Ráda bych více zapojila rodiče, říká nová ředitelka školky Ilona Sedlářová

sedlarova1
Jméno nové ředitelky Mateřské školy Nelahozeves je v posledních týdnech v obci skloňováno ve všech pádech a jen na webu Lešany.info bylo k tomuto tématu za poslední týden vydáno několik článků. Zatím však nezazněl hlas hlavní aktérky celé události. Jaké změny nastanou v provozu školky od příštího školního roku? Jak se plánované změny dotknou dětí a rodičů? Bude se něco měnit na kritériích pro přijímání dětí do školky? Na tyto a další otázky odpovídá Ilona Sedlářová, která se od 1. srpna stane novou ředitelkou Mateřské školy Nelahozeves.

Paní Sedlářová, protože nebydlíte v Nelahozevsi a v naší obci jste dosud nepůsobila, rád bych vás na úvod požádal, zda byste se mohla obyvatelům Nelahozevsi stručně představit.

Narodila jsem se ve Vysokém Mýtě, po maturitě na gymnáziu jsem se vdala a odstěhovala s manželem do Holubic. Tam bydlíme dosud, již 31. rokem. Pedagogickou kvalifikaci jsem získala pomaturitním studiem na Střední pedagogické škole v Praze, při zaměstnání. Bylo to náročné, zvládnout studium a tři děti, ale podařilo se. Celkem máme čtyři děti, tři jsou již dospělé a osamostatněné, tomu nejmladšímu bude 11 let.

Ve volném čase ráda čtu, věnuji se zahrádce, našim zvířátkům, ale především mé osmiměsíční vnučce. To je moje sluníčko!

Nevnímáte trochu jako handicap, že nejste místní?

Ne, proč? Myslím, že toto není důležité. Děti jsou všude stejné, ať jsem v Praze, v Kralupech anebo v Nelahozevsi.

Proč jste se přihlásila do konkurzu na funkci ředitelky Mateřské školy Nelahozeves?

Těch důvodů bylo více. Tím hlavním bylo asi to, že mě práce s dětmi baví a vždycky jsem si přála mít „svou“ mateřskou školku, kde by bylo všechno tak, jak bych si představovala.

Ten hlavní impuls mi ale dala moje paní ředitelka v jedné pražské školce, kde jsem působila i jako její zástupkyně – to ona mi nabídla přihlásit se na funkční studium, velice mě podporovala a já jsem ji za to velmi vděčná. A tak jsem tady.

Co si myslíte, že o vašem vítězství v konkurzu rozhodlo?

Na tuto otázku by Vám měl odpovědět nejspíš někdo z konkurzní komise.

sedlarova2
Ilona Sedlářová se svou vnučkou.
Ilona Sedlářová se svou vnučkou.
Jak vnímáte působení dosavadní ředitelky mateřské školy Ivany Janovské?

Paní ředitelka se o školičku dobře starala, školka je velice pěkně vybavena. Jinak nemohu a ani nechci soudit.

Jaké máte plány ve funkci ředitelky mateřské školy? Přijdete s nějakými změnami v činnosti školky?

Ráda bych, aby se ve školce cítili všichni dobře. Nejen děti a zaměstnanci, ale i rodiče. Vždyť to, že nám rodiče svěří své dítě, je pro nás velkým závazkem. Věřím, že se rodiče rádi budou spolupodílet na akcích školky – vánoční i velikonoční dílničky, Den dětí, na konci školního roku slavnostní loučení se školáky. Možná i sami rodiče přijdou s nějakým nápadem. Věřím, že nám pomohou s realizací projektu „Naše zahrada“, se kterým je seznámím na první třídní schůzce.

Mám v plánu ještě několik zajímavých projektů, např. Celé Česko čte dětem. Většina dětí předškolního věku se raději dívá na televizní pořad, než poslouchá příběh čtený či vyprávěný. Z tohoto důvodu mne velice oslovil právě projekt „Celé Česko čte dětem“, jehož prioritou je vrátit knihu k dětem nejen v mateřské škole, ale i doma. Možná nám přijde číst nějaká maminka, dědeček, paní starostka nebo i vy?

Nebráním se změně provozní doby, škole v přírodě. Nebudou chybět ani kulturní pořady, výlety. Změny určitě tedy nějaké budou a věřím, že pouze pozitivní.

V programu mikovické školky mě zaujala výuka angličtiny. Jak vlastně probíhá výuka takto malých dětí? Plánujete něco podobného zavést v Nelahozevsi? Jak se pak řeší situace, kdy se na angličtinu část dětí přihlásí a část nikoliv?

Děti si především formou her, říkanek a písniček začínají osahávat pro ně dosud neznámé území. O klasické výuce se mluvit nedá, je to spíše seznamování s cizím jazykem. Děti lze zaujmout, formou hry naučit pár konkrétních slovíček a především připravit je prvním kontaktem s cizím jazykem na příští školní roky.

Pokud budou mít rodiče o výuku – ve školce je to pouze seznamování s cizím jazykem – zájem, bude provoz školky k této činnosti přizpůsoben. Ideálním časem by bylo odpoledne, po odpolední svačině. Děti, které by se angličtiny neúčastnily, budou spojeny v jedné třídě – nejspíše v té spodní. Ostatní děti by byly učitelem angličtiny odvedeny do třídy v 1. patře. Ideální by bylo mít paní učitelku, která anglicky dobře umí. Ta by pak mohla s dětmi mluvit průběžně během dne. Spíše bych preferovala uplatnění u starších dětí. Pokud bude zájem o výuku angličtiny rodilými mluvčími, zajistíme přes prověřenou agenturu.

Údajně máte v úmyslu odstranit z mateřské školy televizi, je to pravda?

Zastávám názor, že televize ve školce by být vůbec nemusela. V již zmiňované pražské školce jsme byly dokonce hrdé na to, že televizi ke své práci vůbec nepotřebujeme a že ji nemáme. Za svého téměř tříletého působení v Mikovicích jsem neměla ani jednou potřebu dětem televizi pustit. Děti si raději zahrají hru, zazpívají nebo si postaví loď či hrad. O odstranění televize jsem však nikde nemluvila!

Hodláte něco měnit na kritériích pro přijímání dětí do mateřské školy?

Ne. I podle vyjádření ombudsmana Pavla Varvařovského jsou takto daná kritéria v pořádku – dle Desatera rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

ILONA SEDLÁŘOVÁ se narodila v roce 1961 ve Vysokém Mýtě, ale většinu života prožila v nedalekých Holubicích. Po absolvování gymnázia nastoupila jako učitelka mateřské školy ve Velkých Přílepech, kde s přestávkami věnovanými zejména výchově svých dětí působila až do roku 1996. Při zaměstnání vystudovala pomaturitním studiem Střední pedagogickou školu v Praze. V letech 1997–2000 pracovala jako učitelka prvního stupně v základní škole v Kralupech nad Vltavou. Po další mateřské a rodičovské dovolené nastoupila v roce 2004 jako zástupkyně ředitelky mateřské školy v Praze-Bubenči, odkud v roce 2008 přešla na stejnou pozici do bližší mateřské školy v kralupských Mikovicích. Tam působila až do června 2011, kdy zvítězila v konkursu na místo ředitelky mateřské školy v Nelahozevsi.

Po celou dobu profesní praxe si průběžně doplňovala pedagogickou kvalifikaci na kurzech pořádaných mj. Národním institutem pro další vzdělávání, kde také v roce 2007 absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Ilona Sedlářová je vdaná, má čtyři děti a jednu vnučku. Mezi její záliby patří četba, zahrádkářství a chov domácích zvířat.

V současné době má kritérium posledního roku předškolní docházky přednost před kritériem trvalého pobytu dítěte v obci. Takto nastavené kritérium zřejmě přesně odpovídá školskému zákonu, přesto mi připadá zvláštní, že by školka měla za určitých okolností upřednostnit dítě např. z Veltrus před dítětem z Nelahozevsi. Jaký je váš názor?

V únoru letošního roku jsem se zúčastnila školení pod vedením inspektorky z Krajského úřadu pod názvem „Správní řízení pro přijímání dětí do MŠ“. Jednoznačně tam zaznělo, že v posledním roce před zahájením školní docházky jsou děti přijímány přednostně bez ohledu na trvalý pobyt. Pokud nelze z důvodu naplnění kapacity školky takové dítě v místě trvalého bydliště přijmout, zajistí obec, v níž má dítě trvalý pobyt, místo v jiné mateřské škole. Pokud bude ale dítě například z Veltrus, má přednostní právo k přijetí právě ve Veltrusích.

Osobně si ale myslím, že tato situace nastává pouze výjimečně. Buď se rodina do místa, kde dítě přihlašují do školky, stěhuje, anebo tam rodiče jezdí do zaměstnání.

Nemohu pominout citlivé téma. Zřejmě jste nepřehlédla, že vaše vítězství vzbudilo v obci určité vášně. Co byste vzkázala lidem, kteří mají o vaší osobě určité pochybnosti?

Je mi z toho smutno, ale chápu, že důsledkem této atmosféry je veliká obava o budoucnost školky. Vždycky, když má přijít někdo nový do zaběhlého kolektivu, tak se ten kolektiv pochopitelně snaží bránit. Změny ve školce samozřejmě budou. Budu se ale snažit co nejvíce v rámci možností vyjít vstříc požadavkům rodičů i zřizovatele. Většina rodičů jistě do zaměstnání dojíždí, tudíž jistě uvítají prodloužený provoz školky, více akcí pro děti a také více akcí s rodiči i školou. Nejprve se ale musím dostatečně seznámit s klady i zápory současné školky.

Máte pravdu, že kolektiv se opravdu brání. Než jste se s ním stačila seznámit, dvě učitelky podaly výpověď. Co na to říkáte a jak se s tím hodláte vypořádat?

No co se dá dělat? Musím se s tím vypořádat podle svého. Neznám důvod jejich výpovědi, ale asi je to solidarita s paní ředitelkou, neboť chtěly jinou ředitelku. Je to jejich rozhodnutí, já jej budu respektovat a snad se mi podaří najít nové a spolehlivé učitelky. Utíkají před bojem a v tom vidím jen a jen jejich neschopnost. Možná je to tak lepší!


pdf
Koncepce Mateřské školy Nelahozeves od Ilony Sedlářové[259.48 KB]

Desatero rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

  1. Primárním úkolem mateřských škol je poskytovat vzdělání dítěti; nositelem práva na předškolní vzdělávání je dítě, nikoliv jeho zákonný zástupce, a to i přesto, že fakticky zabezpečuje mateřská škola sekundárně i službu hlídání dětí.
  2. Ředitel/ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jako orgán státní správy, a proto se musí jeho rozhodování řídit vedle ustanovení antidiskriminačního zákona rovněž Listinou základních práv a svobod, zejména pak zákazem diskriminace v ní obsažené.
  3. Při přijímání dětí do mateřské školy je zakázáno činit rozdíly na základě státní příslušnosti dítěte.
  4. Pokud je požadavek trvalého pobytu dítěte v obci kritériem zvýhodňujícím, nikoliv bezpodmínečným, jedná se o kritérium legitimní. Není naopak legitimní přehlížet trvalý pobyt dítěte a rozhodovat o jeho (ne)přijetí do mateřské školy podle trvalého pobytu jeho rodičů.
  5. Je-li trvalý pobyt v obci zvýhodňujícím kritériem pro přijetí dítěte, mělo by se toto zvýhodnění vztahovat též na občany EU a dlouhodobé rezidenty, kteří mají v obci hlášeno místo pobytu.
  6. Věk dítěte je možným kritériem pro stanovení pořadí přihlášených dětí. Pokud by však mělo v konkrétních případech dojít k absolutnímu vyloučení mladších dětí (zejména tříletých) z předškolního vzdělávání, bylo by vhodné uplatňovat je diferencovaně v rámci jednotlivých ročníků.
  7. Vzhledem k obecnému trendu začleňování všech dětí do vzdělávacího proudu je třeba zajistit vzdělávání co nejširšího počtu dětí v běžných mateřských školách. Paušální odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením představuje přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení.
  8. Předškolní vzdělávání je veřejný statek, a proto s ním ředitel/ředitelka mateřské školy nemá nakládat jako s prostředkem pro podporu nebo zvýhodnění jistých skupin, jejichž (pracovní) činnost pokládá on sám/ona sama za prospěšnější pro společnost.
  9. Kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo výdělečně činní sice není diskriminační, na druhou stranu nesouvisí bez dalšího s dítětem, jakožto adresátem poskytovaného vzdělávání, ani s jeho individuálními potřebami. Ochránce proto nedoporučuje využívat při přijímání dětí do mateřských škol kritérium zaměstnanosti rodičů.
  10. Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství).

Z doporučení ombudsmana Pavla Varvařovského k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání, vydaného v prosinci 2010. Plný text doporučení ke stažení zde (PDF, 1,1 MB.)

Komentáře   

0 #2 Eliška 2012-01-01 20:34
Ano já jsi to také myslím :lol: :lol: :lol:
Citovat
0 #1 digi 2012-01-01 20:33
Já jsi osobně myslím, že paní ředitelka je VÝBORNÁ !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! :D :lol: ;-) :roll: :oops: :-* :-)
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.