Obec začala připravovat první změny územního plánu

mapa
Mapa změn územního plánu (schválených i zamítnutých)
Mapa změn územního plánu (schválených i zamítnutých)
Půl roku od vydání nového územního plánu začalo vedení obce připravovat první sadu změn. Na posledních dvou zasedáních zastupitelé hlasovali postupně o dvanácti změnách. Pět z nich schválili, sedm zamítli.

Schválené změny se nyní začnou připravovat ve větší podrobnosti. Kralupský stavební úřad zároveň opatří stanoviska všech dotčených úřadů a poté bude vyhlášeno veřejné projednání. Stejně jako přípravě samotného územního plánu bude možné podávat námitky, které musí pořizovatel vypořádat. Projektant Lukáš Grasse, který změny územního plánu připravuje, očekává konání veřejného projednání na jaře.

Náklady na změny územního plánu činí 98 tisíc korun. Ačkoliv stavební zákon umožňuje obci požadovat úhradu po lidech, kteří změny požadují, v tomto případě to neučiní a vše zaplatí sama. „Toto je první balíček vycházející z toho, že některé aspekty nového územního plánu nebyly ideální,“ vysvětluje starosta Jakub Brynda. Další případné budoucí změny si dle jeho slov již budou žadatelé platit sami.

Schválené změny

Přesun cesty spojující ulice V Loučkách a V Závětině (č. 2)

Zastupitelstvo souhlasilo s přesunem cesty, která má podle územního plánu spojit ulice V Loučkách a V Závětině a obsloužit zde několik stavebních pozemků. Proti umístění veřejné cesty protestovali místní obyvatelé v čele s Pavlem Matouškem, který obci hrozil soudním sporem.

Někdejší starosta Josef Kebrle přetrasování cesty opakovaně odmítal. Současné zastupitelstvo dalo naopak přesunu cesty jednomyslně zelenou.

Cesta má v územním plánu zůstat, ale projektant ji má v úmyslu přesunout na jiné pozemky. Zastupitelka Olga Riegertová se v této souvislosti dotazovala, zda byla s nově dotčenými vlastníky navrhovaná změna projednána. Starosta Jakub Brynda se odpovědi vyhnul, na pozdější upřesňující dotaz redakce konstatoval, že všichni dotčení vlastníci budou mít právo podat proti změně námitku a změna bude společně s ostatními též veřejně projednána.

Výstavba u řeky vedle nové cyklostezky (č. 7)

7
Louka pod novou cyklostezkou (změna č. 7)
Louka pod novou cyklostezkou (změna č. 7)
Zastupitelstvo částečně vyhovělo žádosti o změnu charakteru pozemků na louce u Vltavy pod zastávkou Nelahozeves-zámek a novou cyklostezkou. Majitelka pozemku chtěla celou louku změnit na zastavitelné parcely. Zastupitelstvo zde osmi hlasy (Stanislav Lidmaňský se zdržel) souhlasilo s výstavbou pouze jednoho rodinného domu. Navíc není jisté, zda návrh nakonec projde odborným posuzováním, neboť louka se nachází částečně v povodňové oblasti a zčásti zasahuje do ochranného pásma produktovodů a dráhy.

Rozšíření hřbitova (č. 9)

Jednomyslně prošel vlastní záměr obce – chystané rozšíření hřbitova. Za současným hřbitovem chce obec vybudovat urnový háj.

Rasovna – změna prostorového uspořádání (č. 10)

Hladce prošla i žádost týkající se lokality Rasovna (u lešanského rozcestí). Nejedná se o povolení nové výstavby, jen o úpravu již existujících podmínek pro výstavbu sedmi rodinných domů v této lokalitě. Majitelé pozemků budou moci (bude-li změna finálně schválena) stavět dříve, než jim to současný územní plán umožňuje.

Rozšíření zahrad za domy v dolním Resortu (č. 12)

12
Obyvatelé domů si společně koupili pás louky za svými domy a rádi by si ji oplotili (změna č. 12)
Obyvatelé domů si společně koupili pás louky za svými domy a rádi by si ji oplotili (změna č. 12)
Zastupitelé jednomyslně vyhověli žádosti skupiny občanů o možnost rozšíření oplocení zahrad za svými řadovými rodinnými domy v Zimní ulici (dolní Resort). Majitelé devíti přilehlých nemovitostí zde před rokem společně koupili část pole, územní plán jim ale neumožňuje pozemek oplotit a udělat si tak z něj společnou soukromou zahradu.

Zamítnuté změny

Výstavba domů V cihelnách (č. 1)

Jedná se o oplocený prostor mezi pěší cestou z Lešan do Nelahozevsi a hlavní silnicí, s objektem bývalé hájovny. V areálu podnikatel Josef Kratochvíl skladuje inertní odpady. V části areálu jsou zastavitelné pozemky, zbytek je určen pro rekreační účely (zahrádky, sportoviště apod.) Podnikatel žádal o změnu územního plánu, aby byl zastavitelný celý prostor. Zastupitelstvo žádost jednomyslně zamítlo z důvodu nepřipravenosti infrastruktury pro obytné budovy.

Retenční nádrž v ulici Pod Strání (č. 3)

Na jednom z dosud nezastavěných pozemků v ulici Pod Strání je v územním plánu zakreslena retenční nádrž. Majitelka pozemku Jana Žáková ignorovala celý bezmála šestiletý, široce medializovaný proces přípravy nového územního plánu a proti umístění retenční nádrže na svůj pozemek si přišla stěžovat teprve loni – poté, co byl územní plán vydán. Podle Žákové bylo jednání obce nefér. „Je to podpásovka, ten pozemek byla moje finanční pojistka,“ stěžovala si majitelka s tím, že nemá čas sledovat vývěsky a obec ji měla na svůj záměr upozornit přímo.

Podle zákona lze v územním plánu změnit původně zastavitelný pozemek na nezastavitelný bez náhrady, pokud na něm majitel nezačal po dobu pěti let stavět. Což je i tento případ.

3
Zde by měla časem vzniknout retenční nádrž. Protesty majitelky zastupitelstvo nevyslyšelo (změna č. 3)
Zde by měla časem vzniknout retenční nádrž. Protesty majitelky zastupitelstvo nevyslyšelo (změna č. 3)
Zastupitelka Olga Riegertová tvrdí, že je zde retenční nádrž zbytečná, a jako jedna z mála hlasovala pro její zrušení. Naopak podle autorů generelu dešťových vod, vypracovaného v minulém volebním období, jsou navržené retenční nádrže v obci důležitým prvkem v protipovodňové ochraně obce.

Aby obec mohla retenční nádrž v daném místě postavit, musela by pozemek od Žákové nejprve odkoupit. To však podle starosty Jakuba Bryndy nemá nyní v úmyslu.

O možném zrušení retenční nádrže zastupitelstvo hlasovalo postupně dvakrát. V obou případech byl pro opětovné posouzení problému kromě Olgy Riegertové též Josef Kukla. Ve druhém hlasování změnu podpořil též Tomáš Robek. K většině ale stále chyběly dva hlasy.

Pěší cesta v ulici Na Paloučku (č. 4)

Majitelé dotčeného pozemku chtěli zrušit pěší cestu, která má propojit ulici Na Paloučku s ulicí V Závětině. Projektant změnu nedoporučil, zajištění pěší prostupnosti v tomto místě označil za veřejný zájem, navíc pod budoucí cestou má vést dešťová kanalizace. „Cesta neomezuje využití pozemku pro výstavbu rodinného domu,“ upozornil projektant. Pěší cesta je navržena na samé hranici pozemku dotčených vlastníků a navazuje na současnou slepou ulici Na Paloučku.

Zastupitelstvo názor projektanta vyslyšelo a žádost zamítlo sedmi hlasy. Zdržel se Petr Richtrmoc a také místostarosta Zdeněk Schneider, který shodou okolností vlastní sousední pozemek.

Propojka na konci Příčné ulice (č. 5)

V územním plánu je navrženo pokračování dosud slepé Příčné ulice, která by se cílově měla podél trati propojit s železničním podjezdem vedoucím do ulice U Podjezdu. Majitelé dotčeného pozemku s prodloužením ulice nesouhlasí. Na pozemku mají v současné době garážové stání.

O zrušení prodloužené ulice usilovali majitelé již v době přípravy územního plánu, jejich námitka byla ale zamítnuta. Stejně to skončilo i napodruhé. V opakovaném hlasování (první hlasování skončilo nejednoznačným výsledkem) byla žádost zamítnuta pěti hlasy (Jakub Brynda, Tomáš Robek, Petr Richtrmoc, Stanislav Kuchta, Stanislav Lidmaňský).

Nejtěsnější možná většina zastupitelů se nakonec přiklonila k názoru projektanta, podle nějž prodloužení a zokruhování silnice zvyšuje dopravní i pasivní bezpečnost v obci. Aby mohla být silnice vybudována, museli by ji současní majitelé obci prodat.

Výstavba na konci Školní ulice (č. 6)

Jednomyslným zamítnutím skončila žádost majitelů pozemku o výměře 0,6 hektaru na poli za Školní ulicí, nedaleko památníku císařovny Sissi. Pozemek nenavazuje na současnou zástavbu. „Obec musí někde končit,“ glosoval rozhodnutí zastupitelstva starosta Jakub Brynda.

Výstavba na konci ulice V Lipské (č. 8)

Stejně skončila obdobná žádost majitelů pozemku na konci ulice V Lipské v Lešanech. Výstavba rodinného domu zde podle odůvodnění neodpovídá rozvojovým potřebám obce. Proti zastavění pozemku bylo všech osm přítomných zastupitelů.

Rasovna – nová výstavba (č. 11)

Jednoznačně byla zamítnuta i žádost o rozšíření zastavitelného území v lokalitě Rasovna. V této lokalitě lidé skupovali pozemky v době, kdy se připravoval předcházející územní plán, který zde povolil výstavbu. Nový územní plán zde možnost zastavění zase zrušil. Podle odůvodnění záměr neodpovídá rozvojovým potřebám obce. Projektant upozorňuje také na nevyhovující dopravní situaci, neboť lokalita je na veřejnou komunikaci napojena pouze úzkou lesní cestou končící přímo na frekventovaném lešanském rozcestí.

Územní plán, Zpravodaj 2020/01

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence