• Titulní stránka

Rozpočet na rok 2014 hladce prošel

DSCF2580
Zastupitelstvo při projednávání rozpočtu na rok 2014.
Zastupitelstvo při projednávání rozpočtu na rok 2014.
Bez větších potíží zastupitelstvo na posledním letošním zasedání schválilo rozpočet na příští rok podle návrhu starostky Petry Urbanové. Zastupitelé si totiž podstatnou část diskuse o rozpočtu odbyli na neveřejné poradě, která veřejnému zasedání předcházela a kam občané nemají přístup. Jedinou spornou otázkou na veřejném zasedání tak zůstalo deset tisíc korun pro hasiče, o které se přela starostka s čerstvě zvoleným zastupitelem a šéfem místních hasičů Radkem Modesem.

 

pdf
Schválený rozpočet[4.35 MB]

Zastupitelé nechtěli veřejnost zdržovat

Starostka v úvodu prezentace rozpočtu pro veřejnost (podkladová prezentace pořízená fotoaparátem je

pdf
zde[6 MB]) připustila, že diskuse o rozpočtu se měla odehrát na veřejném zasedání, zastupitelé však podle vyjádření starostky nechtěli veřejným projednáním rozpočtu občany “zdržovat”. Starostka zmínila též obavu z rozpočtového provizoria, v němž by se obec mohla ocitnout, pokud by rozpočet vinou delší diskuse nebyl na zasedání 16. prosince schválen. (Ve skutečnosti by rozpočtové provizorium nemělo na chod obce žádné dopady, neboť legislativa dává v této oblasti obcím velmi vysokou mírou volnosti – zákon říká v podstatě pouze to, že pravidla rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo. V provizoriu již obec krátce hospodařila počátkem roku 2011, neboť nově zvolené zastupitelstvo nestihlo schválit rozpočet do konce roku 2010.)

 

Přesouvání diskusí zastupitelů či jejích podstatných částí na neveřejné porady považují odborníci vesměs za obcházení či přímo porušování zákona o obcích:

“Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce (podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání).” (Ministerstvo vnitra)

“Obecně lze soudit, že konání takových pracovních porad v rozporu se zákonem není, nemělo by však docházet k tomu, aby ono ‘předprojednání’ věcí, které mají být předmětem jednání připravovaného zastupitelstva, vedlo k narušení principu veřejnosti jednání zastupitelstva, jinými slovy nemělo by se stávat, aby se veškerá diskuse či její podstatná část odehrála na onom neveřejném pracovním jednání a na zastupitelstvu by se pak již prakticky jen hlasovalo.” (Knižní komentář zákona o obcích z roku 2008)

“Zásadním a velmi častým způsobem omezení veřejného jednání však je systematické konání části rozpravy mimo veřejné jednání, zejména formou tzv. pracovních porad zastupitelů … Je otázkou, zda člen zastupitelstva smí postupovat tak, že na jakémsi pracovním jednání vyjádří v diskusi své názory, dotazy, pochybnosti k určité věci, a pak na oficiálním, tzv. „veřejném“ jednání zastupitelstva o téže věci již jen mlčí a hlasuje. V takovém postupu lze i na úrovni jednotlivého člena zastupitelstva spatřovat porušení slibu, že bude vykonávat svůj mandát. Výkonem mandátu se totiž musí mínit právě účast veřejném projednávání věcí.” (Desatero otevřené obce, Otevřená společnost, o. p. s.)

Problematice neveřejných porad zastupitelů jsme se věnovali opakovaně i na těchto stránkách, například v článku Smí Nelahozeves.info zveřejňovat zvukový záznam zasedání zastupitelstva?.

Rozpočet tak byl nakonec oproti původnímu návrhu drobně přepracován již na základě neveřejné diskuse zastupitelů a v této upravené podobě byl následně také jednomyslně schválen. Oproti návrhu, kterému jsme se podrobně věnovali již dříve, došlo v rozpočtu k následujícím změnám:

 • Snížení výdajů na nový územní plán o 367 tisíc (již dříve jsme uvedli, že není jasné, k čemu jsou tyto výdaje určeny – podle starostky šlo o chybu)
 • Snížení výdajů na Nelahozeveské máje o 110 tisíc (zastupitelé se na poradě dohodli, že v příštím roce se neuskuteční setkání partnerských obcí v Nelahozevsi)
 • oba-001
  Pavel Šupolík a Anna Koblencová dostanou od obce příspěvek na cestu do Austrálie, kde se příští rok zúčastní juniorského mistrovství světa v kanoistice. | Foto: Robin Hron
  Pavel Šupolík a Anna Koblencová dostanou od obce příspěvek na cestu do Austrálie, kde se příští rok zúčastní juniorského mistrovství světa v kanoistice. | Foto: Robin Hron
  Navýšení podpory sportu o 60 tisíc korun: Jde o pokrytí části nákladů na účast Anny Koblencové a Pavla Šupolíka na juniorském mistrovství světa v kanoistice, které proběhne příští rok v dubnu v Austrálii a zejména náklady na dopravu jsou poměrně vysoké. O nominacích Anny Koblencové a Pavla Šupolíka jsme informovali letos v září v článku Mistrovství České republiky dorostenců bylo pro Nelahozeváky úspěšné.
 • Navýšení rozpočtu na sanaci černé skládky v Lešanech o 422 tisíc korun – podle dřívějších vyjádření starostky byla původní částka 500 tisíc zcela nedostatečná.
 • Dotace myslivcům byla zvýšena o 5 tisíc (na 25 tisíc), naopak ochotníci si o 10 tisíc pohoršili (na výsledných 10 tisíc).

10 tisíc pro hasiče: do které přihrádky?

Jediným sporným bodem, který byl diskutován přímo na veřejném zasedání, byla částka 10 tisíc korun v rámci položky “Požární ochrana”. Pod tímto paragrafem o celkovém objemu cca 300 tisíc korun se schovávají výdaje na hasičskou zásahovou jednotku (např. nákup a údržba techniky či výstroje), zájmový sbor dobrovolných hasičů (dotace pro spolkovou činnost), ale také provoz hasičárny.

Zastupitelé se podle starostky na neveřejné poradě na návrh Radka Modese “rozhodli” (ačkoliv na poradách není možné obecně o ničem rozhodovat), že z této položky přidělí 40 tisíc hasičské jednotce a 60 tisíc hasičskému spolku, přičemž starostka původně navrhovala oba výdaje rovnocenně po 50 tisících. Právě na veřejném zasedání pak Petra Urbanová dala najevo, že s přesunem deseti tisíc od jednotky ke spolku nesouhlasí – podle jejích slov by měla obec podporovat zásahovou jednotku více než zájmový spolek.

IMG 5904
Hasiči opravili obecní trambus ze svých peněz, které byly ale také původně obecní.
Hasiči opravili obecní trambus ze svých peněz, které byly ale také původně obecní.
Na to reagoval Radek Modes upozorněním, že jeho návrh představuje pouze kompenzaci nákladů na opravu hasičského trambusu Škoda RTHP, jehož majitelem je obec a do nějž spolek ze svých peněz v letošním roce investoval 17 tisíc korun. Starostka však jeho požadavek odmítla s tím, že opravu provedli hasiči dobrovolně a že i uváděné výdaje hasiči ve skutečnosti pokryli z příspěvku od obce na činnost hasičského spolku pro rok 2013. Podle Radka Modese je však tato dotace určena primárně na spolkovou činnost a nikoliv na to, aby z ní hasiči financovali opravy obecního majetku.

O rozložení peněz mezi spolek a jednotku se nakonec vůbec nehlasovalo, neboť rozpočet v předložené podobě tuto úroveň podrobnosti vůbec neobsahuje a nebylo tedy o čem hlasovat. Podrobné členění rozpočtu na jednotlivé výdajové položky se provádí až po schválení rozpočtu a je v kompetenci starostky. Petra Urbanová v tomto podrobném členění, zveřejněném dva dny po zasedání, ponechala rozdělení podle svého původního návrhu a údajné “rozhodnutí” zastupitelů tedy ignorovala.

Skládka Uhy zamává s rozpočtem, neví se jak

Rozpočet bude v průběhu roku pravděpodobně výrazně přepracován v návaznosti na připravované zahájení provozu IV. etapy Skládky Uhy. Ta by měla přinést do obecní pokladny až desítky milionů korun ročně díky poplatku 500 Kč za každou tunu odpadu, který je na skládku uložen. Přesný termín zahájení provozu ani náběhová rychlost skládkování nejsou zatím známy. Není ani známo, jakým způsobem budou prostředky ze skládky rozdělovány. Vedení obce zatím nezveřejnilo žádný plán, jak by chtělo s dodatečnými miliony zacházet. Starostka se dosud omezovala na obecná konstatování, že hlavní prioritou je vyřešení vodohospodářských problémů a dobudování kanalizací v obci. Za prioritu byla dříve označována i rekonstrukce školní jídelny. Je pravděpodobné, že způsob rozdělování peněz ze skládky se stane jedním z témat komunálních voleb, které proběhnou za devět měsíců.

(mm)

Finance

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence