Naštvaní občané, voda a Anglický Resort: jak se to rýmuje?

zamecke
Tzv. Zámecké údolí se svahem, po němž se v deštivém počasí valí voda.
Tzv. Zámecké údolí se svahem, po němž se v deštivém počasí valí voda.
Je to již více než rok, co 97 obyvatel Lešan podepsalo petici, ve které si stěžují na neřešený problém spodních vod a kvalitu provedení kanalizace v Lešanech. První reakce starostky Petry Urbanové byla slibná, ale pak na dlouho vše usnulo. Nyní se zdá, že se věci mohou pohnout aspoň trochu kupředu. Obec již má k dispozici hydrologický posudek Lešan a chystá pro občany jeho veřejné projednání.

Za hlavní příčinu zdržení označuje starostka souběh mnoha podobných problémů v celé obci. Řešení problematiky Lešan muselo být odsunuto zejména kvůli kauze Rybníček (ulice Pod Strání), Skládce Uhy či ulici V Loučkách. Právě poslední zmiňovaná lokalita velmi úzce souvisí právě s Lešany, neboť neutěšené odtokové poměry v této části obce negativně dopadají právě na obyvatele ulice V Loučkách, které je z hlediska vodního spádu první na ráně.

Den D: 14. srpen 2010

hybesova
Zde bývala kuchyň. (dům na Dolní návsi)
Zde bývala kuchyň. (dům na Dolní návsi)
Srpen 2010 byl – s výjimkou srpna 2002, kdy naše území zasáhly tisícileté povodně - srážkově nejvydatnějším měsícem za posledních 20 let. Povodně a záplavy tehdy tvrdě dopadly zejména na Ústecký a Liberecký kraj, ale okrajově se dotkly i dalších regionů, mj. i Nelahozevsi. Její obyvatelé nevzpomínají rádi zejména na sobotu 14. srpna 2010, kdy v důsledku velkých přívalových dešťů zkolaboval již beztak značně narušený odtokový systém v Lešanech. Voda tekla ve velkých proudech přímo po silnici a po místních cestách a zcela nekontrolovaně se rozlévala do zahrad a rodinných domů. Bylo zatopeno několik sklepů a část domů na Dolní návsi a V Loučkách měla zaplaveno i přízemí.

Následně začali obyvatelé Lešan a Louček požadovat nápravu stavu a vznikly dvě petice – lešanští sesbírali 97 podpisů, v ulici V Loučkách se našlo

pdf
dalších 30. Všeobecně je za hlavního původce problému považován Anglický Resort, který výstavbou řadových rodinných domů v lokalitách K Míkovicům (Resort) a V Cihelnách (Zámecké údolí) zásadně narušil odtokové poměry v této části Nelahozevsi, ačkoliv příslušná stavební povolení mu nařizují odtokové poměry neměnit.

Tomu částečně přisvědčuje i hydrolog Martin Jakoubek

pdf
ve studii z léta 2011, která se věnovala problematice odvádění dešťových vod z lokality V Cihelnách. Hydrolog se ve své zprávě velmi ostře obul do projektanta Lukáše Semeráda, který je autorem projektu výstavby rodinných domů v anglickém stylu a který ve spolupráci s hydrogeologem Jindřichem Šnévajsem navrhnul i zasakovací těleso, které mělo odvádět dešťovou vodu z ulice V Cihelnách. Podle Martina Jakoubka je však vsakovací objekt chybně navržen a neplní svou funkci, navíc se o něj Anglický Resort jako vlastník vůbec nestará, takže jeho účinnost je velmi nízká. “Je vysoce pravděpodobné, že při výskytu každé přívalové srážky větší než cca 5 – 10 mm dojde v tomto stavu k opakování neřízeného výtoku vody ze vsakovacího tělesa a zaplavení níže položených nemovitostí,” upozorňuje hydrolog. To potvrzují i majitelé domů pod osmimetrovým svahem. “Vodu máme na zahradě stále. Když zaprší, tak se na zahrady dá jít jen v holinách,” stěžuje si Dana Rymelová, členka petičního výboru za “loučskou” petici.

Podobná situace panuje v Lešanech. Přízemí domu sedmdesátileté Hany Hybešové na Dolní návsi bylo 14. srpna zaplaveno do výšky jednoho metru a doposud je dům postižen natolik, že při jakémkoliv

zaplava-loucky
Zaplavená zahrada v ulici V Loučkách. V pozadí domy postavené Anglickým Resortem.
Zaplavená zahrada v ulici V Loučkách. V pozadí domy postavené Anglickým Resortem.
větším dešti začne voda vzlínat zdmi do přízemí a je potřeba ji neustále odčerpávat. Paní Hybešová se snažila několikrát situaci řešit s obecním úřadem. Naposledy si stěžovala veřejně na slavném “velkém” zasedání zastupitelstva v dubnu 2011 před zraky stovky spoluobčanů. Nestalo se nic a paní Hybešová nakonec téměř neobyvatelný dům s velkou ztrátou raději prodala.

Ačkoliv posudek na spodní a dešťové vody v Lešanech zatím obecní úřad neuvolnil (starostka jej slíbila předat petičnímu výboru, ale zatím tak neučinila), lze očekávat, že jako viník (či alespoň jeden z viníků) bude i v tomto případě označen Anglický Resort. Že výstavba 114 řadových domů na kopci nad starou zástavbou nějak souvisí s problematickou situací v Lešanech, je totiž patrné na první pohled.

Jestliže na místě, kde se doposud voda přirozeně vsakovala do půdy, postavíte dvouhektarovou betonovou desku, je zřejmé, že okolní půda nebude bez dalších opatření schopna veškerou dešťovou vodu pojmout. Pro tyto účely je třeba budovat důmyslné vsakovací systémy, nic takového však v místě není. “Řešením” odvodu dešťových vod je strouha, která se táhne po celém obvodu Resortu a která ústí do ulice V Lipské. Nebýt tohoto vyústění, první přívalový déšť by totiž vyplavil celý Resort. Příslušné stavební povolení vydané Stavebním úřadem v Kralupech nad Vltavou tak vlastně odporuje samo sobě: na jedné straně nesmí výstavba negativně ovlivnit odtokové poměry v obci, na druhé straně je součástí povolení trubka, která odtokové poměry v obci výrazně mění. (Na samostatný článek je pak skutečnost, že celá výstavba Resortu je v rozporu s územním plánem Nelahozevsi, což stavebnímu úřadu také nevadilo.)

Kanalizace, ke které se nelze připojit

strouha
Strouha se táhne po obvodu Resortu...
Strouha se táhne po obvodu Resortu...
Kromě toho Anglický Resort při výstavbě kanalizace v ulici V Lipské zasypal původně funkční strouhu odvádějící dešťové vody v této lokalitě, takže voda odtékající z Resortu nemá kudy téci. Jednatel Anglického Resortu Libor Škoda v rozhovoru pro Nelahozeves.info tvrdí, že zasypání strouhy nařídila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, toto tvrzení však nebyl schopen doložit žádnými důkazy. Ostatně, kdyby se Anglický Resort držel projektu a postavil kanalizační řad uprostřed silnice, jak byl naprojektován, na strouhu se nemuselo ani sáhnout. Místo toho je kanalizace přímo ve strouze a navíc velmi nízko pod povrchem, což jednak znemožňuje obnovení strouhy (kanalizace by pak už nebyla v nezámrzné hloubce), jednak se na tuto kanalizaci nemohou napojit obyvatelé ulice V Lipské, kterým k potřebnému spádu chybí zhruba půl metru. Tehdejší starosta Jaroslav Otásek společně se Stanislavem Kuchtou slibovali obyvatelům odkanalizování jinou cestou (na druhé straně za domy) či zakoupení tlakových čerpadel pro všechny dotčené domy (jde zhruba o deset domů), sliby však zůstaly nenaplněny a nová starostka Nelahozevsi Petra Urbanová se k nim nehlásí. I Jaroslav Otásek dnes popírá, že by obyvatelům ulice V Lipské cokoliv sliboval, autor článku má však k dispozici svědectví několika lidí, kteří potvrzují, že takové výroky z jeho a Kuchtových úst skutečně zazněly.

Kralupský odbor životního prostředí pak pouze konstatoval, že postavená kanalizace vykazuje oproti projektu “drobné odchylky” a stavbu bez problémů zkolaudoval. Zde je pak na místě se ptát, jaký smysl má vůbec projektování staveb, když je za drobnou odchylku považována skutečnost, že kanalizace je postavena na jiném místě a v jiné hloubce, než předpokládal projekt.

Kralupské úřady nereagují

Petice obyvatel Lešan byla adresována obci Nelahozeves a od jejího podání uplynul již více než rok, aniž by došlo k jakémukoliv viditelnému posunu. Starostka obce Petra Urbanová nyní chystá pro obyvatele Lešan veřejné slyšení, na němž bude přítomen i hydrolog Martin Jakoubek. Bylo by ale naivní si od tohoto kroku cokoliv slibovat – předlužená Nelahozeves nemá na žádné náročnější úpravy odvodňovacích systémů peníze, stejně jako si nemůže dovolit překopávat kanalizaci v místech, kde není položena dostatečně hluboko. Obec navíc nemá k dispozici nástroje, kterými by mohla donutit Libora Škodu k potřebným úpravám infrastruktury okolo jeho anglických sídlišť.

trubka
... a zakončená je touto trubkou ústící do zničené strouhy v ulici V Lipské.
... a zakončená je touto trubkou ústící do zničené strouhy v ulici V Lipské.

To si zřejmě uvědomili i autoři petice z ulice V Loučkách (František Bukač, Petr Zeman a již zmíněná Dana Rymelová), takže svou petici v květnu loňského roku adresovali rovnou odboru výstavby a odboru životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Jenže jejich úředníci se neobtěžovali na petici ani odpovědět, čímž mimochodem porušili petiční zákon, který adresátovi petice nařizuje zareagovat do 30 dnů. Když se autor článku dotazoval, co bylo v dané věci za uplynulých 10 měsíců učiněno, vedoucí stavebního úřadu Jiří Polák reagoval slovy: “Bylo vedeno několik jednání a místních šetření. Daná věc se řešila v širším rozsahu, jelikož klimatické podmínky v posledním období měly za příčinu to, že došlo k minimální nasákavosti půdy a tím k těmto problémům.” Jiří Polák dále odkazuje na odbor životního prostředí, který má problém finálně dořešit. Jeho vedoucí Jan Kobera však na zaslané dotazy ani přes urgence nereagoval.

K výhradě, že stavební úřad neodpověděl v zákonné lhůtě na petici, se Jiří Polák nevyjádřil. Podstatnější je však obsah jeho citovaného sdělení. Podle šéfa stavebního úřadu totiž zřejmě za všechno může půda, která není ochotna vsakovat vodu. Ani slovo o tom, kolik kubíků zeminy Anglický Resort musel vytěžit, aby mohl na jejím místě postavit tzv. Zámecké údolí (opravdu nádherné jméno pro řadu typických vesnických domků, za kterými stojí několikametrová gabionová stěna). Ano, beton má skutečně nasákavost zcela minimální. Dešťová voda se tedy z vytěženého, místy téměř svislého svahu valí přes ulici V Cihelnách na další svah, z nějž přímo stéká na pozemky obyvatel ulice V Loučkách. To vše je podpořeno nefunkčním vsakovacím zařízením.

Kralupské úřady by se měly konečně probudit. Anglický Resort svou stavební činností výrazně narušil odtokové poměry v obci a závažným způsobem tím porušil několik vydaných stavebních povolení. V přímém důsledku jeho činnosti, což potvrzuje i autorizovaný hydrolog, je znehodnocován majetek obyvatel Nelahozevsi, přičemž jen škody ze 14. srpna 2010 se počítají v milionech korun. A co na to stavební úřad? “Obec Nelahozeves nebyla jedinou obcí, kterou toto postihlo,” říká Jiří Polák.

Má vlastně pravdu. Vykutálený podnikatel působí ještě ve Slatině a v Kralupech.

Navazující článek

Vodohospodář Martin Jakoubek reaguje na články zveřejněné na Nelahozeves.info

Komentáře   

+1 #3 Podělávač Prchal 2014-05-05 15:51
firma exclusive stav co staví anglické resorty pod známým dlužníkem Pavlem Prchalem a jeho dalšími spoluinvestory jsou největší podělávači lidí.. jsou to dlužníci , kteří posílají s.r.o. do insolvencí.. neplatí řemeslníkům a o reklamacích nechtějí ani slyšet. Jsou to hovada
Citovat
+1 #2 Rys 2012-04-02 17:20
Mohu Vás ubezpečit, že až budu mít já v důsledku něčí nedbalosti a nebo v důsledku něčího chybného rozhodnutí, škodu a nenapraví-li ji do měsíce, tak to dávám k soudu. Prostě a bohužel to dnes jinak nejde. Morálka mnohých funkcionářů a úředníků je chabá a jejich arogance nezná mezí. Spoléhají na to, že to utichne, a že se prostý občan bude obávat, jít s tím k soudu. A na podání podnětu k šetření, nepotřebujete právníka.
Citovat
+5 #1 občan Lešan 2012-03-28 11:18
jak je to jednoduchý :) koupíte lacino pole. Na stavebním úřadě za pár jablek schváli cokoliv. Z nejlacinějších materiálů co seženete postavíte cosi co díky plastu po obvodu vypadá trošičku k světu a předraženě to prodáte. Že zničíte odtokové poměry v obci a další věci Vás přece vůbec netrápí peněz z toho bylo dost a žít zde nemusíte. Výborný byznys!
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.