• Titulní stránka
  • Články
  • Skládka ohrožuje zdraví občanů, musíme jim to kompenzovat, říká Radek Modes, lídr Sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti

Skládka ohrožuje zdraví občanů, musíme jim to kompenzovat, říká Radek Modes, lídr Sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti

DSCF4598
Lídr Sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti Radek Modes zpočátku autorovi článku nebral telefony a neodpovídal na emaily a zprávy. Sdružení se tak připravilo o možnost prezentovat svůj program ve standardním rozhovoru. Nakonec však ústy lídra odpovědělo alespoň písemnou formou na několik otázek reagujících na předvolební materiál v Nelahozeveském zpravodaji (jeho obsah najdete zde). Na několik doplňujících dotazů už ale odpověď nepřišla.

Ve vaší volební prezentaci píšete, že pro vedení obce je třeba velká podporu státních institucí. Ale proč? Podstatou správy obce přece není lobbing u státních institucí, vy to máte ale v předvolebním materiálu na prvním místě. Sněmovna ani Senát nemají vůči obcím žádné relevantní pravomoci. Píšete, že to sami jako nezávislí nezvládnete. Stovky obcí po celé zemi mají nestranická zastupitelstva i starosty a svůj chod normálně zvládají. Nebo ne?

Došlo k nepochopení našeho volebního programu. Je navýsost jasné, že příjmy obce jsou deklarovány v zákonu č. 250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Máme však zákonnou možnost obracet se na poslance a senátory, vysvětlovat postavení obce, předkládat návrhy na řešení jednotlivých otázek apod. V našem volebním programu nic nepíšeme o tebou uváděném lobbingu. Jak jistě víš, zákon o lobbingu je zatím ve schvalovacím řízení, a tudíž nechápeme na jakém základě své tvrzení v otázce zakládáš. Dosavadní i předešlé vedení obce nevyužívalo zákonné možnosti vůči parlamentu a Senátu, myšleno kontaktování místně příslušných členů těchto zákonodárných sborů. Obec je závislá na kvalitě předávaných informací o situaci v obci a žádání podpory ve smyslu předchozí věty. Máme zde spřízněné poslance a senátory, kteří vycházejí z adekvátní praxe z jiných lokalit a ti jsou schopni nám pomoci. Také krajský úřad Středočeského kraje a naši radní nám jistě vyjdou vstříc. Také se díky našim aktivitám v krajském prostředí známe se spoustou starostů a zastupitelů měst a obcí a díky kontaktům s nimi dokážeme přenést poznatky a uvést je do praxe do naší obce.

Z jakých zdrojů vycházíte, když tvrdíte že ze skládky nemá naše obec žádný přínos? Nelahozeves skutečně zatím nedostává poplatek ze skládky v plné výši, přesto ale skládka přináší do rozpočtu nemalé peníze. Například za rok 2017 získala obec za poplatek ze skládky téměř 27 milionů Kč. To je více než polovina celkového příjmu obce. O zbylé peníze se zatím vede spor, který ale směřuje k tomu, že většina sporných peněz připadne také Nelahozevsi. Ještě to asi chvíli potrvá, ale pro Nelahozeves to zatím není akutní – k 30. červnu letošního roku měla na běžném účtu přes 60 milionů korun.

DSCF1029
Pokud tvrdíme, že skládka nemá pro obec žádný přínos, vycházíme z prostého bilančního srovnání. Píšeš o příjmu 27 milionech Kč a my říkáme, že je to zanedbatelné oproti obrovské zátěži, která pro občany Nelahozevsi představuje. Dosavadní vedení obce nereflektovalo na zátěž svých občanů plynoucích ze skládky, neudělalo žádné kroky směřující k ochraně veřejného zdraví ohroženého skládkou a my tvrdíme, že je třeba učinit potřebné kroky, abychom zdraví našich občanů a hlavně našich dětí v Nelahozevsi chránili. Částka, o které píšeš, představuje v horizontu dalších skládkovacích let mizivou část potřebných zdrojů na realizaci tohoto programu. Z tohoto důvodu označujeme s nadsázkou tyto příjmy za zanedbatelné až žádné. To, že obec schraňovala tebou uváděné prostředky na běžném účtu a nemá žádný program zaměřený na odstraňování nepříznivého vlivu skládky na občany naší obce, do kterých by měla tyto peníze investovat, je otázkou na současné vedení obce. Zastupitelstvo by mělo tyto prostředky určitým způsobem vracet svým občanům a zpříjemňovat jim život v obci, a to my určitě chceme a společně s našimi občany zrealizujeme. Ale samozřejmě nás musí volit, protože jiní kandidáti do zastupitelstva naší obce si na zdraví občanů ani nevzpomněli a bude to těžké prosadit.

