zadání

3.1. Na základě obecné výjimky ze zákona není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu v režimu zákona o veřejných zakázkách. Přitom je ale zadavatel povinen zadávat tyto veřejné zakázky transparentním a nediskriminačním způsobem a současně dodržet zásadu rovného zacházení. Dále je nezbytné, aby zadavatel uchovával veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Je-li zakázka financována prostřednictvím dotace, je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci v souladu s dotačními podmínkami.

Článek 4: Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 200.000,- Kč bez DPH

4.1. Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:

 • výzva jednomu dodavateli k předložení cenově nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka plnění, a to i například emailovou formou;
 • rozhodnutí zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky (není nutně ustanovit hodnotící komisi);
 • uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem);
 • případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.).

4.2. Celý proces bude realizován pověřenou osobou zadavatele. U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě. Uzavření smlouvy, případně podpis objednávky se řídí vnitřními pokyny zadavatele.

4.3. Alternativně může být tato zakázka zadána prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.cz, a to formou “VZ malého rozsahu – přímé zadání” nebo kteroukoliv jinou formou.

Článek 5: Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 200.000,- Kč do 800.000,- Kč bez DPH

5.1. Pro naplnění zákonných požadavků na transparentnost zadávacího řízení je nutné, aby zakázka, jejíž předpokládaná hodnota spadá do této skupiny, byla zadána na základě předchozího vyzvání (oslovení) alespoň tří dodavatelů, z jejichž nabídek bude následně vybrána pro zadavatele nejvýhodnější nabídka. Pověřená osoba zadavatele vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodně informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

5.2. Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:

 • výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění) a případné uveřejnění výzvy vhodným způsobem, pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, a to i například emailovou formou; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona;
 • doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům;
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru;
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzeně objednávky);
 • případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění.

5.3. V odůvodněných případech (např. z důvodu věcné souvislosti s jinou veřejnou zakázkou se stejným nebo obdobným, popř. technicky souvisejícím předmětem, realizovanou konkrétním dodavatelem) lze veřejnou zakázku dle tohoto článku zadat na základě výzvy jednomu konkrétnímu dodavateli, a to za splnění následujících podmínek:

 • o zadání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli rozhodne zastupitelstvo obce;
 • záměr obce zadat veřejnou zakázku dle tohoto ustanovení bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva o zadání veřejné zakázky.

Splnění těchto podmínek se nevyžaduje, pokud je objektivně nezbytné zadat veřejnou zakázku v krátké době. V tomto případě musí být postup zadavatele při zadání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli řádně zdokumentován (písemným záznamem obsahujícím rozhodné okolností), včetně uvedení důvodů, proč o zadání veřejné zakázky nemohlo rozhodnout zastupitelstvo obce.

5.4. Celý proces bude realizován pověřenou osobou zadavatele. Uzavření smlouvy, případně podpis objednávky se řídí vnitřními pokyny zadavatele.

5.5. Alternativně může být tato zakázka zadána prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.cz, a to formou „VZ malého rozsahu – uzavřená výzva" nebo kteroukoliv jinou formou vyjma formy „VZ malého rozsahu – přímé zadání".

Článek 6: Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby v hodnotě od 800.000,- Kč bez DPH do 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce v hodnotě od 800.000,- Kč do 6.000.000,- Kč bez DPH

6.1. Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, u kterých předpokládaná hodnota dosahuje výše uvedené limity, musí zadavatel vždy vyzvat (oslovit) k podání nabídek nejméně tři dodavatele a současně uveřejnit výzvu vhodným způsobem (např. na internetové adrese). Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodně informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

6.2. Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:

 • výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na okolnosti může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů) a uveřejnění výzvy vhodným způsobem; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria);
 • doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům;
 • ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění (např. u zakázky na stavební práce bude jeden člen hodnotící komise mít alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru);
 • zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) zadavateli (pověřené osobě) k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru;
 • uzavření písemné smlouvy s dodavatelem;
 • případně rozhodnuti zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění.

6.3. Alternativně může být tato zakázka zadána prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.cz, a to formou „VZ malého rozsahu – otevřená výzva" nebo kteroukoliv jinou formou vyjma forem „VZ malého rozsahu – přímé zadání” a „VZ malého rozsahu – uzavřená výzva".

Článek 7: Obecná pravidla

7.1. Pokud budou naplněny:

 • podmínky pro aplikaci zákonné výjimky pro zadávání veřejných zakázek nebo podlimitních veřejných zakázek nebo
 • podmínky pro postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona a (současně) zadáním zakázky jedinému dodavateli (kdyby se na danou zakázku zákon vztahoval),

může zadavatel zadat veřejnou zakázku malého rozsahu tomuto jednomu dodavateli, tuto skutečnost však musí zadavatel řádně zdokumentovat (písemným záznamem obsahujícím rozhodné okolnosti); v případě, že je na segmentu trhu s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být vyzván (3), vyzve zadavatel k podání nabídky všechny takové dodavatele (zájemce).

Článek 8: Kontrola dodržení postupu zadavatele dle metodiky

8.1. Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání zakázky musí zadavatel vymezit následující základní dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení transparentnosti a nediskriminace (nejedná se však o úplný výčet):

 1. text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována); případně zdůvodnění vyzvání nižšího než touto směrnicí požadovaného počtu dodavatelů (nejedná-li se o výzvu jednomu podle Čl. 4)
 2. nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem;
 3. stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnoceni podaných nabídek;
 4. rozhodnutí zadavatele (odpovědné osoby) o výběru nejvhodnější nabídky se stručným zdůvodněním;
 5. smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě objednávka).

8.2. Uvedené dokumenty je zadavatel povinen uchovávat po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.

8.3. Při zadání všech zakázek výše uvedených je zadavatel povinen respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení.

Článek 9: Uveřejňování smluv

9.1. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-nelahozeves) celé znění uzavřené smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Zadavatel však neuveřejni informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. Obdobně zadavatel uveřejní
i všechny její změny a dodatky.

9.2. Zadavatel nemusí uveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, jejichž cena nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH.

Článek 10: Závěrečná ustanovení

10.1. Zrušuje se Vnitřní směrnice obce č. 1/2012, kterou tato Vnitřní směrnice obce zcela nahrazuje.

10.2. Vnitřní směrnice obce č. 1/2014 byla schválena usnesením zastupitelstva č. 13/03/2014 ze dne 5. 3. 2014 a změněna

 • usnesením zastupitelstva č. 3/5/2015 ze dne 26. 5. 2015
 • usnesením zastupitelstva č. 6/7/2015 ze dne 21. 7. 2015

V Nelahozevsi dne 21. 7. 2015

starosta obce
Ing. Josef Kebrle

místostarosta obce
Mgr. Josef Kukla

pdf
Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu

Poznámky:

 1. Ustanovení 5.3 bylo doplněno usnesením zastupitelstva dne 26. května 2015. Další odstavce článku 5 byly přečíslovány.
 2. Na zasedání zastupitelstva dne 21. července 2015 byla opravena chyba z květnového usnesení, kterou se limit pro zakázky malého rozsahu na služby zvednul ze 2 milionů Kč na 3 miliony Kč. Limit byl vrácen zpět na 2 miliony Kč.

Veřejné zakázky, Předpisy

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.