• Titulní stránka

Co bude řešit nový územní plán? Přečtěte si návrh zadání

obr1
Z výkresové části průzkumu sdružení DGGG
Z výkresové části průzkumu sdružení DGGG
Příprava nového územního plánu Nelahozevsi dospěla k prvnímu důležitému milníku. Zhotovitelé územního plánu připravili návrh zadání, který v hrubých rysech popisuje, jakým směrem se má budoucí územní plán ubírat. Na podávání připomínek k návrhu zadání je 30 dnů, poté by návrh mělo projednat zastupitelstvo. Naopak přípravy stavební uzávěry se zadrhly.

Aktualizováno 8. července 2014

pdf
Návrh zadání [4.91 MB] - oficiální verze, scan papírové verze neumožňující vyhledávání v textu
pdf
Podklad pro návrh zadání [979.36 KB] - obsahově shodný s oficiální verzí, umožňuje vyhledávání v textu
pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu [146.86 KB]

Jedním z hlavních cílů formulovaných v textu je ochrana obce před nekontrolovanou výstavbou – projektanti územního plánu ze sdružení DGGG v návrhu zopakovali svou výhradu vůči kralupskému stavebnímu úřadu, který dle jejich názoru v minulosti v mnoha případech povoloval stavby v rozporu s platným územním plánem. Projektanti by rádi pomocí nového územního plánu zabránili stavbě nových rodinných domů mj. na lešanské pláni a u Rasovny. Počet obyvatel obce by podle DGGG neměl stoupnout o více než 20 %. Omezení výstavby je dáváno do souvislosti i s nedostatečnou kapacitou kanalizací.

IMG 8072
Jedním z hlavních cílů nového územního plánu má být ochrana volné krajiny před živelnou výstavbou. (Lešany)
Jedním z hlavních cílů nového územního plánu má být ochrana volné krajiny před živelnou výstavbou. (Lešany)
V návrhu jsou přímo vyjmenována parcelní čísla pozemků, u nichž by chtěli projektanti posoudit, zda se na nich bude moci v budoucnu stavět či nikoliv.

Za jednu z priorit považuje návrh vylepšení dopravní infrastruktury. V textu je zmiňována možnost přidání nových autobusových zastávek a parkovišť. Projektanti by rádi podpořili i rozvoj cyklistické dopravy, stejně jako pěší propojování jednotlivých částí obce. Nepodporují však srůstání jednotlivých oblastí ve formě nové zástavby. Místo toho by měla být posilována jednotlivá přirozená lokální centra.

Mezi další cíle patří posilování sociální soudržnosti, ochrana volné krajiny, podpora cestovního ruchu včetně kongresové turistiky či řešení problému ekologických zátěží v obci.

Připomínky k návrhu zadání se podávají na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou, který je pořizovatelem územního plánu pro obec Nelahozeves. Podat připomínku může kdokoliv. Připomínky je třeba podat písemně na adresu městského úřadu, nebo elektronicky podepsaným e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podávání připomínek vyprší ve čtvrtek 19. června. Na základě výsledků projednání návrhu s veřejností a s dotčenými úřady bude připraven upravený návrh zadání, který bude předložen zastupitelstvu Nelahozevsi ke schválení.

Detailní rozbor obce

Ještě před přípravou zadání územního plánu předložilo sdružení DGGG sadu průzkumů a rozborů, které podrobně analyzují současný stav obce. V rozsáhlém dokumentu (255 stran) se projektanti podrobně a z mnoha úhlů pohledu zabývají popisem jednotlivých lokalit obce, jejich problémů a příležitostí či hrozeb do budoucna. Součástí dokumentu je i celá řada statistických dat. Text je doplněn několika detailními výkresy.

DSCF1504
Přestěhuje se obecní úřad do hasičárny?
Přestěhuje se obecní úřad do hasičárny?
V průzkumu současného stavu jsou do větších podrobností rozvedeny problémy, které se promítly do následného návrhu zadání územního plánu. I v průzkumu tak projektanti opakují svou nejzásadnější výhradu vůči stávajícímu rozvoji obce – skoková a nekontrolovaná výstavba nových domů spojená s prudkým nárůstem počtu obyvatel, na který obec není připravena. Vedle toho zmiňují i sociální rozměr problému. “Tento náhlý nárůst může být také hrozbou pro soudržnost obyvatel území z hlediska vztahu přistěhovalí-starousedlíci,” varuje DGGG.

Text obsahuje celou řadu podnětů budoucího rozvoje obce. Opět se zde například objevuje možnost nového vyřešení prostoru centra obce pod zámkem včetně možného přestěhování obecního úřadu do prostor hasičárny. Součástí dokumentu je i seznam všech priorit obce formulovaných ve strategickém plánu, který si obec nechala zhotovit před dvěma lety. Znovu je zde tedy diskutována otázka možné výstavby domu s pečovatelskou službou či rozšíření základní školy o druhý stupeň. Ve stejné části se mj. uvádí, že zastupitelstvo bude jednat o privatizaci budovy bývalé knihovny v Lešanech.

V další části dokumentu jsou analyzovány možné scénáře vývoje obce v budoucnu z různých úhlů pohledu. V závěru jsou pak specifikovány všechny požadavky na úpravy územního plánu, které obec dosud přijala od občanů a místních firem.

Textová část [13.3 MB]

Aktualizace 8. července 2014: Textová část byla počátkem července aktualizována, nová verze je k dispozici

pdf
zde[12.38 MB]. Nová verze se však od předchozí liší pouze tím, že v kapitolách 7.3.1 a 12.3.2 byly odstraněny pasáže, v nichž se uvádělo, že černá skládka v Lešanech vznikla mj. při developerské výstavbě Zámeckého údolí. Tato tvrzení byla přitom pravdivá, protože firma Anglický Resort skutečně zeminu na skládku navážela - podrobnosti v článku Likvidaci skládky v Lešanech chce obec zaplatit ze Skládky Uhy. Důvody, proč byly zmíněné pasáže odstraněny, nejsou známé. Děkujeme šéfarchitektovi sdružení DGGG Pavlu Grassemu za upozornění na novou verzi.

Příloha 1 - Seznam záměrů obce (uvnitř textové části)
Příloha 2 - Seznam požadavků na řešení územního plánu (uvnitř textové části)
Příloha 3 - Seznam vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení (uvnitř textové části)
pdf
Příloha 4 - Výkres kultur pozemků [955.43 KB]
pdf
Příloha 5 - Výkres vlastnických vztahů [1.06 MB]
pdf
Výkres 1 - Sídla [9.99 MB]
pdf
Výkres 2 - Krajina a ÚSES [9.11 MB]
pdf
Výkres 3 - Doprava [7.78 MB]
pdf
Výkres 4 - Technická infrastruktura [8.1 MB]
pdf
Výkres 5 - Záměry [9.16 MB]
pdf
Výkres 6 - Problémy [8.21 MB]
pdf
Výkres 7 - Kompozice [5.58 MB]

Všechny výkresy jsou dostupné také na portálu Geosense - každý výkres lze zkombinovat například s běžnou geografickou nebo satelitní mapou.

Součinnost při přípravě veškeré dokumentace poskytuje projektantům starostka Petra Urbanová společně s pracovnicí úřadu Danou Rymelovou, pod níž spadá stavební agenda. Ostatní zastupitelé se podle dostupných informací na přípravě zadání aktivně nepodíleli.

Stavební uzávěra se zastavila

Více než příprava nového územního plánu obcí v minulých měsících rezonovala rozsáhlá stavební uzávěra, kterou obec začala připravovat letos v lednu. Smyslem uzávěry měla být obrana před nekontrolovanou výstavbou na plochách, které jsou současným územním plánem určené k zastavění, přičemž je pravděpodobné, že nový územní plán řadu těchto zastavitelných ploch převede zpět na nezastavitelné. Na únorové besedě uspořádané obcí se návrh stavební uzávěry setkal s velkým odporem z řad dotčených vlastníků pozemků, někteří z nich se později se svými výhradami obraceli jak na úřad v Nelahozevsi, tak na stavební úřad v Kralupech.

DSCF4407
Únorová debata s občany měla původně sloužit k diskusi o koncepci nového územního plánu obce. Většina diskutujících se ale chtěla bavit jen o stavební uzávěře.
Únorová debata s občany měla původně sloužit k diskusi o koncepci nového územního plánu obce. Většina diskutujících se ale chtěla bavit jen o stavební uzávěře.
Stavební uzávěra v původním rozsahu se však již nepřipravuje. Starostka pouze v únoru oslovila kralupský stavební úřad, aby uzávěru projednal s dotčenými orgány a s veřejností. Stavební úřad jí ale odpověděl, že mu to nepřísluší, protože podle zákona si uzávěru musí obec zajistit sama na své náklady. Kralupský stavební úřad je pouze jedním z orgánů, které se k návrhu uzávěry vyjadřují. Tím přípravy skončily. “Stavební uzávěra je ve fázi přípravy, návrh z února 2014 se ruší a nová verze zatím není hotova,” uvedla referentka nelahozeveského úřadu Zuzana Heimrathová. Projednání stavební uzávěry s dotčenými orgány a s veřejností přitom zabere při dodržení zákonných limitů minimálně dva měsíce. Pokud tedy obec skutečně připraví novou verzi uzávěry, zastupitelstvo ji bude projednávat nejdříve v polovině letních prázdnin.

(mm, kolejkom)

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.