Zpravodaj

Deset důvodů, proč starostka obce Petra Urbanová podporuje skládku

  1. Pozemky, na kterých má být skládka, jsou vlastnictvím soukromé společnosti, nikoliv obce.
  2. Lokalita je průmyslovou oblastí a vlastník bude vždy vyhledávat její ziskové využití. Domnívám se, že jakékoliv využití tohoto území bude zatěžovat naši obec.
  3. Pokud by vznikla IV. etapa skládky na území naší obce, získali bychom za každou tunu uloženého odpadu poplatek 500 Kč. Při projektovaných předpokladech jde zhruba o 8 milionů Kč měsíčně. Příjmová část rozpočtu činí pro rok 2013 18 milionů Kč. Příjmy obce by se tedy každoročně navýšily několikanásobně.
  4. V současné době se připravuje V. etapa skládky v obci Uhy. Předpokládá se, že zatížení naší obce bude identické. Příjmy ze skládkovného však v takovém případě poplynou do obce Uhy. Bude-li tedy IV. etapa skládky blokována, ať již občanským sdružením Nelahozeves nebo pasivitou obce, přesune společnost .A.S.A. spol. s r. o. svůj záměr na katastr obce Uhy.
  5. Tato lokalita má již historické ekologické zatížení. Jde o vytěženou pískovnu, ve které se nachází skládka Uhy I.—III. etapa, nedaleko od plánované skládky se nachází popílkoviště, skládka styrenových sudů a skládka inertních odpadů. Důsledným dohledem nad skládkou dostaneme území pod kontrolu.
  6. Skládka bude ve vytěžené pískovně schovaná, území naší obce nebude nijak viditelně obtěžovat.
  7. Projekt byl díky připomínkám obce zásadně upraven. V lokalitě se nebude stavět kompostárna a těleso skládky je zhruba o polovinu menší. Předpokládaná délka ukládání odpadu do IV. etapy skládky je zkrácena na 10 let.
  8. Obec svými připomínkami dosáhla nadstandardního zabezpečení stavby, které spočívá v upraveném založení skládky, těsnění dna apod. Velmi důsledně sledujeme ochranu vod. Blíže se můžete o připomínkách obce dočíst v článku Ing. Jakoubka.
  9. Společnost .A.S.A. bude pro případné další rozšíření tělesa IV. etapy potřebovat změnu územního plánu. Takovou změnu schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo se může rozhodnout, že změnu územního plánu ve prospěch rozšíření skládky schválí až za několik let. Během tohoto období bude mít obec příležitost dohlížet na bezproblémový chod skládky, zejména monitorovat vodní hospodářství areálu a postup ukládání odpadu. Za několik let se obec může rozhodovat v závislosti na tom, zda má ze skládky stále užitek a zda je skládka provozována řádně.
  10. Obec v současné době trpí finančním zatížením z výstavby kanalizací. Obec tíží zanedbaná dopravní a technická infrastruktura i špatný stav obecních budov (školní jídelna, kulturní dům, hasičárna, …). S těmito problémy se obec bude těžko vypořádávat. Bude-li mít obec příjmy ze skládky, bude možné realizovat i takové akce, na které by čekala další generace.

Petra Urbanová
starostka

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence