• Titulní stránka

Odpady v Nelahozevsi v roce 2015

19. prosince 2014 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 321 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která nabyla účinnost 1. ledna 2015.

Tato vyhláška nově stanoví povinnost obci zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů - nejen papíru, plastů a skla, ale i kovů. Vyhláška byla vydána až poté, co v naší obci proběhlo výběrové řízení a byla vybrána firma, která nám bude poskytovat služby v oblasti nakládání s odpady. A proto v podmínkách zadání nebyly kovy ještě řešeny a zpětně, při podpisu smlouvy v roce 2015, nebylo možno podmínky měnit a problematiku kovů tak vyřešit.

Na ministerskou vyhlášku reaguje naše obec vydáním obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nelahozeves“. Tato vyhláška je vyvěšena na webových stránkách obce a jsou v ní uvedeny základní informace k třídění komunálního odpadu.

V současné době je podepsána „Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady“ se společností Regios a.s. a dle příslibu jednatele společnosti .A.S.A. by měla platit od 1. července 2015. Pro občany je zde hlavní změnou to, že biologicky rozložitelný odpad se bude svážet celoročně, jednou týdně, větší části (větve apod.) pak velkoobjemovým kontejnerem 4x ročně. Další podrobnosti ke svozu bioodpadů se dozvíte na jiném místě tohoto Zpravodaje.

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 12. 2. 2015 byli přítomní občané informováni o nově zaváděném sběru kovového odpadu. Kontejner, který bude umístěn na stanovišti pro tříděný odpad, bude sloužit pro shromažďování kovových obalů (nápojové plechovky, konzervy od potravin – vymyté, víčka od jogurtů, alobal). Další podrobnosti o správném třídění jednotlivých složek odpadů budou postupně zveřejňovány nejen na stránkách Zpravodaje. Kovový šrot mohou občané odevzdávat i nadále do sběrných surovin, kde za něj dostanou zaplaceno (pozor – od března se mění zákon a občané dostanou zaplaceno pouze bezhotovostně).

Na závěr si dovoluji připomenout, že je do konce března vybírán poplatek za svoz komunálního odpadu + poplatek za pronájem biopopelnic. I nadále máme v naší obci šest stanovišť pro tříděný odpad (Pod Strání, u bytovek, u elektrárny, u hasičárny, Lešany – náves a Lešany – Anglický resort).

 

Zpravodaj 2015 – únor

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.