Smějí Lešany.info zveřejňovat zvukový záznam zasedání zastupitelstva?

Starostka Nelahozevsi Petra Urbanová na zasedání zastupitelstva dne 28. února 2011 tlumočila údajné doporučení Ministerstva vnitra v souvislosti s pořizováním zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva. Ministerstvo vnitra podle starostky doporučuje, aby zvukové záznamy zasedání zastupitelstva nepodléhaly zákonu o přístupu k informacím, neboť z těchto záznamů by před jejich poskytnutím žadateli na základě zákona o přístupu k informacím museli pracovníci úřadu mazat („vypípávat“) veškerá vystoupení občanů v rámci diskuse, pokud tito občané nebudou se zaznamenáním svého vystoupení souhlasit.

Od té doby mne oslovilo už několik lidí s dotazem, zda budou zvukové záznamy na webu Lešany.infoza této situace nadále zveřejňovány či nikoliv. Byl jsem upozorňován, že bychom tak raději činit neměli.

Kandidoval jsem do zastupitelstva z 5. místa kandidátky Lešany pro Nelahozeves s programem, jehož součástí byl i závazek, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva budeme zveřejňovat. Již před volbami jsme v kruhu našich kandidátů diskutovali, zda tak skutečně smíme činit. Tehdy jsem si pečlivě prověřil veškeré právní pozadí problému, abychom neslibovali něco, co se pak ukáže být v rozporu se zákonem.

Mé stanovisko v této věci je neměnné: Zvukové záznamy zveřejňovat smíme. Pokusím se vysvětlit, proč s údajným doporučením Ministerstva vnitra nemohu souhlasit.

Povaha vystoupení občana na zasedání zastupitelstva

Vystoupení občana na zasedání zastupitelstva nemá osobní povahu. Jedná se o veřejné vystoupení, neboť samotné zasedání zastupitelstva je veřejné. Každý, kdo se účastní diskuse na veřejném fóru, jehož tématem jsou věci veřejné (s malým v!), si musí být dobře vědom, že tak činí veřejně. Nehovoří jen k zastupitelům, ale i ke svým spoluobčanům.

Vystoupit na zasedání zastupitelstva je svobodná volba každého z nás. Kdo nechce, aby jeho hlas zazněl ve veřejném prostoru (a byl takto zaznamenán), může se obrátit na obec či jednotlivé zastupitele jinou formou. Možností má celou řadu – ať už jde o e-mail, dopis, telefonát či osobní schůzku.

Údajný názor Ministerstva vnitra, dle něhož je nutné se každého občana dotazovat na to, zda souhlasí se záznamem svého vystoupení či nikoliv, považuji za zcela chybný. Nic takového ostatně Ministerstvo vnitra nezmiňuje ani ve svém metodickém doporučení (PDF, str. 26), v němž se otázkou pořizování zvukových záznamů zabývá jinak velmi podrobně.

Výběr z vyjádření Oldřicha Kužílka na Poradně o svobodném přístupu k informacím:

Na jednání zastupitelstva nejde o "projevy osobní povahy", ale zcela naopak, o projevy veřejné povahy. Všechny projevy tam činěné jsou zamýšleny jako projevy k veřejnosti.

Je zcela evidentní, že všechny osoby zde vystupují záměrně, vědomě a cíleně veřejně. Není tedy pojmově možné na tuto situaci uvažovat o jakékoliv ochraně soukromí.

Celá pasáž občanského zákoníku, § 12 a následující, nazvaná "Ochrana osobnosti", se zcela zjevně vztahuje na ochranu osobnosti ve smyslu cti, důstojnosti, soukromí a jména. Na jednání zastupitelstva myslím zjevně nejde o projevy, jejichž záznamem by mohla být dotčena čest vystupujícího (ta může být dotčena jen tím, co říká, nikoli záznamem toho, co a jak říká). Totéž platí o důstojnosti.

Stejně tak není možné uvažovat o neoprávněném zásahu do ochrany osobnosti, když by takto vystupující byl zaznamenáván. Chce-li někdo něco veřejně ovlivnit, nemůže tak učiniti jinak, než když akceptuje tuto veřejnost svého vystoupení. Záznam takového vystoupení tedy není možno považovat za neoprávněný zásah. Takový "zásah" je naopak oprávněný tím, že takové veřejné vystoupení se stává předmětem veřejné debaty, veřejného posuzování, a tedy je zcela nutné a potřebné mít možnost vystoupení přesně dokladovat, dokumentovat.

