Zpravodaj

Aktuální stav rozšíření Skládky Uhy z technicko-ekonomického hlediska

Dovolte mi shrnout aktuální stav plánovaného rozšíření Skládky Uhy, výsledky expertního týmu zřízeného obcí Nelahozeves od října 2011 do současnosti i důležité technicko-ekonomické informace jako podklad pro hlasování v referendu. Vedení obce nám zadalo kontrolu předkládaných projektových dokumentací a probíhajících povolovacích řízení, včetně jednání s dotčenými orgány státní správy. Expertní tým provedl pod dozorem a za pomoci místostarosty obce také řadu fyzických úkonů v areálu provozované skládky. Vydali jsme celkem deset posudků a zpráv, mj. s konstruktivními doporučeními pro zvýšení spolehlivosti a zabezpečení provozu skládky I.—III. etapy i projektované IV. etapy.

Obci Nelahozeves se tak v první polovině roku 2012 podařilo dosáhnout zásadní změny předchozího projektu IV. etapy skládky ve stupni DUR. V novém řešení investor oproti prvotní verzi z roku 2011 zmenšil plochu i objem skládky, tím došlo také ke zkrácení předpokládané doby ukládání odpadů na 10 let od započetí skládkování. Z řešení je navíc vyloučena vodohospodářsky nezajištěná kompostárna (obr. 02 na str. 10—11). Dále byl v projektu pro územní řízení zásadně změněn způsob založení a zatěsnění dna IV. etapy skládky. Tyto i další klíčové prvky skládky jsou nyní oproti původní verzi projektu dimenzovány nadstandardně. Stavební úřad v Kralupech vydal v červenci 2012 na tuto upravenou a odbornými posudky prověřenou verzi IV. etapy rozšíření skládky územní rozhodnutí (ÚR). Rozhodnutí ale dodnes nenabylo právní moci.

Navazující postup projednání a povolení dalších stupňů dokumentace (a tím i případné realizace stavby) je již šest měsíců zablokován jediným podaným odvoláním, a to odvoláním Občanského sdružení Nelahozeves (OsN). Dle relevantní informace Krajského úřadu Středočeského kraje může jeho rozhodnutí o odvolání k územnímu rozhodnutí trvat řádově několik měsíců. Kraj stále čeká na nezbytná stanoviska dvou ministerstev. Teprve poté bude mít možnost rozhodnout o odvolání, a to buď potvrzením ÚR nebo jeho zrušením a vrácením k novému projednání. Celkovou lhůtu možného blokování IV. etapy nelze v současné době přesněji odhadnout, a to ani ve vztahu k možnému harmonogramu povolení V. etapy na území obce Uhy, jak je popsáno dále.

Investor .A.S.A. v říjnu 2012 podal žádost o posouzení vlivů stavby (EIA) V. etapy skládky na MŽP. V. etapa skládky je umístěná výhradně na katastru obce Uhy (obr. 02) a řešení počítá s kazetovým rozšířením stávajícího tělesa skládky jeho částečným přesypáním.  Investorovi jde evidentně především o nalezení kapacity na dalších 10 let provozu, rozšíření stávající prakticky vyčerpané kapacity skládky Uhy I.—III. etapy a nalezení varianty náhradního řešení za blokovanou IV. etapu (nejde o další navazující etapu, jak by se snad mohlo zdát z číselného značení etap). Pro přehlednost jsme provedli přehledné zákresy všech doposud uvažovaných variant rozvoje i provozované skládky s uvedením vzdáleností od vybraných částí zastavěného území obce Nelahozeves (obr. 01 na str. 9). Zatížení území při realizaci varianty V. etapy bude podobné jako v případě stejně velké IV. etapy. Obec Nelahozeves podala MŽP rozsáhlé námitky k dokumentaci EIA V. etapy. I přes námitky obce je nutné konstatovat, že kazetové rozšíření stávající skládky o V. etapu je po vyřešení technických otázek proveditelné snadněji než příprava a realizace samostatného tělesa skládky IV. etapy na katastru obce Nelahozeves. Dle odhadu expertního týmu může investor při vyřešení otázky oddělení již vytěžených a prázdných prostor v provozované pískovně získat povolení pro stavbu první části V. etapy do dvou let.

Zákonný poplatek z uloženého odpadu 500 Kč/tuna je příjmem té obce, na jejímž katastru stojí skládka komunálního odpadu. Při projektovaných parametrech IV. etapy skládky by šlo o příjem zhruba 8 mil. Kč za měsíc do obecního rozpočtu obce Nelahozeves. Realizace V. etapy na území obce Uhy by tak pro obec Nelahozeves představovala krajně nevýhodné pokračování současného stavu, kdy provozovaná skládka zatěžuje především obec Nelahozeves a poplatky plynou do obce Uhy.