Jak konkrétně skládka ohrožuje zdraví našich obyvatel? Skládka je mimo intravilán obce, za zalesněným kopcem. Většina obyvatel obce by o její existenci ani nevěděla, kdyby se o ní pořád někde nepsalo.                                                                    

Bez odpovědi.

Můžete dát nějaký příklad opatření k ochraně zdraví občanů, která byste z peněz ze skládky zavedli?      

Bez odpovědi.

Píšete, že jste obci zajistili nové trafostanice elektřiny a školní asistenty pro děti. Můžete to rozvést? Kdo konkrétně, kdy, jak? Nikde se o tom nedá nic dohledat. Trafostanice na území obce jsou přece ve vlastnictví ČEZ a pedagogické asistentky do školy si zajišťuje ředitelka.

Krátce po zahájení stavby mé nemovitosti v naší obci (v roce 2007) jsem zjistil, že stávající energetická síť v obci je nedostačující. Proto jsem sám iniciativně realizoval několik jednání na různých úrovních ČEZ a. s., na kterých jsem trpělivě vysvětloval situaci v obci a předkládal návrhy na zlepšení stávající situace. Po nemalém úsilí a vysvětlování ČEZ a. s. zvážil opodstatněnost mých návrhů a posílení energetické sítě realizoval formou dodání nových trafostanic. Je zřejmé, že vlastníkem těchto trafostanic nemohu být já, ale ČEZ a. s. Je tedy logické, že tyto trafostanice byly dodány v průběhu roku od zahájení mé stavby. Neskromně jsem tedy přesvědčen, že jsem se o posílení energetické sítě v obci svou dobrovolnou aktivitou zasloužil.

DSCF1946
Co se týče problematiky získávání pedagogických asistentů, byl jsem informován ředitelkou školy jako jeden z rodičů o těžké situaci v této oblasti. Iniciativně jsem jako občan navštívil školský úřad Středočeského kraje a opakovaně jsem argumentoval k nutnosti posílení stávající situace na základní škole v Nelahozevsi. Závěrem z těchto jednání byla výzva k ředitelce školy, aby svou žádost aktualizovala. Tuto výzvu jsem ředitelce školy předal a následně bylo aktualizované žádosti vyhověno.

Píšete, že jste zajistili urychlení opravy a rychlé zprůjezdnění nadjezdu. Jak konkrétně jste to zajistili? Vždyť nadjezd byl v havarijním stavu uzavřený více než rok, a to z důvodu neschopnosti kraje rychle zajistit opravu. K tomu lze ještě připočíst měsíční zpoždění samotné problematické výstavby. Po celou tuto dobu byla ve vedení kraje ČSSD.

Je mi divné, že pokládáš tuto otázku. Sám dobře víš, psal jsi o tom ve svém článku dne 9. 10. 2014 (jedná se o článek Hejtman Petera si v Nelahozevsi prohlédl nadjezd a podpořil místní ČSSD – pozn. aut.), a pokud se na to ptáš, tak to vnímám jenom jako zpochybnění tvých vlastních slov. A za jak krátkou dobu byl nadjezd otevřen po návštěvě krajských činitelů otevřen, víš nejlépe sám a naši občané také. Po roce zdržování do dvou měsíců. Tehdejší paní starostka pak již jen s úsměvem a úlevou přestřihla pásku…

Jaké odborníky jste zprostředkovali obci a jaké problémy jste ve spolupráci s nimi pomohli obci řešit?

Stejný případ jako v předchozí otázce. Ty sám nejlépe víš, kdo obec z mého popudu navštívil a jaké otázky byly s těmito odborníky řešeny. Konkrétně jsi například o tom psal ve svém článku ze dne 1. 9. 2017 (jedná se o článek Předseda sněmovny Jan Hamáček navštívil Nelahozeves. Starosta pozván nebyl - pozn, aut.), což není tak dlouhá doba. Je mi líto, že tak rychle zapomínáš.

Ve zmíněném článku se o žádných zprostředkovaných odbornících nehovoří.

Bez odpovědi.

Z čeho usuzujete, že vás podporuje bývalý starosta Nelahozevsi Jaroslav Otásek? Z citace, kterou jste přiložili, vyplývá pouze to, že ho zaujal váš volební program. To není přece totéž jako přímá podpora vašeho uskupení.

 rozhovor tv kralupy 2014 02
Neusuzujeme. Pan exstarosta Jaroslav Otásek nám vyjádřil podporu na stránkách Nelahozevského zpravodaje na základě své vlastní vůle a přesvědčení. Svědectví může podat i redaktorka Nelahozeveského zpravodaje, která ho oslovila. Podle nás byl a je stále člověkem, kterému šlo o blaho obce a mnoha lidem v obci pomohl a hodně toho pro obec udělal. Zatím ho ani v jednom volebním období z minulých dvou bohužel nikdo nepřekonal, a dokonce i já osobně jsem měl tu možnost se o tom jako jeden z mnohých občanů, kterým pomohl jak se stavbou nemovitosti, tak i se zakládáním dávno zrušeného tradičního spolku v obci, přesvědčit.

A stále si ho vážím a rád ho vždy uvidím.

Plánujete zrušit poplatky za svoz odpadu. Přitom se ale blíží zákaz přímého skládkování směsného odpadu, podle současného zákona nastane již za pět let. Pak příjmy ze skládky výrazně klesnou, kromě toho se chystá nový zákon o odpadech, který postupně sníží příjem naší obce ze skládky ze současných 500 Kč za tunu až na zhruba 320 Kč za tunu (po zákazu skládkování se bude na skládku ukládat už jen zbytkový odpad po třídění či spalování). Vláda, jejíž součástí je i ČSSD, ve svém programovém prohlášení deklaruje, že se novým zákonem bude snažit zásadně snížit množství odpadu, který končí na skládkách, a že navrhne systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů. Vy ale plánovaným zrušením poplatků za svoz odpadu jdete přesně opačným směrem – nikdo nebude mít žádnou motivaci množství směsného odpadu omezit. Skutečně se domníváte, že jde o správný krok?

Ano, jsme přesvědčeni, že jde o správný krok. Považujeme za absurdní, aby obyvatelé obce Nelahozeves byli zatíženi existencí skládky komunálního odpadu na území obce a neměli z této zátěže žádný konkrétní užitek pro sebe a své blízké. Naopak opačným směrem jde rozhodnutí stávajícího zastupitelstva, které zvýšilo poplatek za komunální odpad u osob, kteří žijí v nemovitostech sami, o neuvěřitelných 300 %. Ptám se, můžou tohle zastupitelé zvolení občany této obce udělat svým občanům?  Jedná se většinou o naše seniory, a proč se jim obec za to, že bydlí již bohužel sami, snaží takhle škodit? A ti stejní někteří bývalí i dnešní zastupitelé a jejich názoroví přívrženci se v budoucím volebním období v ostatních kandidátkách znovu ucházejí o důvěru těch občanů, kterým v podstatě jejich peníze z jejich rodinného rozpočtu vzali? Tohle si snad zdejší voliči – občané Nelahozevsi uvědomí a nebudou do svého zastupitelstva tyto lidi a jejich staré a nové jim přitakávající tváře proboha znovu volit.

Co bude za pět či dokonce za deset let, jaký komunální odpad se bude skládkovat a za jakou částku, považujeme za labutí píseň budoucnosti. Když situace nastane, budeme ji řešit, ale ujišťujeme všechny, že nikdy ne na úkor našich občanů tak, jak to udělalo současné zastupitelstvo. Chceme vycházet z potřeb našich občanů a usnadnit jim co nejvíce život obci, aby se jim zde dobře žilo. Plně si uvědomujeme jejich každodenní zátěž v dnešní době a chceme pro ně jen to nejlepší.

