• Titulní stránka

Beseda k územnímu plánu trvala přes tři hodiny

DSCF6069
Projektanti Lukáš Grasse (s mikrofonem) a Michal Dvořák na besedě o návrhu územního plánu obce.
Projektanti Lukáš Grasse (s mikrofonem) a Michal Dvořák na besedě o návrhu územního plánu obce.
Tvorba územního plánu (ÚP) Nelahozevsi pokročila do další fáze. Architektonická kancelář DGGG zhotovila jeho pracovní verzi a představila ji veřejnosti. V pondělí 16. února v kulturním domě na besedě s občany nejprve vystoupil Lukáš Grasse s krátkou prezentací, která shrnula dosavadní průběh vytváření nového ÚP. Včetně následné debaty projektantů a starosty Josefa Kebrle s přítomnými občany a vlastníky pozemků trvalo setkání více než tři hodiny.

DGGG vyhrálo architektonickou soutěž na zpracování ÚP, bylo sestaveno zadání a poté projektanti zpracovali dokument nazvaný Průzkumy a rozbory. Soutěžní návrh byl založen na jednoduchých principech. V prvé řadě to byla autonomie jednotlivých sídel – Lešany, Podhořany, Nelahozeves, zachování jejich identity a doplnění vybavenosti jednotlivých částí. Dalším principem bylo překonávání bariér území. Obec protíná železnice, mezi Lešany a Nelahozevsí jsou špatné komunikační vazby. Na základě těchto doporučení projektanti zpracovali podklad pro zadání ÚP.

DSCF4096
Tzv. lokalita Nádražní. Sem by se měl soustředit další rozvoj obce poté, co budou zastavěny všechny plochy v současné zastavěné části obce. (Vpravo bytovky v Nádražní, vlevo mimo snímek nádraží Nelahozeves, vzadu na snímku čerpací stanice.)
Tzv. lokalita Nádražní. Sem by se měl soustředit další rozvoj obce poté, co budou zastavěny všechny plochy v současné zastavěné části obce. (Vpravo bytovky v Nádražní, vlevo mimo snímek nádraží Nelahozeves, vzadu na snímku čerpací stanice.)
ÚP je dokument, který stanovuje budoucí směřování obce. Podle jeho zadání si obec v nejbližší době může dovolit přírůstek obyvatel o cca 20 %, což zcela pokryje dostavění domů mezi Lešany a Nelahozevsí (V Závětině, V Loučkách) doplněné o ulici Pod Strání. Již nyní obec naráží na možnosti stávající infrastruktury (kanalizace, svod dešťové vody, školka, škola, atd.). Jako největší problém projektanti vyhodnotili kobercové spojení Lešan s Nelahozevsí v oblasti, která je především z technických důvodů pro zástavbu velmi nevhodná. DGGG zároveň uvažovalo, kam přesměrovat budoucí rozvoj obce tak, aby tomu vyhovovala i veřejná prostranství, vybavenost a hlavně dopravní dostupnost. Nejvhodnější jim přišel rozvoj lokality podél vlakového nádraží na historické spojnici Podhořan a Veltrus. Tuto lokalitu, označovanou jako “Nádražní”, vidí jako potenciálně rozvojovou od II. etapy rozvoje dál.

Schválený a tedy platný ÚP je hlavním rozhodovacím nástrojem v území. Stanovuje plochy určené k zastavění a udává, jaký typ domů lze na dané ploše stavět (např. pouze rodinné domy, maximální počet podlaží apod.), jaký mají mít vztah k veřejnému prostranství, jakou mají např. respektovat vzdálenost k veřejnému prostranství apod. Snahou je sídlo regulovat podle veřejných prostranství, což bylo uloženo i v zadání. Princip je jednoduchý – nedefinují se jednotlivé domy, ale celé plochy. Ty se dělí podle typů veřejných prostranství (hlavní, vedlejší a ostatní). Podle toho, o jakou plochu jde, se stanovuje, jaká tam bude občanská vybavenost a jaká zástavba. Na hlavní plochy (náměstí, hlavní třídy) se pak mají soustřeďovat školy, úřady, obchody, služby.

Jednotlivé lokality – základní koncepce

  • Lešany: Anglický Resort byl vystavěn v rozporu s platným ÚP. Je zde zájem o vybudování autobusové zastávky či točny a parkoviště pro obyvatele Resortu. ÚP zde na to vymezuje prostor. Staré Lešany jsou stabilizované území.
  • Centrální část Nelahozevsi – náves: vyžaduje dopravní a výškové řešení, aby z tohoto prostoru vznikla opravdu náves/náměstí a ne prostor, který pouze protíná silnice třetí třídy.
  • Ulice Pod Strání: oblast vhodná k zastavění, je zde prostor pro dalších cca 35 domů. Mezi nimi jsou plánovány drobné proluky pro řešení vodohospodářských problémů (odvádění vody). Technicky se prověřuje, jak procházet přes železnici do Zagarolské. V místech, kde bude pěší prostupnost a kudy povede infrastruktura, respektive odvodnění, vzniknou odpočinková, rekreační místa.

280520111261
Anglický Resort byl vybudován v rozporu s územním plánem v trase biokoridoru
Anglický Resort byl vybudován v rozporu s územním plánem v trase biokoridoru
DSCF6168
Náves v Nelahozevsi zatím náves příliš nepřipomíná.
Náves v Nelahozevsi zatím náves příliš nepřipomíná.
DSCF6190
Další výstavba v obci by se měla soustředit do ulice Pod Strání, kde jsou pod silnicí desítky volných parcel.
Další výstavba v obci by se měla soustředit do ulice Pod Strání, kde jsou pod silnicí desítky volných parcel.
DSCF6194
Projektanti hledají způsob, jak umožnit překonání trati pohodlněji a bezpečněji než dnes.
Projektanti hledají způsob, jak umožnit překonání trati pohodlněji a bezpečněji než dnes.

Podle projektantů je v Nelahozevsi dostatek prostoru pro dostavbu uvnitř obce, proto v první etapě navrhovaného ÚP by měla probíhat pouze tam. Cílem ÚP je, aby rozvoj obce probíhal v místech, která jsou k tomu morfologicky uzpůsobená, mají dobrou dopravní a technickou dostupnost, jsou mimo zátopová území a nepřináší obci technické komplikace, což např. zástavba mezi Lešany a Nelahozevsí nesplňuje. V dalších etapách návrh ÚP vymezuje prostor, kde je možný rozvoj, což je lokalita Nádražní a dále rozvoj v okrajových částech obce a rozvoj průmyslových a výrobních ploch.

Otázky a odpovědi

V následujícím textu přinášíme hlavní dotazy účastníků besedy a shrnutí odpovědí projektantů či v některých případech starosty obce.

Zamysleli se architekti a zástupci obce nad tím, že vlastníci pozemků, jež jsou v platném ÚP určené k zastavění a v navrhovaném plánu vráceny do krajiny, se mohou cítit poškozeni a mohou se bránit i soudní cestou, což může být pro obec značně nákladné?

Tento problém nastává v obcích v ČR v poslední době velice často, protože hlavně v 90. letech tehdejší ÚP naplánovaly velké rozvojové plochy pro bydlení a teď obce nevědí, co s nimi. Stavební zákon umožňuje zastavitelné plochy navracet zpátky do krajiny.

(Starosta Josef Kebrle k tomu podotknul, že obec zatím nemá právní analýzu dané situace, ale bude si ji muset nechat zpracovat.)

Na jak dlouho se plán dělá a kdy se bude schvalovat?

Je těžké odhadnout, kdy bude plán schválen. Nyní se čeká na SEA (Strategic Environmental Assessment) – hodnocení vlivů na životní prostředí, které bude vyhodnocovat krajský úřad někdy v dubnu. Součástí je rešerše krajiny, která se nemůže dělat v zimě nebo brzo na jaře.

Potom bude odevzdán návrh ÚP ke společnému jednání, kdy se k němu vyjádří všechny sousední obce, dotčené orgány státní správy a vlastníci technické infrastruktury. Po zapracování připomínek přijde nejzásadnější bod procesu tvorby ÚP, a to je veřejné projednání. Proběhne další setkání s občany, kde dojde k prezentaci návrhu ÚP. Občané budou mít možnost podat námitky a připomínky. Tvůrci plánu se k nim následně musejí vyjádřit – buď je přijmout nebo odmítnout s odůvodněním, proč byly odmítnuty.

Upravený návrh ÚP se potom překládá ke společnému jednání. Zastupitelstvo na závěr schvaluje projednaný návrh. Nejvíc se může protáhnout veřejné projednání. Naše území je složité hlavně z technického hlediska. Vedou tudy dálkovody apod. Jsou s tím spojené nejvyšší státní zájmy a ÚP bude podléhat podrobnému zkoumání, jestli je z tohoto pohledu v pořádku. Běžné zhotovení a projednání ÚP trvá dva roky, pokud nenastanou žádné nečekané problémy. (Podle starosty by mohlo zastupitelstvo plán schvalovat cca v říjnu.)

DSCF6342
Lokalita Korytnice (na snímku Hleďsebský les) je podle projektantů pro zástavbu nevhodná. Není zde infrastruktura a měl by tudy procházet biokoridor. Území je navrženo k rekultivaci.
Lokalita Korytnice (na snímku Hleďsebský les) je podle projektantů pro zástavbu nevhodná. Není zde infrastruktura a měl by tudy procházet biokoridor. Území je navrženo k rekultivaci.
Platnost ÚP se nestanovuje. ÚP se musí ze zákona po určitých obdobích posuzovat, jestli funguje správně a proč. Když se zjistí, že výrazně nefunguje, tak obec přikročí k jeho změně. Cílem předkládaného návrhu je, aby fungoval dlouhodobě, tzn. 20–30 let.

Plochy pro lehkou výrobu a skladování by se měly umisťovat na neplodnou půdu, např. v oblasti Korytnice poblíž Skládky Uhy a pískovny. Uvažovalo se o tom?

Tyto plochy jsou navrhované k nádraží, protože je tam lepší dopravní dostupnost. Území Korytnice je komplikované kvůli struskovišti a skládkám. Návrh ho řeší jako plochy přírodní, časem by se mělo rekultivovat. Na tomto území není vhodně z ekologického hlediska umísťovat plochy k výrobě a skladování, protože v blízkosti probíhá biokoridor. Také tam chybí technická a dopravní infrastruktura, kterou by tam obec musela vybudovat a nadále spravovat.

DSCF6065
Pracovní verzi návrhu územního plánu promítali projektanti na připravené plátno.
Pracovní verzi návrhu územního plánu promítali projektanti na připravené plátno.
Bude tento návrh někde viset, aby se na něj mohli občané podívat?

Zájemci se mohou přijít podívat na pracovní verzi návrhu ÚP na obecní úřad. (Starosta původně avizoval, že pracovní verze návrhu bude po dobu besedy vystavena v kulturním domě, to se ale nakonec nestalo – pozn. red.)

Bude stavební úřad v Kralupech respektovat nový ÚP, když nerespektoval starý?

Obec věří, že se dodržovat bude. Obec je účastníkem všech územních řízení. Nic jí nebrání, aby upozornila stavební úřad, že je daný záměr v rozporu s ÚP.

Jak byly zapracované požadavky občanů?

Všechny připomínky a náměty, které přišly písemnou cestou, byly zaevidovány a vyhodnocují se.

Proč se nevyužívá areál PTZ a podobné již existující technické objekty? Proč máme zastavovat úrodnou půdu?

PTZ má své kapacity, vlastnickou strukturu a své záměry. Pokud by obec potřebovala plochy, které jsou dobře dopravně obslužné, má je v lokalitě Nádražní. Na tu by ale došlo až v případě, že všechny ostatní možnosti uvnitř obce by již byly využity.

DSCF6987
Při povodních v roce 2013 nová hráz ve Veltrusech nestačila.
Při povodních v roce 2013 nová hráz ve Veltrusech nestačila.
Při povodních v roce 2002 byla Nelahozeves mimo určené záplavové území. Při povodni v roce 2013 teklo Vltavou mnohem méně vody než v roce 2002, přesto byla hladina jen o pár desítek centimetrů níž. Je to asi dané nárůstem protipovodňových opatření na vltavské cestě, která způsobila, že sem přiteklo rychleji a víc vody. Kdyby se tedy dnes opakovala taková povodeň, jako byla v roce 2002, tak by celá oblast Vltavská–Nádražní mohla být pod vodou. Uvažovalo se o tom?

Pro tvorbu ÚP je klíčová Q100 (hranice záplavového území), kterou vydává kraj a kterou musejí tvůrci plánu respektovat. Je pravda, že povodně bývají čím dál větší. Souvisí to hlavně s územním plánem sousedních Veltrus, které si nechaly vymezit protipovodňová opatření. Je potřeba s Veltrusy jednat o koordinaci. V současnosti se vyhodnocuje, jak tuto problematiku řešit. Kdyby se zjistilo, že Q100 neplatí (to musí říct kraj), muselo by se vybudovat protipovodňové opatření kvůli existující zástavbě Vltavská–Nádražní.

DSCF6178
Jeden z mnoha nevábných prostorů v Nelahozevsi. Návrh územního plánu zde předpokládá přírodní plochu.
Jeden z mnoha nevábných prostorů v Nelahozevsi. Návrh územního plánu zde předpokládá přírodní plochu.
Co bude s prostranstvím bývalé skládky u autobusové zastávky u hřiště PTZ?

ÚP dosahuje určité úrovně detailu, pracuje s plochami, které jsou velké 2 000 m2 a více. V tomto místě navrhuje přírodní plochy.

Lokalita Palouček: Lidé zde mají pozemky a mysleli si, že když je tam infrastruktura, je tam veřejné osvětlení, tak se tam dá stavět. Poslali k ÚP připomínku, která ale nebyla zapracována. Bylo jim odpovězeno, že stavba možná není. Co se s tím dá dělat?

DSCF4155
Kontroverzní ulice Na Paloučku
Kontroverzní ulice Na Paloučku
V této lokalitě jsou velké vodohospodářské potíže a další technické problémy. Jakákoliv další zástavba tady je nevhodná. Stavební úřad v Kralupech dlouhodobě povoloval projekty v rozporu s ÚP a i ulice Na Paloučku je postavená jinak, než měla být. Architekti doporučili obci pouze dokončit dosud bezejmennou ulici, která se napojuje na ulici V Závětině. Kromě toho schválené zadání ÚP ukládá tvůrcům v tomto sektoru zástavbu nerozšiřovat. Zástavba by se v této lokalitě měla rozšiřovat pouze podél stávajících komunikací. Debata s vlastníky pozemků nyní probíhá nad pracovní verzí ÚP. Architekti připravili svůj optimální názor na věc z technického a urbanistického hlediska. Plán ale schvaluje zastupitelstvo, a pokud to bude vyžadovat, architekti plán podle požadavků upraví.

Jak je to s připomínkami a námitkami, které občané již podávali?

Připomínka je podle starosty "dobře myšlený námět", námitky se zatím podávat nemohly. Ty se podávají až na veřejném projednání a v zákonné lhůtě po něm, tj. někdy v červnu. Námitku může podat pouze dotčený vlastník pozemku nebo skupina obyvatel, která si zvolí svého zmocněnce a ten potom může podat námitku za ně. Připomínka je nezávazná věc. Námitka se musí řádně vypořádat a zdůvodnit. Dosud lidé podávali buď připomínky, nebo návrhy vlastníků pozemků na změnu využití. Na změnu využití není právní nárok.

Lokalita U Rasovny – i přes připomínky by se tam nadále nemělo stavět. Proč?

DSCF4080
Z doposud stavební lokality U Rasovny je krásný výhled na krajinu. Projektanti zde ale chtějí vést biokoridor a další výstavbě na tomto území zabránit.
Z doposud stavební lokality U Rasovny je krásný výhled na krajinu. Projektanti zde ale chtějí vést biokoridor a další výstavbě na tomto území zabránit.
Zadání říká, že v této oblasti se nemá zástavba rozšiřovat. Kromě poddolování, které není tak kritické, je tam více problémů. Má tudy procházet biokoridor, který propojí plochu zámeckého parku a Lešanského háje. Trasování biokoridoru vychází z návrhů spolupracujícího krajináře-biologa, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Toto trasování vyhodnotil jako nejlepší možné. Tato lokalita nevyhovuje pro zástavbu i z důvodu kapacity a struktury zástavby.

Proč se obec nedrží stávajícího ÚP? Proč vzniká nový plán? Proč se mění celé oblasti, které byly původně zastavitelné?

Schválené zadání ukládá, aby se zástavba již nerozšiřovala. Stavební úřad v Kralupech dosud schvaloval projekty v rozporu s ÚP. Obec má teď díky tomu značné vodohospodářské problémy. (O nerespektování územního plánu stavebním úřadem jsme psali již v roce 2012 v článku Rozhodování bez územního plánu: pro stavební úřad žádný problém.) Klíčovou zásadou je zastavovat nejprve vnitřní plochy v obci, které jsou obsloužené technickou i dopravní infrastrukturou, a až se tato kapacita naplní, potom stavět v oblastech, které vyžadují infrastrukturu teprve vybudovat.

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.