• Titulní stránka

Poskytování informací občanům

Obec Nelahozeves je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Z tohoto titulu musí na žádost poskytovat informace o své činnosti.

O informaci může požádat kdokoliv – není nutné mít trvalý pobyt v obci. Žádost lze podat osobně, poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. Žádost podaná elektronicky nemusí být elektronicky podepsaná. Obec je povinna žádost vyřídit do 15 dnů. Buď požadovanou informaci poskytne, nebo žadateli sdělí, proč ji poskytnout nemůže. Obec však může odmítnout poskytnutí informace pouze z důvodů, které stanoví zákon. Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení žádosti, můžete podat odvolání nebo stížnost.

Sazebník úhrad

Obec je oprávněna v souvislosti s poskytováním informací účtovat náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, a dále za za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Na základě rozhodnutí zastupitelstva z 25. července 2011 se za mimořádně rozsáhlé vyhledávání považuje vyhledávání přesahující jednu hodinu.

Náklady na pořízení kopií nebo tisk
 

Jednostranně

Oboustranně

Černobílá A4

2 Kč

2 Kč

Černobílá A3

3 Kč

5 Kč

Barevná A4

6 Kč

8 Kč

CD/DVD 10 Kč/kus
Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 150 Kč/hodina (první hodina se neúčtuje)

Obec má dále v sazebníku uvedeny položky “paušál provozních nákladů” a “ostatní náklady”, tyto položky už však nemají oporu v zákoně a obec je účtovat nesmí.

Pokud nechcete za získání informace platit, řiďte se následujícími radami:

  1. Žádost formulujte pokud možno tak, aby její zpracování nebylo pro obec příliš velkou zátěží. Pokud nemáte představu, jak složité může být pro obec vyhledání vámi požadované informace, nabídněte obci v žádosti, aby vám způsob evidence požadovaných informací popsala. To vám následně umožní žádost zformulovat tak, aby její vyřízení bylo pro obec jednoduché.
  2. Informace požadujte primárně v podobě, ve které je má obec již k dispozici. Zejména v případě dokumentů, které má obec k dispozici v elektronické podobě, se tím vyhnete úhradě za pořízení kopií nebo tisk. Můžete též obci nabídnout, že si požadované informace nascanujete sám buď s pomocí obecního scanneru, nebo si je vyfotografujete pomocí vlastního fotoaparátu.
  3. Pokud žádáte o velké množství informací, které se “nevejde” do e-mailu, nabídněte, že si informace zkopírujete na úřadě na svůj flash disk.

Vzor žádosti o poskytnutí informace

 

Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádám vás o poskytnutí následujících informací:

(doplňte)

Jan Novák
Datum narození: 1. 1. 1971
Adresa trvalého pobytu: Kralupská 1, 277 51 Nelahozeves
Adresa pro doručování (liší-li se od adresy trvalého pobytu): Kralupská 2, 277 51 Nelahozeves

Zastupitelstvo schválilo též doc“oficiální” podobu formuláře pro žádost o informace, jeho použití však není povinné.

Výroční zprávy

Obec je podle zákona povinna každoročně vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející rok, v níž uvede počet podaných žádostí o informace, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti a počet podaných odvolání.

Obec Nelahozeves tuto povinnost dlouho neplnila. Poprvé byla výroční zpráva zveřejněna za rok 2011.

  • pdf
    Výroční zpráva za rok 2011[106.24 KB]
  • pdf
    Výroční zpráva za rok 2012[217.54 KB]

Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vnitřní směrnice obce Nelahozeves o poskytování informací

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence