• Titulní stránka

Horké téma: skládka

Vážení spoluobčané,

jsem si vědoma toho, že informovanost občanů je ve věci záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna", kód MZP 303, nedostatečná, a proto bych vás ráda blíže seznámila jak se záměrem, tak se stavem jeho projednávání.

Nejprve bych ráda uvedla historii skládky Uhy. Jak víte, skládka již existuje delší dobu na lokalitě bývalé pískovny. Skládka Uhy – I. etapa byla zahájena na základě stavebního povolení v roce 1994, výstavba skládky Uhy – II. etapa byla zahájena v roce 2001 a poslední III. etapa byla zahájena v roce 2009. Záměr třetí etapy již podléhal procesu posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA = environmental impact assessment) na základě zákona č. 100/2001 Sb. v tehdy platném znění.

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 bude vyčerpána stávající kapacita skládky Uhy – III. etapa, rozhodl se investor, kterým je společnost .A.S.A., spol. s r. o., realizovat rozšíření stávající skládky. Dosavadní tři etapy skládky se nacházejí v katastrálním území Uhy. Plánovaná IV. etapa by se měla nacházet z převážné většiny na katastrálním území Nelahozeves. Pozemky pro výstavbu IV. etapy skládky byly vybrány jednak z důvodu návaznosti na stávající areál skládky Uhy I. – III. etapa a možnosti využití stávajících souvisejících objektů k jejímu provozování a jednak z důvodu existence vytěženého prostoru bývalé pískovny (společnost Kámen Zbraslav). Předmětné území bylo v minulosti zasaženo těžbou písku a ukládáním různých odpadů v rámci skládky Uhy I.-III. etapa.

Navrhované řešení umožňuje optimálně využít stávající objekty zázemí skládky a vytěžený prostor k jejímu dalšímu provozu. Definovaným obecným zájmem státu je upřednostnit rozšiřování stávajících skládek před vytvářením nových skládek a tím i nových lokalit zvýšené zátěže životního prostředí. Považuji za nutné uvést, že v blízkosti plánovaného rozšíření skládky, nikoliv však na předmětném území, se nacházejí staré zátěže (styren, popílek apod.).

Investor v souladu s platnou legislativou nechal zpracovat na svůj předmětný záměr Oznámení a Dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí jako pověřený orgán státu nechalo zpracovat Posudek jím vybranou akreditovanou osobou. K těmto dokumentům investora zasílaly různé fyzické i právnické osoby svá vyjádření a stanoviska včetně dotčených obcí a správních úřadů.

Vzhledem k tomu, že problematika skládky je pro naši obec novým tématem, rozhodla jsem se ještě před konáním veřejného projednání na skládku Uhy podívat. Vedoucí skládky pan Kvapil mě provedl po aktivním tělesu skládky, vysvětlil mi způsob ukládání odpadů, ukázal mi území II. etapy, které je již částečně rekultivováno a zavedl mě ke kogenerační jednotce. Ráda bych vyzvala všechny občany, kteří mají o problematiku skládky zájem, aby ji navštívili v navrhovaném dni otevřených dveří. O dni otevřených dveří budu s dostatečným předstihem veřejnost informovat. Běžný přístup na skládku je ze zákona zakázán z důvodu bezpečnosti osob a ochrany zdraví.

Ve lhůtách uvedených v zákoně proběhla všechna řízení, jež zákon ukládá pro projednání takto velkého záměru, a jako poslední krok proběhlo dne 30. 11. 2010 veřejné projednání posudku v našem kulturním domě Pod zámkem, a kromě zástupců investora a osob odborné veřejnosti a zástupců územních samosprávných celků a správních úřadů se tohoto veřejného projednání zúčastnilo více jak 50 občanů naší obce. Níže uvádím připomínky, které obec Nelahozeves uplatnila na veřejném projednání předmětného záměru:

  1. Žádáme vyřešit otázku dopravy přes Nelahozeves, místní část Podhořany, z důvodu přetížení a špatného technického stavu vozovky (ve správě SÚS Krajského úřadu), jež nebyla pro toto zatížení konstruována. Žádáme, aby před uvedením předmětného záměru do zkušebního provozu byl technickými opatřeními (např. rekonstrukcí) uveden technický stav a stavební provedení předmětné vozovky do souladu s plánovanou přepravou předmětného záměru.
  2. Otázka ověření praxe a zkušeností s provozováním kompostáren se zpracováním kalů z ČOV předmětnou společností ze skupiny ASA – žádost o exkurzi na touto společností řízené kompostárny. Této exkurze by se zúčastnili zastupitelé, členové výboru životního prostředí, členové Občanského sdružení Nelahozeves a zástupci veřejnosti.
  3. Otázka vedení rekultivace a následné péče o těleso skládky jako o regionální centrum ÚSES vzhledem k umístění skládky v ochranném pásu NRBK Ševětín- K58.
  4. Žádáme, aby bylo osvětlení skládky (vlastní osvětlovací tělesa – zdroje světla) projektováno s důrazem na potlačení – snížení světelného znečištění – šumu.
  5. Navržený monitorovací systém nepropustnosti bariér Sensor DDS instalovat jako trvale použitelný a zařadit jeho použití do plánu monitoringu.
  6. Navrhujeme vytvoření občanské komise pro dohled nad provozováním skládky, jehož členy budou zástupci výboru životního prostředí, zastupitelstva obce, zástupci občanského sdružení a zástupci veřejnosti, eventuálně přizvaní odborníci. Tato komise se bude řídit organizačními podmínkami a statutem obdobným regulím jako předmětná komise na skládce v Úholičkách.
  7. Požadujeme, aby na hraně dobývacího prostoru byla ještě před spuštěním zkušebního provozu vyprojektována a provozována hygienická a biologická clona složená z 3-5-řadého pásu autochtonních dřevin s podsadbou autochtonních keřů. Kombinace vysazovaných dřevin musí být vysázena tak, aby funkce byla aktivní i v zimním období. Tato biologická bariéra by měla být vybudována ve směru části obce Nelahozeves – Hleďsebe.

Pokud bude vydáno souhlasné stanovisko MŽP k předmětnému záměru, pak prvním krokem ve fázi přípravy realizace záměru bude řízení o umístění stavby, které bude provádět stavební úřad Kralupy nad Vltavou. K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí investor ve spolupráci s projektantem předložit kromě projektové dokumentace stavby i vyjádření příslušných organizací a úřadů dle platných právních předpisů.

Veškeré podklady k záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna" jsou k dispozici na Obecním úřadě u paní Ing. Rymelové a současně na webových stránkách www.cenia.cz pod kódem MZP 303. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se na náš úřad, pokusíme se vám jej zodpovědět nebo vás odkážeme na příslušný zdroj informací.

Mgr. Petra Urbanová
starostka

Zpravodaj 2010 – prosinec

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.