S ohledem na výše uvedená fakta i s ohledem na budoucí možné snížení výše poplatku zákonem přímo odváděného obci lze konstatovat, že blokace rozšíření skládky o IV. etapu ze strany OsN způsobí obci Nelahozeves vyčíslitelné ekonomické ztráty nemalého rozsahu. Současně nelze při pokračování blokace vyloučit přesun záměru, a tedy i odvodů zákonných poplatků do obce Uhy. Bez zablokování ÚR by investor měl k dnešnímu dni pravděpodobně k dispozici platné stavební povolení a mohl tak v jarním období 2013 postavit a následně začít provozovat první kazetu IV. etapy skládky. K dnešnímu dni tak byl okamžik započetí skládkování blokací prokazatelně posunut min. o 6 měsíců, a to činí ztrátu v příjmu obce v roce 2013 zhruba 6 × 8 mil. Kč = 48 mil. Kč. Další pokračování blokace znamená další ztráty pro obec, která má historicky první příležitost získat nebo ztratit zákonný příjem z průmyslové činnosti, tj. ukládání odpadů na svém území. Zde je nutno připomenout, že ani tak klíčová díla, jakými jsou Centrální tankoviště ropy MERO nebo cca 50 let trvající těžba písku, nepřináší obci doposud žádný příjem.

Pro přehlednost odkazuji na předchozí článek v Nelahozeveském zpravodaji č. 12/2012 na straně č. 10, kde jsou uvedeny základní technické údaje k jednotlivým etapám skládky. Úplný soupis dostupných dokladů, projektových dokumentací a posudků je uveden na oficiální webové stránce obce www.nelahozeves.cz v odkazu SKLÁDKA UHY, kde je v případě zájmu možné stáhnout mj. i klíčové dokumenty expertního týmu.

Všechny citované dokumenty a projektové dokumentace jsou k dispozici také v papírové podobě na Obecním úřadu Nelahozeves.

Obec Nelahozeves dala svými dosavadními kroky jasně najevo, že počítá s realizací IV. etapy skládky v upraveném rozsahu při dodržování striktních podmínek (obr. 03 na str. 12). Nabytí právní moci zablokovaného územního rozhodnutí je možné okamžitě – tj. stažením odvolání ze strany OsN, které na veřejném zasedání zastupitelstva obce tuto možnost sdělilo v závislosti na výsledku referenda. Další varianty vývoje, vázané na pokračování blokace územního řízení IV. etapy skládky, nelze v současné době odhadnout. Vedení obce a expertní tým i přes zablokování povolovacího procesu IV. etapy konají aktivní kroky: pečlivě monitorují a vyhodnocují stávající provoz Skládky Uhy i úkony investora, projektanta a orgánů státní správy na akci rozšíření skládky o další etapu. V případě, že bude pokračovat povolovací proces IV. etapy skládky, obec bude činit kroky směřující ke změně organizace dopravy v Podhořanech i provedení technických opatření v obytné zástavbě dotčené dopravou.

V dalším článku budeme informovat o připravovaném postupu v otázce komplexního monitoringu životního prostředí na území obce, tj. nejenom okolí skládky, ale i evidovaných starých zátěžích včetně dotčené zástavby, pramenních vývěrů, studní atd. Popíšeme také dílčí výsledky rozsáhlých doplňkových průzkumných prací provedených na konci roku 2012 na náhorní plošině a ve vytěžené pískovně, dále výsledky rizikové analýzy záměru rozšíření skládky, které aktuálně pečlivě zpracovává investor záměru. Provedení těchto prací obec Nelahozeves dosáhla na základě doporučení expertního týmu, které akceptovaly a jako závazné pro další stupně určily i orgány státní správy v rámci ÚR rozšíření IV. etapy (doposud blokovaného).

Za zpracovatelský tým odborného posouzení skládky

Ing. Martin Jakoubek, VHSPROJEKT
Autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby

Tento text vyjadřuje stanovisko expertního týmu obce

  • pdf
    Obrázek 01[277.01 KB]
  • pdf
    Obrázek 02[2.91 MB]
  • pdf
    Obrázek 03[3.15 MB]

Veškeré informace a projekty týkající se Skládky Uhy – IV. etapa rozšíření jsou uloženy na obecním úřadě u paní Ing. Rymelové. Nahlédnout do nich můžete v úřední dny. Seznam dostupných dokumentů najdete na www.nelahozeves.cz v sekci „obec“, kde pod pojmem „Skládky v obci“ klikněte na „Skládka Uhy“.

Zpravodaj 2013 – únor

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence