Rozdělením peněz ze Skládky Uhy se bude zabývat Ministerstvo životního prostředí

DSCF8037
Vodohospodář Martin Jakoubek na středečním veřejném jednání k rozdělení peněz ze skládky.
Vodohospodář Martin Jakoubek na středečním veřejném jednání k rozdělení peněz ze skládky.
Diskuse o způsobu rozdělení peněz ze skládky mezi obce Nelahozeves a Uhy začíná dostávat poněkud absurdní nádech. Podstatnou část středečního veřejného jednání o této problematice totiž zabrala debata o tom, zda se do plochy skládky počítají i příjezdové cesty či kogenerační jednotka. Tyto faktory totiž mohou ovlivnit, kolik peněz bude ze skládky dostávat naše obec a kolik sousední Uhy.

Veřejné jednání svolala starostka Petra Urbanová v reakci na návrh .A.S.A., podle nějž by Uhy měly nadále dostávat část příjmů ze skládky díky tomu, že se na jejich území nachází provozní budova, váha, požární nádrž a další provozní zařízení skládky. Samotné těleso skládky je přitom celé v katastru Nelahozevsi. .A.S.A. současně předložila oběma obcím modelový výpočet a požádala vedení obou obcí, aby se k návrhu urychleně vyjádřila.

Vodohospodář Martin Jakoubek na veřejném jednání ve své prezentaci výpočty .A.S.A. zpochybnil. Podle jeho názoru nelze do ploch v katastru obce Uhy zatím započítávat kogenerační jednotku, která vyrábí energii z plynu jímaného ze skládky – v počátečních fázích provozu totiž žádný plyn z tělesa skládky odebírán nebude. Podle Jakoubka by se do ploch měly naopak započítat i veškeré komunikace, tj. zejména obvodová komunikace okolo tělesa skládky a příjezdová cesta – obojí se z větší části nachází na území Nelahozevsi. Na tento aspekt v diskusi upozornil i zastupitel Pavel Matoušek. “Pokud se má započítávat i příjezdová cesta, pak by se měly Uhy vyrovnat s Nelahozevsí za dvacet let zpátky,” konstatoval zastupitel. Příjezdová cesta totiž sloužila k navážení odpadů pro všechny dosavadní etapy skládky. Veškeré příjmy však dosud plynuly do rozpočtu obce Uhy.

pdf
Prezentace Martina Jakoubka[24.1 MB]

Martin Jakoubek v závěru prezentace doporučil návrh firmy .A.S.A. přehodnotit. Na jeho prezentaci navázal geodet Vít Maršálek z firmy CheckTerra, která letos v květnu provedla letecké zaměření skládky. Podle Maršálka je pro správné určení poměrů výnosů ze skládky potřebné zpřesnit katastrální hranici mezi Nelahozevsí a Uhy, která je v současné době zaměřena s velkou nepřesností. Chyba přitom může při přepočtu na plochu činit až 1 800 čtverečních metrů.

pdf
Prezentace Víta Maršálka[14.52 MB]

mapa
Podle Martina Jakoubka by se do ploch rozhodných pro stanovení poměru peněz měly započítávat i všechny cesty, zejména příjezdová cesta na skládku (na mapě nahoře). Poměr by se tak změnil zhruba o 7 % ve prospěch Nelahozevsi.
Podle Martina Jakoubka by se do ploch rozhodných pro stanovení poměru peněz měly započítávat i všechny cesty, zejména příjezdová cesta na skládku (na mapě nahoře). Poměr by se tak změnil zhruba o 7 % ve prospěch Nelahozevsi.
Přítomný zástupce .A.S.A. Vilém Kvapil v první reakci varoval, že pokud se Nelahozeves s Uhy nedohodne, nebude zatím dostávat ze skládky peníze žádné. Proti tomu se ohradila Petra Urbanová, která upozornila, že správné stanovení poměru mezi plochami je zodpovědností firmy .A.S.A., která je podle zákona povinna poplatek odvádět. Starostka by sice dle svých slov připustila, že by za současné nejasné situace začaly peníze přicházet později, podle ní to ale za to stojí. “Možná peníze začneme dostávat o měsíc nebo dva později, ale věc bude vyřízena pečlivě jednou provždy do budoucna,” konstatovala starostka a současně deklarovala, že nekývne na žádnou dohodou s firmou .A.S.A. a s obcí Uhy bez souhlasu zastupitelstva Nelahozevsi. V blízké době se Petra Urbanová dle svých slov hodlá obrátit na Ministerstvo životního prostředí, aby jí poskytlo svůj výklad zákona.

Člen Komise životního prostředí Petr Novotný je přesvědčen, že na ministerstvu zvítězí zdravý rozum – podle jeho názoru je započítávání provozních objektů do plochy skládky nesmyslné, protože smyslem poplatku je kompenzace za negativní dopady skládky na příslušnou obec. “Logika velí, že to je poplatek za složiště,” uzavřel Petr Novotný. Stejný postoj vyjádřil i místostarosta Josef Kukla – podle jeho názoru nemají Uhy na peníze ze IV. etapy skládky morální právo. Místostarosta současně upozornil, že pokud se do plochy skládky budou počítat i okolní provozy, Uhy nebudou muset odvádět poplatek za své vlastní odpady – zákon totiž odpouští poplatek obcím, na jejichž území se skládka nachází.

V druhé části jednání vystoupil předseda Občanského sdružení Nelahozeves (OsN) Josef Kebrle. Ve své prezentaci upozornil na skutečnost, že způsob výpočtu, který .A.S.A. navrhla, je pro Nelahozeves krajně nevýhodný, neboť navrhovaný poměr výnosů závisí na aktuální velikosti tělesa skládky. Je-li tedy otevřen jen jeden sektor jako nyní na počátku skládkování, plocha skládky na území Nelahozevsi je relativně malá a poměr je pro Uhy výhodnější, než kdyby se počítala celá cílová plocha skládky, tak jak byla naprojektována a povolena. Předseda OsN tento návrh označil za nespravedlivý a vyzval, aby se vůči němu Nelahozeves důrazně bránila. “Poměr peněz pro Nelahozeves a Uhy by měl odpovídat poměru ploch na konci skládkování,” zdůraznil Josef Kebrle a současně varoval, že dynamicky se měnící poměr by se mohl pro Nelahozeves ještě zhoršit, pokud by se změnil zákon a poplatek pro obce by se snížil. Podle předsedy OsN jde o řádově větší problém než diskuse o tom, zda se do plochy skládky započítávají cesty či kogenerační jednotka.

pdf
Prezentace Josefa Kebrleho[243.17 KB]

DSCF8066
Josef Kebrle
Josef Kebrle
Původně byla avizována i účast starostky Uh Blanky Vaigeltové, ta se však veřejného jednání nakonec nezúčastnila. Podle Viléma Kvapila již ale starostka Uh s návrhem .A.S.A. vyjádřila souhlas.

Debaty ve volnočasovém centru se zúčastnily jen jednotky občanů. Pozvánka na jednání byla totiž zveřejněna pouhé dva dny předem. Starostka to odůvodnila svou dovolenou a pracovním vytížením v souvislosti s konkurzem na ředitelku školky, který probíhal minulý týden.

První peníze ze skládky musí .A.S.A. podle zákona poslat do konce července. Zatím není jasné, jak se odpadová firma zachová v situaci, kdy na způsobu rozdělení peněz nepanuje shoda a Nelahozeves bude čekat na výklad ministerstva. Ve hře je ale ještě žádost firmy o měsíční odklad splatnosti, čímž by .A.S.A. získala čas na vymáhání poplatků po dlužnících. Pokud by Nelahozeves na měsíční odklad přistoupila, na vyřešení palčivého problému by zbývalo ještě zhruba šest týdnů.

(mm)

Skládka Uhy

Komentáře   

0 #1 Anonym 2014-07-10 21:27
MŽP ? :-)
ODESÍLATEL:
Ing. Jaromír Manhart Vážený pan
pověřen řízením odboru odpadů
Ministerstvo životního prostředí

Skládka TKO Bytíz – SVZ centrum s.r.o.

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:
27. září 2011
72169/ENV/11
Jana Střihavková
267 122 192

Věc: Vyjádření k poplatku za uložení odpadu na skládku

Vážený pane Zábrodský,
odbor odpadů Ministerstva životního prostředí obdržel dne 15. září 2011 Váš elektronický
dopis, kterým žádáte o vyjádření k ustanovení § 46 a § 48 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění. K Vašemu dotazu Vám sděluji následující.
Dle odst. 1 § 48 zákona o odpadech je základní složka poplatku za uložení odpadu na
skládku příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Zároveň § 48 zákona
o odpadech stanoví, že pokud skládka leží na katastrálních územích několika obcí, dělí se
tento příjem proporcionálně podle velikosti části skládky ležící v katastrálních územích
těchto obcí. Nebo-li v případě nově otevírané skládky „TKO Bytíz“ bude 30 % ze základní
složky vybraného poplatku náležet obci Dubno a 70 % obci Bytíz.
Ustanovení § 46 odst. 4 zákona o odpadech říká, že pokud obec ukládá odpad, jehož je
původcem, na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce
základní složka poplatku. Proporcionální dělení u tohoto ustanovení není stanoveno a tudíž se úleva z placení základní složky poplatku vztahuje na každou obec, která má na
svém území skládku, bez ohledu na velikost území, kterou skládka zabírá. Ve Vámi
popsaném případě tedy nebudou muset obce Dubno a Bytíz platit základní složku
poplatku při uložení jejich odpadu na skládku „TKO Bytíz“, která bude ležet na jejich
území.
S pozdravem
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz,
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence