• Titulní stránka

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2012 - 2014)

 

Směrnice je již neplatná - usnesením zastupitelstva ze dne 5. 3. 2014 byla nahrazena novou směrnicí č. 1/2014.

Obec Nelahozeves, (dále jen "zadavatel"), se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČ 00237094, zastoupená starostkou obce Mgr. Petrou Urbanovou, vydává podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vnitřní směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Článek 1: Působnost

Vnitřní směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se vztahuje na všechny veřejné zakázky realizované mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejichž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedeni stavebních prací, které jsou zabezpečený z finančních prostředků zadavatele.

Vnitřní směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se nevztahuje na všechny veřejné zakázky realizované mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejichž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, které jsou zabezpečeny z finančních prostředků zadavatele a zároveň z jiných zdrojů (např. ze státní nebo krajské dotace apod.). V těchto případech je zadavatel (příjemce dotace) povinen dodržovat směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu určené poskytovatelem dotace.

Článek 2: Veřejná zakázka malého rozsahu

Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje:

 • v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částku 1 000 000 Kč
 • v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 3 000 000 Kč

Veškeré uvedené částky je třeba považovat za hodnoty bez DPH.

Skutečnost, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen zjistit zadavatel této veřejné zakázky. V souvislosti s tím je povinen předně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy stanovit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky (bez DPH). Při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zadavatel povinen postupovat dle pravidel stanovených zákonem, kde je mj. uveden zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení hodnoty veřejné zakázky a ta se stala veřejnou zakázkou malého rozsahu, tedy takovou, jejíž předpokládaná hodnota nepřekročí limity uvedené výše.

Článek 3: Způsob zadání

Na základě obecné výjimky ze zákona není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu v režimu zákona a v zadávacím řízení. Přitom je ale zadavatel povinen zadávat tyto veřejné zakázky transparentním a nediskriminačním způsobem a současně dodržet zásadu rovného zacházení. Současně je nezbytné, aby zadavatel uchovával veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., 0 finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vzhledem k pravomocím Nejvyššího kontrolního úřadu dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4: Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 500 000 Kč bez DPH

Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:

 • výzva jednomu dodavateli k předložení cenově nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka plnění, a to i například emailovou formou;
 • rozhodnutí zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky (není nutně ustanovit hodnotící komisi);
 • uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem);
 • případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.).

Celý proces bude realizován pověřenou osobou zadavatele a zadavatelem. U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě. Uzavření smlouvy, případně podpis objednávky se řídí vnitřními pokyny zadavatele.

Článek 5: Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč bez DPH

Pro naplnění zákonných požadavků na transparentnost zadávacího řízení je nutné, aby zakázka, jejíž předpokládaná hodnota spadá do této skupiny, byla zadána na základě předchozího vyzvání (oslovení) alespoň tří dodavatelů, z jejichž nabídek bude následně vybrána pro zadavatele nejvýhodnější nabídka. Pověřená osoba zadavatele vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodně informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:

 • výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění) a případné uveřejnění výzvy vhodným způsobem, pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, a to i například emailovou formou; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona;
 • doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům; rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru;
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzeně objednávky);
 • případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění.

Celý proces bude realizován pověřenou osobou zadavatele a zadavatelem. Uzavření smlouvy, případně podpis objednávky se řídí vnitřními pokyny zadavatele.

Článek 6: Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce v hodnotě od 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč bez DPH

Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, u kterých předpokládaná hodnota dosahuje výše uvedené limity, musí zadavatel vždy vyzvat (oslovit) k podání nabídek nejméně tři dodavatele a současně uveřejnit výzvu vhodným způsobem (např. na internetové adrese). Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodně informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:

 • výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na okolností může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů) a uveřejnění výzvy vhodným způsobem; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritěriích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria);
 • doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům;
 • ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění (např. u zakázky na stavební práce bude jeden člen hodnotící komise mít alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru);
 • zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) zadavateli (pověřené osobě) k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru;
 • uzavření písemné smlouvy s dodavatelem;
 • případně rozhodnuti zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění.

Článek 7: Obecná pravidla

Pokud budou naplněny:

 • podmínky pro aplikaci zákonné výjimky pro zadávání veřejných zakázek nebo podlimitních veřejných zakázek nebo
 • podmínky pro postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona a (současně) zadání zakázky jedinému dodavateli (kdyby se na danou zakázku zákon vztahoval),

může zadavatel zadat veřejnou zakázku malého rozsahu tomuto jednomu dodavateli, tuto skutečnost však musí zadavatel řádně zdokumentovat (písemným záznamem obsahujícím rozhodné okolnosti); v případě, že je na segmentu trhu s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být vyzván (3), vyzve zadavatel k podání nabídky všechny takové dodavatele (zájemce).

Článek 8: Kontrola dodržení postupu zadavatele dle metodiky

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání zakázky musí zadavatel vymezit následující základní dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení transparentnosti a nediskriminace (nejedná se však o úplný výčet):

 1. text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována); případně zdůvodnění vyzvání nižšího než metodikou požadovaného počtu dodavatelů (nejedná-li se o výzvu jednomu podle bodu 1);
 2. nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem;
 3. stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnoceni podaných nabídek;
 4. rozhodnutí zadavatele (odpovědné osoby) o výběru nejvhodnější nabídky se stručným zdůvodněním;
 5. smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě objednávka).

Uvedené dokumenty je zadavatel povinen uchovávat po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.

Při zadání všech zakázek výše uvedených je zadavatel povinen respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení.

Článek 9: Uveřejňování smluv

Zadavatel uveřejní na svých webových stránkách celé znění uzavřené smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Zadavatel však neuveřejni informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. Obdobně zadavatel uveřejní i všechny její změny a dodatky.

Zadavatel nemusí uveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH.

Článek 10: Závěrečná ustanovení

Zrušuje se

pdf
Vnitřní směrnice obce č. 1/2011, kterou tato Vnitřní směrnice obce zcela nahrazuje.

Vnitřní směrnice obce č. 1/2012 byla schválena usnesením zastupitelstva č. 13/5/2012 dne 14. 5. 2012.

V Nelahozevsi dne 21. 5. 2012

Mgr. Petra Urbanová
starostka obce

Mgr. Josef Kukla
místostarosta obce

pdf
Směrnice ke stažení[2 MB]

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence