První verze strategického plánu je na světě

premyslovskeZastupitelstvo Nelahozevsi na svém zasedání 31. ledna odsouhlasilo vytvoření strategického plánu obce, kde by dle slov starostky Petry Urbanové měly být formulovány priority zastupitelstva na určité období, ať už jde o investiční akce či obnovu obecního majetku. Před několika dny obec uvolnila první pracovní verzi strategického plánu, která bude předmětem veřejného jednání ve středu 9. května od 18.00 hodin v Marině Vltava.

Strategický plán pro obec vypracovává obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy, do jehož územní působnosti spadá i Nelahozeves. Přemyslovci se ve své činnosti soustředí zejména na podporu rozvoje regionu, ochranu životního prostředí či podporu malého a středního podnikání. Strategické plány zhotovují i pro řadu dalších obcí v regionu.

 

pdf
Pracovní verze strategického plánu[2.24 MB]

V první části zveřejněné pracovní verze strategického plánu jsou shrnuty základní charakteristiky obce Nelahozeves, doprovázené řadou statistik, z nichž většina však vychází z jedenáct let starého sčítání lidu, domů a bytů, a to přesto, že téhož dne, kdy zastupitelstvo zhotovení strategického plánu schválilo, Český statistický úřad zveřejnil výsledky posledního sčítání z roku 2011 (o výsledcích jsme informovali zde).

Druhá část obsahuje SWOT analýzu, která shrnuje základní silné a slabé stránky, příležitosti, rizika a hrozby pro obec Nelahozeves.

Poslední, strategická část plánu, je zatím rozpracována pouze částečně. Strategické cíle zatím formulovány nejsou, dokument pouze obecně uvádí jako základní cíl, aby byla obec Nelahozeves “v horizontu deseti let prosperující obcí s kvalitní infrastrukturou a občanskou vybaveností a bohatým kulturním, sportovním a společenským životem”.

Dále následuje výčet projektů, které by obec měla v následujícím období realizovat. Lze předpokládat, že tento seznam zatím není úplný a ke změnám může dojít právě v návaznosti na diskusi s veřejností tuto středu. V této souvislosti obec zveřejnila souhrnné výsledky ankety, která v minulém měsíci v obci probíhala. Vyplynulo z ní, že občany Nelahozevsi nejvíce trápí špatný stav komunikací a chodníků a nedostatky v dopravní obslužnosti. Většina respondentů si také v obci nepřeje další developerskou výstavbu. Občané také zmiňovali potřebu splatit dluhy – většina respondentů by to akceptovala i za cenu rozšíření Skládky Uhy. SWOT analýza v této souvislosti uvádí rozšíření Skládky Uhy v sekci “příležitosti” jako zdroj posílení rozpočtu obce.

 

pdf
Shrnutí výsledku ankety mezi občany[318.52 KB]

Obec za vytvoření strategického plánu zaplatí Přemyslovcům 20 tisíc korun. Vypracování plánu je podle starostky Petry Urbanové podmínkou pro získání dotace na rekonstrukci druhé poloviny přízemí budovy č. 313 v Zagarolské ulici. V této budově již byla před několika měsíci otevřena knihovna a klub seniorů. V září se v prvním patře otevřou dvě nové třídy mateřské školy.

Na výrobě strategického plánu za zastupitelstvo obce spolupracují Pavel Matoušek, Eliška Brázdová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek a Petra Urbanová.

Pracovní verze SWOT analýzy

Pomocné dosažení cíle

Škodlivé dosažení cíle

Vnitřní původ (atributy obce)

Silné stránky

 • Historie obce, Dvořákovo muzeum, zámek
 • Technická památka (elektrárna a česla Miřejovice)
 • Blízkost Prahy
 • Dobrá dopravní dostupnost
 • Vltava, lodní doprava, Marina
 • Solidní občanská vybavenost
 • Dokončená plynofikace a vodovod
 • Možnosti sportovního vyžití
 • Nárůst počtu obyvatel
 • Fungující spolky v obci
 • SMS infokanál
 • Digitálně zpracovaný generel sítí v obci

Slabé stránky

 • Špatný stav komunikací
 • Nejsou chodníky
 • Není zastávka autobusu v Lešanech (u nové zástavby)
 • Chybí kanalizace v některých částech obce
 • Špatný stav odvádění dešťových vod
 • Ekologické zátěže (skládka Kaučuku) a další černá skládka soukromé osoby
 • Vysoká zadluženost obce
 • Produktovody a načerno postavené VT plynovody v zástavbě
 • Nevyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům
 • Obec nevlastní pozemky
 • Nechráněný železniční koridor
 • Malá nabídka pracovních míst v obci
 • Silná nákladní doprava

Vnější původ (atributy prostředí)

Příležitosti

 • Průmyslová zóna
 • Skládka – spolupráce s firmou a posílení rozpočtu obce
 • Nový územní plán
 • Vytvoření kulturního centra obce
 • Cestovní ruch, kulturní pamětihodnosti obce a osobnost A. Dvořáka
 • Prodloužení cyklistické stezky
 • Dokončení kanalizace v celé obci
 • Vyřešení černých skládek
 • Uložení el. vedení do země v celé obci
 • Partnerství s obcemi z jiných zemí

Rizika/hrozby

 • Dluhy obce
 • Prohra v soudním sporu s developerem (zástavba)
 • Ekologické škody ze skládky Kaučuku
 • Nevyřešené odvodnění částí obce
 • Nedokončení kanalizace
 • Nedostatek financí v obci
 • Zvyšující se intenzita těžké nákladní dopravy (skládka)

Pracovní verze databáze projektů

 • Kanalizace v obci
 • Oprava a rekonstrukce místních komunikací
 • Školní jídelna
 • Rekonstrukce základní školy
 • Rekonstrukce obecního úřadu
 • Rekonstrukce hasičárny
 • Rekonstrukce kulturního domu
 • Rekonstrukce knihovny v Lešanech
 • Rekonstrukce – dětská hřiště
 • Rekonstrukce – chodník “Pod hájem”
 • Chodníky v obci
 • Akce “Rybníček”
 • Vodohospodářské projekty a realizace vodohospodářských opatření
 • Územní plán obce
 • Rekonstrukce hřbitova
 • Domov důchodců – situace
 • Rozšíření základní školy na 2. stupeň
 • Autobusová zastávka – Lešany
 • Pasportizace dopravního značení
 • Rekonstrukce přízemí objektu čp. 313 (víceúčelový objekt – kulturní centrum)

(mm)

Strategický plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.