Pořízení záznamu například občanem, který chce informovat další občany, se navíc překrývá s tzv. "zpravodajskou licencí", tj. oprávněním pořizovat takové záznamy pro účely rozhlasového či televizního zpravodajství (§ 12 odst. 3 Občanského zákoníku). Televizní zpravodajství nepochybně není omezeno jen na subjekty, které mají licenci k televiznímu vysílání. Občané, kteří takový záznam dají na internet, provádějí televizní zpravodajství také.

Pro podporu své argumentace uvádím též stanovisko poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřicha Kužílka, který se touto problematikou profesionálně zabývá již dlouhá léta (viz rámeček).

Dalším podpůrným argumentem může být také rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2005, kde se konstatuje, že „hovory fyzických osob, ke kterým dochází při (...) veřejné činnosti, zpravidla nemají charakter projevů osobní povahy“. Citovaná pasáž rozhodnutí se sice týkala telefonického hovoru, ale jestliže podle Nevyššího soudu nepožívá ochrany ani telefonický hovor (týká-li se veřejné činnosti), tím spíše nelze za projev osobní povahy považovat vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva, jehož základním smyslem je správa věcí veřejných.

V projevech (a nejen v projevech občanů v rámci diskuse, ale i ve vystoupeních zastupitelů) je třeba pouze před zveřejněním "vypípat" osobní údaje (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), což činíme. Je to naopak obec, která se v dosud zveřejněných zápisech ze zasedání žádnou anonymizací osobních údajů nezabývala a např. jména a adresy fyzických osob jsou v zápisech na oficiálních stránkách obce publikovány v otevřené podobě, ačkoliv jméno a adresa představují dle všeobecně uznávaného výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů osobní údaj a před zveřejněním zápisu by tedy měly být z dokumentu vymazány.

Příklady odjinud

Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva zveřejňují mnohé jiné obce a kraje, aniž by ze záznamů odstraňovaly veškeré projevy občanů v rámci diskusí. Uvádím několik příkladů, které jsem našel náhodně během několika minut pátrání.

Řada z uvedených obcí zveřejňuje zvukové záznamy zasedání zastupitelstva zcela rutinně již mnoho let.

Některé obce dokonce celá zasedání přenášejí on-line po internetu nebo prostřednictvím lokálních televizních stanic (např. Praha 6, Ústí nad Labem nebo České Budějovice).

Nezaznamenal jsem, že by s publikováním záznamu či dokonce s přímým přenosem zasedání mělo Ministerstvo vnitra nebo Úřad pro ochranu osobních údajů jakýkoliv problém.

Zvukový záznam a zákon o přístupu k informacím

Dalším zajímavým aspektem vyjádření starostky je vazba na zákon o svobodném přístupu k informacím. Nevím, o co přesně se Ministerstvo vnitra ve svém údajném doporučení opírá, pokud říká, že zvukový záznam by neměl být pořizován v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Takovým stanoviskem by totiž popíralo sama sebe:

„Zvukový záznam je informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, která se vztahuje k působnosti povinného subjektu (obce), tedy by měl být poskytnut, ale je třeba dbát na ochranu chráněných údajů. To v praxi znamená chráněné údaje „vypípat“. Nebude-li toto technicky možné, pak lze uvažovat o odmítnutí celého zvukového záznamu jako celku z výše uvedeného důvodu.“ (Ministerstvo vnitra, Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 2, vydáno v roce 2009)

Čili ministerstvo již před dvěma lety jednoznačně uznalo, že zvukový záznam je informací, která podléhá zákonu o přístupu k informacím. Pokud má v roce 2011 jiný názor než v roce 2009, mělo by s ním seznámit veřejnost pokud možno písemnou formou, včetně vysvětlení, proč názor změnilo.

Obec ostatně vůbec nemá právo rozhodovat o tom, která informace je pořizována v režimu zákona o přístupu k informacím a která ne. Pokud má obec požadovanou informaci k dispozici a jsou-li splněny další zákonné podmínky, musí ji žadateli poskytnout bez ohledu na to, jakým způsobem ji pořídila. Odmítnout poskytnutí informace může obec pouze z důvodů uvedených v zákoně.

Závěr

Uznávám, že na problematiku pořizování, poskytování a zveřejňování zvukových záznamů existují různé názory (odlišný názor od zde publikovaného zastává např. Svaz měst a obcí). Ke sjednocení stanovisek by jistě přispělo, pokud by ve vztahu ke zvukovým záznamům zastupitelstva existovala soudní judikatura. Přesto jsem, s ohledem na předložené argumenty, přesvědčen, že situace je z právního hlediska poměrně přehledná a že zveřejňování zvukových záznamů (po nezbytném vypípání osobních údajů) nic nebrání.

Transparentnost a otevřenost samosprávy jsou principy, který pomáhají chránit veřejný zájem a redukovat korupci prostřednictvím veřejné kontroly činnosti samosprávných orgánů. Možnost poslechnout si zpětně zvukový záznam zasedání zastupitelstva, kterého se z jakýchkoliv důvodů nemohu zúčastnit osobně, či jen zpětně konfrontovat činy zastupitelů s jejich slovy pronesenými třeba před rokem - právě to jsou faktory, které obecně přibližují samosprávu občanům.

Takže zveřejňování záznamů na Lešany.info bude pokračovat dál.

Související informace:

arrow Informace z jednotlivých zasedání zastupitelstva ke stažení (včetně zvukových záznamů)

 

Zvukové záznamy

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

0 #4 J.Ryšavý 2012-02-29 19:25
Také jsem pro plnou transparentnost , tak jak jsem již před rokem zde uvedl - viz výše. Jenže bohužel,netrans parentnost má u nás příšerné kořeny a její zastánci jsou stále dost vysoko. Mínulý týden jsem byl na veřejném zasedání zastupitelstva Prahy 6, kde jsem též akltivně vystoupil. Praha 6 již asi 2 roky všechna jednání zastupitelstva přenáší cestou internetu a webu Praha 6 v přímém přenosu on-line. Poté vždy celý tento audiovizuální záznam byl spolu se zápisem a usnesením trvale k dispozici na webu Prahy 6. To je však již z části minulost. To, že jsem před vystoupením musel podepsat svůj souhlas k pořízení a zveřejnění audiovizuálního záznamu plně chápu, to je normální. Audiovizuální záznam je a tedy i minulý týden byl přenášen internetem on line v přímém přenosu. Zaplať pámbůh, že aspoň toto zůstalo. Když jsem se však nyní chtěl na sebe podívat = audiovizuální záznam si přehrát jako vždy, zjistil jsem, že již to nelze. Úřad na ochranu osobních údajů, jinak řečeno Úřad pro utajování veřejných informací (jak se mu říká) to zakázal, takže Praha 6 z webu dodatečně stáhla i staré záznamy. Prostě hrůza. Ať tedy vítězí netransparentnost , jehož podhoubím je nepochybně vzkvétající korupce.
Citovat
0 #3 yanca 2011-06-23 15:20
Já jsem také pro maximální transparentnost . Je to ostatně veřejné zasedání. A ještě lepší než zvuk je kamera. A jeden z příkladů odmítnutí (snad z toho bude pozitivní precedent): ct24.cz/.../...

Právní stanovisko je (pdf 400kB) zde: bezkorupce.cz/.../...

Zcela zásadní je vyjádření ombudsmana: otevrete.cz/.../...

Držím palce při snaze o maximální transparentnost . Kdo je proti, má nejspíš co skrývat.
Citovat
0 #2 J.Ryšavý 2011-03-30 02:16
Plně sdílím stanovisko (zdůvodnění) p. Mojžíše. Zveřejňovat zvukový záznam či nikoliv (samozřejmě s vypípáním případných osobních údajů) je plně v kompetenci obce. Proto taky MV nic nezakazuje, žádný závazný pokyn nedává, pouze opatrně doporučuje. Neznám hlavní důvod MV k takovému doporučení, považuji to spíše za mylné prosazení myšlenek hodně postaru myslícího státního úředníka.
Citovat
+1 #1 Komentátor 2011-03-19 10:08
Tato kauza je myslím prvním vřejjným projevem jevu který přetrvává z minula, ale po určitou dobu zůstával skryt.
Síly, které v minulosti profitovaly z netransparentno sti rozhodování, hodlají v této praxi pokračovat i nadále. Veškerá současná otevřenost je jim logicky trnem v oku. Hledají tedy cesty jak s ní skoncovat.
Za tímto účelem zneužívají zastupitele včetně starostky k šíření "argumentů" proti této otevřenosti. Dále, s cílem paralyzovat jeho rozhodovací a kontrolní činnost, zavaluijí úřad různými problémy na které se sptřebuje 100% času zastupitelů. Apod.
Jsou to podobné hrátky a manipulace, které výtečně fungují i tzv. "velké politice", u nás ale jenom v menším měřítku. To však neznamená že by byly méně nebezpečné. Naopak se bezporstředně týkají každého z nás, proto bychom vůči nim měli být maximálně obezřetní.
Záleží na každém z nás, nakolik mu takové věci vadí nebo ne. Podle toho by se měl rozhodnout pro míru osobní angažovanosti či netečnosti. Existují standarní mechanismy pro podíl občanů na řízení obce - pouhé nadávání u piva nestačí. :-)
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.