Většině lidí se ale poplatek naopak snížil. Například běžná čtyřčlenná rodina dnes zaplatí za týdenní svoz 1 500 Kč za celou domácnost, zatímco dosud to bylo 1 800 Kč. Kromě toho si může poplatek snížit na polovinu, pokud si nechá vyvézt popelnici jen jednou za dva týdny, což lze při kvalitním třídění bez problémů zvládnout. Tím spíše lidé, kteří žijí sami, stěží naplní popelnici každý týden a za dvoutýdenní svoz zaplatí 750 Kč ročně. Ano, je to více než dosud, ale rozhodně ne o 300 %. Kromě toho důchodci mohou s obcí uzavřít smlouvu, která jim poplatek sníží na 400 Kč, které platili doposud.

Bez odpovědi.

Jak konkrétně by měla vypadat sociální podpora starším spoluobčanům a mladým rodinám?

DSCF1631
Pro mladé rodiny plánujeme umožnění rychlejšího návratu do pracovního procesu aktivním přístupem péče o jejich děti. S odvoláním se na zákon 247/2014 Sb. budeme iniciovat získání oprávnění k poskytování služeb dětské skupiny pro obec Nelahozeves. V praxi to bude znamenat rozšíření stávající nedostatečné kapacity předškolních zařízení jiným způsobem a vyjít tak pracujícím rodičům vstříc.

V oblasti prvního stupně školní docházky budeme pokračovat v rozšiřování působnosti pedagogických asistentů, viz odpověď na dřívější otázku.

Samozřejmostí je i naše potřebná jak materiální, tak i organizační podpora pro předškolní a školní zařízení v naší obci. Chceme modernizovat a zlepšovat zařízení.

V rámci sociální podpory našim seniorům považujeme za nezbytné zřídit terénní pečovatelskou službu obsahující zajištění nezbytné dopravy, nákupů, dodávky vařených jídel a nezbytnou psychologickou podporu. Naši senioři si to za svou celoživotní práci jistě zaslouží.


Radek Modes (*1968) je zakládajícím členem Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves, v letech 2010–2015 byl jeho starostou. Od roku 2012 stojí v čele Okresního sdružení hasičů Mělník. Je členem a funkcionářem České strany sociálně demokratické, jejíž buňku v Nelahozevsi založil a několik let vedl. V letech 2013–2014 byl členem zastupitelstva obce, v dalším volebním období se mu mandát nepodařilo obhájit. Je podruhé ženatý, z prvního manželství má dva dospívající syny. Se současnou manželkou má dvě dcery. V Nelahozevsi bydlí od roku 2007.

Další informace o kandidátce Sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti

Rozhovor připravil Miloš Mojžiš

[Aktuallizace 29. 9. 2018] Na žádost Radka Modese připojujeme ještě následující volební prohlášení:

Závěrem bych chtěl všechny voliče v naší obci požádat, aby volili podle toho, co jim říká a radí jejich srdce. Aby důsledně zvážili kandidáty, co jim mohou do obce přinést a obecní blaho dobře zorganizovat. Pokud bude zastupitelstvo opět roztříštěné, nic se nevyřeší ani další čtyři roky. Nebude totiž síla nic prosadit. Chceme to tak skutečně? My víme, co umíme, a dokazujeme to nejen na krajské úrovni, ale mnoha obcím v okolí jsme již pomohli. V naší obci v minulém období nemělo cenu bojovat proti lidem, které si občané svobodně zvolili a výsledek vidí dnes sami. Mají za humny skládku a nemají z toho kromě zdravotní a psychické zátěže žádnou výhodu.

Nyní máme ale velkou možnost vás přesvědčit o tom, že jde žít v obci i lépe a spousta okolních obcí, kde šikovné vedení je toho důkazem. Berme si z nich příklad. Nechceme již v naší obci ani zášť, ani závist a ani házení klacků pod nohy. Pojďme se spojit a dát ruku k dílu, ale bez vašich hlasů to prostě nedokážeme. 

Proto bych ještě jednou za naše uskupení Sdružení ČSSD a nezávislí vyzval občany k naší volbě, volte naší kandidátku a my vám vše dokážeme naší poctivou prací pro vás, pro občany Nelahozevsi, že to skutečně jde!

Radek Modes

Komunální volby 2018

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.